ΕΥΓΕΠ

Στόχος της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι η ισότιμη πρόσβαση  στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) αποτελεί σύστημα το οποίο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο σύνολο της ψηφιακά διαθέσιμης γεωπληροφορίας της χώρας και για το σύνολο της επικράτειάς της, μέσω του διαδικτύου. Η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ θεσμοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο 2010 με το Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Ά) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)» .

Ο Ν. 3882/2010 έχει στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση, την εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, μέσω της δημιουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων θα τηρείται πλήρης κατάλογος όλων των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Τόσο η Δημόσια Διοίκηση όσο και οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της πύλης στα γεωχωρικά δεδομένα και να τα επεξεργαστούν. Θα παρέχονται επίσης πληροφορίες για δεδομένα και υπηρεσίες στα οποία δεν δίνεται άμεση πρόσβαση (π.χ. προσωπικά δεδομένα, δημόσια ασφάλεια κλπ), καθώς και οι αντίστοιχοι όροι διάθεσης.

Σκοπός του νόμου, είναι:

  • Η ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.
  • Η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.

Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών έχει τα παρακάτω βασικά συστατικά:

1.Την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), τα Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) οι οποίοι είναι μέρος του οργανωτικού σχήματος διοίκησης της ΕΥΓΕΠ,

2.Την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας (ΕΠΓ) και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας & Υπηρεσιών (ΕΠΔΓ&Υ), τα οποία εμπεριέχουν κυρίως την πολιτική διάθεσης δεδομένων και υπηρεσιών και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν δεδομένα και υπηρεσίες για την ένταξή τους στη Γεωπύλη.

3.Τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς και τα Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του περιεχομένου της  Γεωπύλης

Η Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (Γεωπύλη) περιλαμβάνει κυρίως:

1. Τα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα και τα μεταδεδομένα τους

2. Τις δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων (εξεύρεσης, απεικόνισης, τηλεφόρτωσης, μετασχηματισμού και επίκλησης)

Για την προώθηση της άμεσης και δωρεάν πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα σε όλους τους πολίτες, φορείς και την δημόσια διοίκηση σχεδιάζεται η υλοποίηση της Εθνικής  Πύλης Γεωχωρικών πληροφοριών (Γεωπύλη).

Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (GEOPORTAL) όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Γεωπύλη.

Η Oδηγία 2007/2/ΕC (INSPIRE) η οποία ενσωματώθηκε πλήρως στο Ν. 3882/2010, θέτει επιπλέον και τεχνικές προδιαγραφές για τα γεωχωρικά δεδομένα, τα μεταδεδομένα, τις δικτυακές  υπηρεσίες καθώς και άλλες προδιαγραφές, οι οποίες είναι άμεσα εφαρμοστέες από όλα τα κράτη μέλη.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/EK (INSPIRE), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Α’- ΕΥΓΕΠ της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eygep.support@prv.ypeka.gr.