Νομοθεσία

Η Υποδομή για τη Γεωχωρική Πληροφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE) αποτελεί Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία θεσπίστηκε το Μάιο του 2007 και δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη. Ο όρος «Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών» υποδηλώνει ένα θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο συντονισμού των διαδικασιών συλλογής, χρήσης και διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων.

Η εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE ουσιαστικά προβλέπεται μέσα από σειρά κανονισμούς  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που έχουν άμεση νομική ισχύει και είναι άμεσα εφαρμόσιμη στα κράτη μέλη. Πέραν των κανονισμών εκδίδονται και σειρά από οδηγίες που συνιστούν αναλυτικές προδιαγραφές κατ εφαρμογή της Οδηγίας 2/2007/ΕΚ.

Οδηγία  2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007

Συνδέσεις

Δικτυακός Τόπος Οδηγίας INSPIRE

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία INSPIRE

Διαδικτυακή Πύλη Οδηγίας INSPIRE- INSPIRE GEOPORTAL

Μεταδεδομένα

Προδιαγραφές Δεδομένων

Προδιαγραφές Δικτυακών Υπηρεσιών

Προδιαγραφές Γεωχωρικών Υπηρεσιών

Προδιαγραφές Διαμοιρασμού Δεδομένων και Υπηρεσιών

Εθνική Νομοθεσία

Με το Ν. 3882/2010 ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2007/2/ΕΚ. Ο νόμος θέτει τις βάσεις για την άμεση δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα:

    • Ορίζεται η δημιουργία μίας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών (geoportal) για την οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου θα τηρείται πλήρης κατάλογος όλων των διαθέσιμων γεωδεδομένων και υπηρεσιών.
    • Για κάθε σύνολο δεδομένων ορίζεται μόνο μία δημόσια αρχή ως υπεύθυνη για την παραγωγή και την επικαιροποίησή του.
    • Εντός κάθε υπουργείου, περιφέρειας, και δήμου ορίζονται ειδικές επιτροπές με τίτλο Κομβικά Σημεία Επαφής τα οποία θα έχουν συντονιστικό ρόλο για τις υπηρεσίες που εκπροσωπούν και θα ενημερώνουν τον κατάλογο γεωδεδομένων και υπηρεσιών.
    • Τα γεωχωρικά δεδομένα θα διατίθενται ελεύθερα και χωρίς περιοριστικούς όρους μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προς τους πολίτες.
    • Συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) με μέλη Γενικούς Γραμματείς από τα κύρια εμπλεκόμενα Υπουργεία και πρόεδρο τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Η επιτροπή καθορίζει λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν στη διάθεση και τιμολόγηση των γεωδεδομένων, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν εισήγησης και γενικότερα χαράσσει την Εθνική πολιτική σε θέματα διαχείρισης και διαμοιρασμού γεωπληροφορίας.

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση για ΚΟ.Σ.Ε. σε Ο.Τ.Α.