Εισαγωγή – Περιεχόμενα

 • Αυτό το θέμα έχει 16 απαντήσεις, 1 φωνή και ενημερώθηκε τελευταία φορά 3 μήνες, 4 εβδομάδες πριν από τον χρήστη Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων.
Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 16 έως 17 (από 17 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #6492
  Μυλωνάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Δ. Κισσάμου

   ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

   ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ-ΜΠΑΛΟΣ-ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ

   Α. Σχετικά με τις προτεινόμενες ζώνες προστασίας:

   Προτείνεται να εφαρμοστούν οι ζώνες προστασίας έτσι όπως αποτυπώνονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95882/1922/27-09-2023 (Δ’762) «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας της Φαλάσαρνας και έγκριση Σχεδίου Δράσης» και στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95663/1917/26-09-2023 (Δ’753) «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας του Μπάλου – Γραμβούσας και έγκριση Σχεδίου Δράσης» και πιο συγκεκριμένα:

   Στην περιοχή Παχειά Άμμο Φαλάσαρνα η προτεινόμενη ζώνη της ΕΠΜ 9Β με κωδικό ΖΠΦ-01 να επεκταθεί από το βόρειο όριο της περιοχής του αποτυπωμένου είδους προτεραιότητας Androcymbium rechingeri, παράλληλα με το γκρεμό (φρούδιο), έως το όριο του χαρτογραφημένου τύπου οικοτόπου “9320: Δάση με Olea και Ceratonia”, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ (Ζώνη Β1), όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο χάρτη με τη ζωνοποίηση. Στην προτεινόμενη περιοχή επέκτασης υπάρχει ο αποτυπωμένος από το πρόγραμμα LIFE (ΜΑΙΧ), αλλά μη χαρτογραφημένος τύπος οικοτόπου 2250* «Λόχμες των παραλιών με άρκευθους (Juniperus spp.)», που ανήκει στην κατηγορία των “οικοτόπων προτεραιότητας”, που αποτελεί ένα σπάνιο και πανέμορφο οικότοπο και τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί σημαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εντός της περιοχής αυτής στη βόρεια πλευρά βρίσκεται, επίσης, μικρός υγροβιότοπος. Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση η περιοχή αντιμετωπίζεται ως ενιαίο οργανικό, και λειτουργικό σύνολο και διασφαλίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο την επίτευξη των στόχων διατήρησης.

   Όσον αφορά στην προτεινόμενη ζώνη ΖΒΔΦΠ-01 της ΕΠΜ 9Β, προτείνουμε την επέκτασή της εις βάρος της ΖΔΟΕ-02, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο χάρτη με την προτεινόμενη ζωνοποίηση, διότι δεν υπάρχουν σημαντικά προστατευτέα είδη και για λόγους λειτουργικούς και αποφόρτισης πιέσεων της ζώνης ΖΒΔΦΠ-01.

   Επίσης, σχετικά με την προτεινόμενη ζώνη ΖΒΔΦΠ-02 της ΕΠΜ 9Β, προτείνουμε την επέκτασή της εις βάρος της ΖΔΟΕ-02, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο χάρτη με την προτεινόμενη ζωνοποίηση, διότι δεν υπάρχουν σημαντικά προστατευτέα είδη και για λόγους λειτουργικούς της ζώνης ΖΒΔΦΠ-02.

    

   Β. Σχετικά με τις Ειδικές Χρήσεις Γης του Π.Δ. 59/2018 σε κάθε ζώνη προστασίας, προτείνεται:

   Σχετικά με τις Ειδικές Χρήσεις Γης του Π.Δ. 59/2018 σε κάθε ζώνη προστασίας να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95882/1922/27-09-2023 (Δ’762) «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας της Φαλάσαρνας και έγκριση Σχεδίου Δράσης» και στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95663/1917/26-09-2023 (Δ’753) «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας του Μπάλου – Γραμβούσας και έγκριση Σχεδίου Δράσης», εκτός στη ζώνη Γ4 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95882/1922/27-09-2023 που προτείνουμε να επιτρέπεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία εκτός τύπου οικοτόπου 1120* και χωρίς συρόμενα εργαλεία.

   Οι προτεινόμενες Ειδικές Χρήσεις Γης του Π.Δ. 59/2018 σε κάθε ζώνη προστασίας παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα. Ειδικότερα εστιάζουμε στα εξής:

   • Στην ήμερη Γραμβούσα να επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία εντός της προτεινόμενης ζώνης ΖΔΟΕ-01 ένα αναψυκτήριο έως 20 τ.μ.
   • Αντίστοιχα, στην προτεινόμενη ζώνη ΖΔΟΕ-02 να επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αναψυκτηρίων έως 50 τ.μ. έκαστο.
   • Στην προτεινόμενη ζώνη ΖΔΟΕ-02 αναφορικά με τα τουριστικά καταλύματα, ο μέγιστος αριθμός κλινών να είναι 50/ιδιοκτησία.
   • Να μην επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες και αιολικά πάρκα σε όλη την έκταση της προστατευόμενης περιοχής.
   • Στη ζώνη ΖΠΦ-01 να επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία έως δύο (2) αναψυκτήριων (μέχρι 50 τ.μ.) για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
   • Στη ζώνη ΖΠΦ-01 να επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρων οχημάτων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των υποδομών της παρούσας ζώνης εκτός περιοχών με οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, είδη κινδυνεύοντα, απειλούμενα, σύμφωνα με τους Κόκκινους καταλόγους, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές. Η κυκλοφορία τροχοφόρων αφορά αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των υποδομών της παρούσας παραγράφου, καθώς και των παρεμποδιζόμενων ατόμων.
   • Στη ζώνη ΖΔΟΕ-02 προτείνεται ο μέγιστος αριθμός κλινών να είναι 50/ιδιοκτησία.
   • Στις ζώνες ΖΒΔΦΠ-01 και ΖΒΔΦΠ-02 προτείνεται ο μέγιστος αριθμός κλινών να είναι 150/ιδιοκτησία.
   • Προτείνεται να επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίων στη θαλάσσια περιοχή της Ζώνης ΖΔΟΕ-03 πλην της Παχειάς Άμμου και στην ευρύτερη περιοχή του Μπάλου.
   • Προτείνεται η δημιουργία Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση όπως στις σχετικές ΚΥΑ, πλην της περιοχής Γ4 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95882/1922/27-09-2023.

    

   Γ. Σχετικά με τα Διαχειριστικά Μέτρα

   Σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95882/1922/27-09-2023 (Δ’762) «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας της Φαλάσαρνας και έγκριση Σχεδίου Δράσης» και στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔ ΠΠ/95663/1917/26-09-2023 (Δ’753) «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής προστασίας της βιοποικιλότητας του Μπάλου – Γραμβούσας και έγκριση Σχεδίου Δράσης».

   Επιπρόσθετα:

   • Διαχειριστικά σχέδια για την προστασία των πληθυσμών και των φωλεών Caretta caretta και την προστασία είδους Monachus monachus.
   • Στο διαχειριστικό μέτρο της ΕΠΜ 9Β με κωδικό “ΜΜ43417CF0305” και ονομασία “Μελέτη φέρουσας ικανότητας επισκεπτών στο Μπάλο” η αναφορά ότι στην παραλία του Μπάλου θα πρέπει να υπάρχουν 700 άτομα οποιαδήποτε στιγμή δεν στηρίζεται σε υλοποιημένη μελέτη φέρουσας ικανότητας, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος του διαχειριστικού μέτρου. Μέχρι την υλοποίηση της μελέτης φέρουσας ικανότητας προτείνεται σε τρία 4ωρα ή τέσσερα 3ωρα να γίνεται η διασπορά των επισκεπτών και έως 1.500 άτομα οποιαδήποτε στιγμή σε ήμερη Γραμβούσα και Μπάλο. Καθορισμός ανώτατου αριθμού επίσκεψης μικρών ημερόπλοιων (ταχύπλοων) από Χανιά.
   • Να υλοποιηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας επισκεπτών στα Φαλάσαρνα.
   • Σχετικά με το διαχειριστικό μέτρο της ΕΠΜ 9Β με κωδικό “ΜΜ43417CS0302” και ονομασία “Θαλάσσιες non take zones” για τη δημιουργία μικρών πιλοτικών, θαλάσσιων non take zones (καθολική απαγόρευση αλιείας όλο το χρόνο – επισκέψιμες για ελεύθερη κατάδυση) να εφαρμοστούν ΘΠΠ στον Μπάλο σύμφωνα με την αντίστοιχη ΚΥΑ και στα Φαλάσαρνα σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη ζωνοποίησης.
   #6497
   Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων

    Η προώθηση σεισμικών ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων στην περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης θα επηρεάσει αρνητικά τόσο τη θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη NATURA 2000 όσο και τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Γραμβούσας – Μπάλου- Φαλασάρνων, Ελαφονησίου – Ακρωτηρίου Κριός και όχι μόνο.

    Ένα ατύχημα με πετρελαιοκηλίδα εκεί θα επηρεάσει όχι μόνο τους φυσητήρες και τα άλλα θαλάσσια είδη αλλά και την αλιεία, τον τουρισμό, την οικονομία και την οικολογική ισορροπία του συνόλου της περιοχής των δυτικών και νότιων ακτών της Κρήτης. Πέρα από τα μεγάλα βάθη της θαλάσσιας περιοχής, πρόκειται για σεισμογενή περιοχή, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων.

    Εάν προχωρήσουν οι εξορύξεις υδρογονανθράκων, πιθανόν στο μέλλον να μην υπάρχει προστατευτέο αντικείμενο για το δίκτυο NATURA 2000 στη συγκεκριμένη περιοχή.

    Μεταφέρουμε σε αυτή τη διαβούλευση και την τοποθέτηση φορέων και οικολογικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Συνέλευση για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου, που ζητάνε να μην προχωρήσουν οι έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ελληνική Τάφρο και να κηρυχθεί προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή.

    Σχετικά μπορείτε να δείτε και πρόσφατο ερώτημα που έθεσε προς τους υποψήφιους των αυτοδιοικητικών εκλογών η Πανελλαδική Συνέλευση για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου.

   Επισκόπηση 2 δημοσιεύσεων - 16 έως 17 (από 17 συνολικά)
   • Η συζήτηση ‘ΕΠΜ 9β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους)’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.