Κεφάλαιο 4

 • Αυτό το θέμα έχει 53 απαντήσεις, 1 φωνή και ενημερώθηκε τελευταία φορά 1 έτος, 1 μήνα πριν από τον χρήστη Πέτρος Ζωγράφος.
Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 54 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #2263
  ΥΠΕΝ
  Keymaster

   Υπάρχουν διαθέσιμα για ανάγνωση και σχολιασμό τα παρακάτω αρχεία:

   4.α EPM11_PFB.Α_TA4_v4_r4_west – αφορά στο Κεφάλαιο 4 του Τεύχους Μελέτης της ΕΠΜ και περιλαμβάνει:

   • Τον καθορισμό των προστατευόμενων περιοχών και του πλαισίου για την προστασία του προστατευτέου αντικειμένου (χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών, καθορισμός ζωνών προστασίας ανά περιοχή και καθορισμός όρων προστασίας ανά ζώνη)
   • Την περιγραφή του πλαισίου διοίκησης των περιοχών

   ΧΑΡΤΕΣ

   Χάρτης 8 – Οριοθέτηση προστατευτέου αντικειμένου – Ζωνών προστασίας

   Χάρτες προτεινόμενης ζωνοποίησης

   • 11A.03_EKVOLES_KALAMA_XARTHS_ZWNWN – Πρόταση ζωνοποίησης για την Προστατευόμενη Περιοχής Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα.
   • 11A.04_STENA_KALAMA_XARTHS_ZWNWN– Πρόταση ζωνοποίησης για τη σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών Καλαμά, Αχέροντα και Παρακάλαμου.

   Αρχεία Ζωνόφυλλων

   • 6.α Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ – Ζωνόφυλλα για την Προστατευόμενη Περιοχής Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα.
   • 6.β Ζωνόφυλλα ΠΠΒΣΚΑ – Ζωνόφυλλα για τη σύνθετη Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Στενών Καλαμά, Αχέροντα και Παρακάλαμου.

   Πίνακες χρήσεων γης ανά ζώνη

   #2658
   Λάμπρος Τ. Ζήγος (Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός) και Τρύφων Λ. Ζήγος (Πολιτικός Μηχανικός)

    <p style=”text-align: center;”><u>Παρέμβαση – Αντιρρήσεις</u></p>
    <p style=”text-align: center;”>επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης , Σύνταξη Π. Δ. για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.</p>
    <p style=”text-align: center;”>Οι αντιρρήσεις και τα σχόλια αφορούν ειδικά για την περιοχή ΄΄Δέλτα και εκβολές Ποταμού Καλαμά ΄΄ του Δήμου Ηγουμενίτσας.</p>
    <p style=”text-align: center;”></p>
    <p style=”text-align: center;”>*****************</p>
    <u>Α. Εισαγωγή – Ιστορικό</u>

    1. Η περιοχή μελέτης (ΕΠΜ) είναι ευρύτερη εκείνης, που θεσμοθετήθηκε, με την ΚΥΑ αρ.36427 (ΦΕΚ 396 Δ 17-9-2009), με την οποία οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές των Στενών και Εκβολών των  ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικείου και της ευρύτερης περιοχής τους, <u>χαρακτηρίστηκαν</u> ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακές Ζώνες.

     

    2.α. Κατά της ΚΥΑ προσέφυγαν για την ακύρωση της στο ΣτΕ, η «Κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου» και η «Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος». Η υπόθεση είχε εισαχθεί ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ και επ΄αυτής εκδόθηκε η  3959/2015 απόφαση του, που αναφέρει ότι: «2. Επειδή  με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄αριθμ. 36427/23.3.2009 κοινής αποφάσεως  ……… 3. Επειδή η υπόθεση είχε εισαχθεί ενώπιον του Ε΄Τμήματοςτου ΣτΕ και επ΄αυτής εκδόθηκε η 3959/2015 απόφαση. με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι για τον χαρακτηρισμό των ως άνω περιοχών ως περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών Ζωνών ήταν αναγκαία η έκδοση του προβλεπομένου από το άρθρο 21 (παρ. 1 και 2) του Ν.1650/1986 (Α160) Προεδρικού Διατάγματος και ως εκ τούτου, η προσβαλλομένη ΚΥΑ θα έπρεπε να ακυρωθεί, ως αναρμοδίως εκδοθείσα. Περεταίρω όμως το Τμήμα έκρινε ότι, έπρεπε να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης για έξι μήνες, προκειμένου η Διοίκηση να προβεί στην έκδοση του προαναφερομένου προεδρικού διατάγματος,  …» Τα συναρμόδια Υπουργεία που είχαν εκδώσει την  ΚΥΑ  αρ.36427 (ΦΕΚ 396 Δ 17-9-2009), την αγνόησαν παντελώς και έτσι το ΣτΕ εξέδωσε την τελική  2296/2017 απόφασή του, όπως παρακάτω: «4. Επειδή, η αναβλητική απόφαση  3959/2015 του ΣτΕ  κοινοποιήθηκε νομίμως στους καθ΄ων η αίτηση Υπουργούς στις 8.12.2015, πλην όμως δεν εκδόθηκε εντός της ταχθείσας εξάμηνης προθεσμίας από την τελευταία κατά  χρόνο κοινοποίηση, αλλά ούτε και μεταγενεστέρως π. δ/μα για τον χαρακτηρισμό των ως άνω περιοχών. Υπό τα δεδομένα αυτά η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση λόγω αναρμοδιότητας.» Αυτό ήταν και το τέλος της ΚΥΑ αρ.36427 (ΦΕΚ 396 Δ 17-9-2009).

