Κομβικά Σημεία Επαφής

Ο νόμος 3882/2010 προβλέπει ότι συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια και Δήμο, συντονιστικές επιτροπές με τίτλο Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.). Τα ΚΟΣΕ είναι διαρκείς συντονιστικές επιτροπές και έχουν την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των δημοσίων αρχών που υπάγονται στην εν λόγω Δημόσια Αρχή. Κάθε ΚΟ.Σ.Ε. διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς της και αποτελεί σημείο επαφής και συνεργασίας των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με το ΥΠΕΚΑ. Η συγκρότησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Δημόσιας Αρχής, που θα εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ (πχ απόφαση Υπουργού, απόφαση Δημάρχου κοκ).

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος καθορίζει ότι:

α) Σε κάθε Υπουργείο συστήνονται ένα έως πέντε ΚΟ.Σ.Ε. με σαφή αναφορά στους φορείς που εκπροσωπεί το καθένα.

β) Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων Δημοσίων Αρχών της συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Σε κάθε Περιφέρεια υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων Δημοσίων Αρχών της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

δ) Σε κάθε Δήμο υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων Δημοσίων Αρχών του συγκεκριμένου Δήμου.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3882/2010. Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν. Τα ΚΟΣΕ προτείνουν στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την εναρμόνιση του νομοθετικού τους πλαισίου, με τις διατάξεις του νόμου 3882/2010. Επίσης, μπορούν να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

  • των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
  • των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
  • των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
  • του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο
  • του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,

2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΥΠΕΚΑ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε. να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

  • τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ
  • τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
  • οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την παράγραφο 218.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ΚΟΣΕ και την εφαρμογή του Ν. 3882/2010, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eygep.support@prv.ypeka.gr