Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορικής

Στο Ν. 3882/2010, η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορικής (ΕΘΕΓ) ορίζεται ως το ανώτατο πολιτικό όργανο με αποφασιστικές, εισηγητικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής της γεωπληροφορίας και η διασφάλιση σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο του αναγκαίου συντονισμού όλου του δημόσιου τομέα, για την επίτευξη των στόχων του νόμου.

Λόγω της διασποράς των γεωχωρικών δεδομένων στην ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση αλλά και της αναγκαιότητας παραγωγής και χρήσης τους από όλα σχεδόν τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, η ΕΘΕΓ καθορίζεται ως διυπουργικό όργανο με απευθείας υπαγωγή στον Πρωθυπουργό.

Επικοινωνία: etheg@prv.ypeka.gr

Αρμοδιότητες

Μία από τις κυριότερες αρμοδιότητες της ΕΘΕΓ είναι η έγκριση και αξιολόγηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών και της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας. Κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, τα δύο αυτά κείμενα θα καταστούν από νομική άποψη δεσμευτικά για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι οι Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν, όταν και όπου απαιτείται, τη νομοθεσία τους με τους κανόνες, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προσδιορίζονται σε αυτά.

Άλλες σημαντικές αρμοδιότητες της ΕΘΕΓ είναι:

  • η θέσπιση μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή του Ν. 3882/2010 από τις ΔΑ
  • η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων και παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του Ν. 3882/2010
  • η προώθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη εναρμονισμένων δομών, διαδικασιών, συμφωνιών και αδειών για την πρόσβαση και χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
  • η έγκριση προδιαγραφών για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων
  • η θέσπιση μέτρων για την προσαρμογή της πολιτικής για τις γεωχωρικές πληροφορίες στις νέες επιστημονικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
  • η δυνατότητα θέσπισης κανόνων και διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΟΣΕ, με στόχο, όταν διαπιστώνονται δυσλειτουργίες, να υπάρχει ευελιξία ώστε να επιλύονται λειτουργικά θέματα και να μπορούν τα ΚΟΣΕ να επιτελούν το έργο τους πιο αποτελεσματικά
  • η μέριμνα για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για την υλοποίηση των στόχων της ΕΥΓΕΠ
  • η έγκριση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, οι οποίες υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της ΕΘΕΓ στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Σύνδεσμοι

Κανονισμός Λειτουργίας

Συγκρότηση ΕΘ.Ε.Γ. 2010

Συγκρότηση ΕΘ.Ε.Γ. 2012

Συγκρότηση ΕΘ.Ε.Γ. 2013