    2.β. Σημειώνεται ότι η Α΄ φάση της «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης  Δέλτα-Στενών Καλαμά», μελέτη που ανατέθηκε από την Νομαρχία Θεσπρωτίας, στις 19-5-1997, δεν έγινε αποδεκτή από τους κατοίκους, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του νομού και την αυτοδιοίκηση ως προς το περιεχόμενό της.  Έτσι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ανέθεσε σε μελετητή μηχανικό ο οποίος, αφού μελετήσει το θέμα, να <u>αντιπροτείνει εναλλακτική λύση</u> σύμφωνα με το νόμο, τις προτάσεις των επιστημονικών, κοινωνικών φορέων και τις απόψεις του δημοτικού συμβουλίου, για τη Ζώνη Προστασίας της Φύσης και τις περιφερειακές Ζώνες Προστασίας και για τον καθορισμό των χρήσεων σε αυτές τις περιοχές. Συντάχτηκε νέο τοπογραφικό διάγραμμα με καθορισμό ζωνών και το περιεχόμενο χρήσεων για κάθε μια ζώνη προστασίας.

    Ο μελετητής του Δήμου είχε άμεση συνεργασία σε κάθε του βήμα,  με τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων  και ιδιαίτερα  του υπουργείου χωροταξίας για το τελικό περιεχόμενο της αντιπρότασης.  Η αντιπρόταση αυτή έγινε ομόφωνα αποδεκτή, τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, όσο στην συνέχεια ομόφωνα αποδεκτή και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσπρωτίας. Το τοπογραφικό διάγραμμα με τον καθορισμό Ζωνών και χρήσεων για κάθε Ζώνη Προστασίας, έγιναν αποδεκτά από τα συναρμόδια υπουργεία και εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ, που στη συνέχεια ακυρώθηκε από το ΣτΕ, με την 2296/2017 απόφασή του.

     

     

    Β. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί της  Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ).

    1. Το ΥΠΕΝ στις 22-12-2023 ανάρτησε στο διαδίκτυο, για Δημόσια Διαβούλευση την παρούσα ΕΠΜ για τυχόν παρεμβάσεις κάθε ενδιαφερομένου επί του περιεχομένου της μελέτης έως 31-1-2023. Σημειώνεται ότι τμήμα της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα (ΠΠΒΕΚΑ), συμπεριλαμβάνεται στο υφιστάμενο και <u>ισχύον ΓΠΣ</u> Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/31-12-2010) όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην παραπάνω περιοχή.

    Στην ΜΠΕ καθορίστηκαν νέες Ζώνες  και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο χώρο της ΠΠΒΕΚΑ, είναι διαφορετικές με <u>διαφορετικό περιεχόμενο</u> από εκείνες  της καταργηθείσας ΚΥΑ, όπως και από εκείνες του ισχύοντος ΓΠΣ Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/31-12-20100). Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, συσχετίζοντας τους  χάρτες: τόσο της παρούσας ΕΠΜ, και της καταργηθείσας ΚΥΑ  αρ.36427 (ΦΕΚ 396 Δ 17-9-2009), όσο και του ισχύοντος ΓΠΣ Ηγουμενίτσας.

     

    2. Στην περιοχή μελέτης Εκβολές-Δέλτα Καλαμά υφίστανται <u>μεγάλες υγροτοπικές δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις</u> που προορίζονται για Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ), και για Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ). Σε αυτές (τις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις), υπάρχει αρκετή κατάλληλη χλωρίδα (καλαμιές, βούρλα πολλών ειδών, πυκνά δένδρα, κυρίως αλμυρίκια, και λιμνάζοντα νερά) για την υπάρχουσα πανίδα. Θα μπορούσαν αυτοί οι δημόσιοι και δημοτικοί υγρότοποι, να χρησιμοποιηθούν ως (ΖΠΦ), αν είναι αναγκαίοι. Αντίθετα οι ιδιωτικές εκτάσεις που προορίζονται στην ΕΠΜ για (ΖΠΦ) θα μπορούσαν να ορισθούν ως (ΖΒΔΦΠ) για άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα ότι, υπάρχουν στις εκβολές Καλαμά ορεινές περιοχές και πολλές εξάρσεις λόφων δασικής μορφής διάσπαρτοι σε όλη την πεδιάδα, κατάλληλοι για φωλιές και αναπαραγωγή της υπάρχουσας πανίδας.

     

     

    Γ.  ΜΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

    1. Στο σχετικό χάρτη της ΕΠΜ με τις προτεινόμενες Ζώνες Προστασίας, παρατηρούμε ότι στη Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ-01), της ΠΠΒΕΚΑ, <u>συμπεριλαμβάνονται  στην θέση Λιουμπέτσι – Κορυφούλες και ιδιωτικές</u> λοφώδεις αγροτολειβαδικές εκτάσεις και ελαιώνες με άνω των χιλίων (1000) ελαιοδένδρων. Οι εκτάσεις αυτές είναι παραθαλάσσιες απαράμιλλου φυσικού κάλους, μοναδικές και σε απόσταση αναπνοής τόσο από την πόλη της Ηγουμενίτσας, όσο και την φημισμένη πλαζ Δρέπανο-Μακρυγυάλι. Σε αυτές τις ιδιωτικές εκτάσεις, ένα τμήμα των καθορίστηκε ως (ΖΠΦ-01), και <u>απαγορεύεται </u>οποιαδήποτε ιδιωτική ανθρωπογενή εγκατάσταση και δραστηριότητα. Το υπόλοιπο τμήμα της ιδιωτικής έκτασης, επίσης αγροτολειβαδικής μορφής με πλέον των (1000 ελαιοδέντρων) καθορίστηκε ως (ΖΔΟΕ-01). Σε αυτό το τμήμα, <u>ενώ επιτρέπονται</u> οι τουριστικές εγκαταστάσεις, <u>απαγορεύεται όμως</u> η εκτός σχεδίου δόμηση κατοικίας!

    Οι ιδιωτικές αυτές εκτάσεις, είναι αποτυπωμένες στο Εθνικό Κτηματολόγιο της περιοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας. Θα αναφερθούμε στα ΚΑΕΚ 180260418018, ΚΑΕΚ 180260418027, ΚΑΕΚ 180260418030, (τρεις όμορες ιδιοκτησίες) συνολικού <u>εμβαδού Ε=907,032</u> στρέμματα στη θέση ΄΄Λιουμπέτσι-Κορυφούλες΄΄, που ανήκουν κατά κυριότητα εξ αδιαιρέτου σε πλειάδα οικογενειών και που <u>απαριθμούν 68 μέλη</u>  (<u>όσος είναι και ο πληθυσμός ενός ελληνικού χωριού) !!!!!!</u>

    Συγκύριοι σε αυτή τη έκταση είμαστε και οι  παρεμβαίνοντες στην παρούσα διαβούλευση της ΕΠΜ. Η έκταση έχει <u>πολύ μεγάλη  οικονομική αξία</u>, όπως αναλύεται παρακάτω:

    α) Η αντικειμενική αξία της έκτασης του ΚΑΕΚ 180260418018 εμβαδού Ε=360,603 στρέμματα [τμήμα Ε=190,500 στρ. εμπίπτει στην (ΖΠΦ), και τμήμα Ε=170,103 στρ. εμπίπτει στη (ΖΔΟΕ)]  ανέρχεται στα 7.389.837,00  Ευρώ

    β) Η αντικειμενική αξία της έκτασης του ΚΑΕΚ 180260418027 εμβαδού Ε=257,923 στρ. εμπίπτει στην (ΖΔΟΕ), ανέρχεται στο  1.958.486,72 Ευρώ

    γ) Η αντικειμενική αξία της έκτασης του ΚΑΕΚ 180260418030 εμβαδού Ε=288,506 στρ. εμπίπτει στην (ΖΔΟΕ), ανέρχεται στο  1.777.196,96 Ευρώ

    Η <u>συνολική αντικειμενική των αξία</u> ανέρχεται στο ποσό των <u>11.125.519,16 Ευρώ</u>  ενώ η εμπορική αξία (που προκύπτει από εκτιμητές και από την ζήτηση αλλοδαπών επενδυτών)  <u>ξεπερνά τα 30.000.000 Ευρώ.</u> Προς επιβεβαίωση των παραπάνω επισημαίνεται ότι έκταση αυτή με την απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω6ΤΟΡ1Γ-ΗΗΒ) της ΕΠ.Ε.Α που δημοσιεύτηκε στις 6-12-2019  <u>δεν έχει  δασική μορφή, αλλά αγροτική (ΑΑ).</u>

    Η έκταση αυτή που είναι μοναδική, <u>έχει τα παρακάτω προσόντα:</u> α) ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας (και με αμετάκλητη δικαστική απόφαση),  β) είναι απαλλαγμένη από την δασική νομοθεσία, γ) υπάρχουν ήδη υποδομές εγκαταστάσεων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας (ασφαλτωμένη δημοτική οδός, ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης οικιακών λυμάτων, δίκτυο τηλεπικοινωνιών), δ) έχει άριστο προσανατολισμό και θέα προς την πόλη και τη θάλασσα, ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα ε) <u>δεν υφίσταται άλλη παραθαλάσσια έκταση τέτοιου μεγέθους σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα του νομού και την πλαζ Δρέπανο-Μακρυγιάλι, καταλληλότερη για τουριστικές εγκαταστάσεις και για κατοικία</u>. <u>Δεν είναι τυχαίο ότι στην καταργηθείσα ΚΥΑ</u> (λόγω ολιγωρίας της πολιτείας, όπως αποδείχτηκε) <u>προβλέπονταν για τουριστικές εγκαταστάσεις  και  κατοικία</u>.

    Η πρόταση αυτή της ΕΠΜ για καθορισμό ζωνών προστασίας (ΖΠΦ-01) και (ΖΔΟΕ-01) στις προαναφερθείσες περιοχές, χωρίς να ληφθούν  υπ΄όψη τα παραπάνω εκτεθέντα, δεν είναι ορθολογική, και επιφέρει την οικονομική καταστροφή τόσων συνιδιοκτητών (68 τον αριθμό) που αναφέρθηκαν παραπάνω.

    Αυτός ο καθορισμός είναι αντίθετος με το πνεύμα και γράμμα του Ν.1650/86, που στο άρ. 22 παρ.1 ορίζει ότι: «Αν οι επιβαλλόμενοι κατά τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται υπέρμετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, εν όψει του χαρακτήρα και του περιορισμού της ιδιοκτησίας, το Δημόσιο ύστερα από αίτηση των θιγομένων, μπορεί κατά το μέτρο του δυνατού, να αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή των ιδιωτικών εκτάσεων με εκτάσεις του Δημοσίου είτε παραχώρηση εκτάσεων, ……….. είτε την καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης, …………»   ενώ στην παρ 2 του ιδίου άρθρου 22 ορίζει ότι: «Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου, εφ΄ όσον είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού των άρθρων 18,19 και 20, …..»

    Η ΕΠΜ έπρεπε να αναλύει σοβαρά την πραγματικότητα της περιοχής μελέτης, και να προτείνει χρήσεις για <u>την αειφόρο ανάπτυξη, της περιοχής (οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική αλληλεγγύη, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος)</u>.

    Στο σημείο αυτό σας επισημαίνουμε ότι εμείς οι δυο παρεμβαίνοντες συνιδιοκτήτες, (ο ένας Πολιτικός Μηχανικός και ο άλλος Χωροτάκτης Πολεοδόμος), διατηρούμε Τεχνικό Γραφείο Μελετών, και έχουμε ήδη ετοιμάσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια για Τουριστικό Κατάλυμα πέντε αστέρων δυναμικότητας 150 κλινών στην ιδιόκτητη  έκταση του ΚΑΕΚ 180260418018, που εφάπτεται στην Δημοτική οδό Ηγουμενίτσας-Δρεπάνου. Δεν περιμέναμε μια τέτοια ΄΄έκπληξη΄΄ που μας επεφύλασσε η ΕΠΜ, με τον καθορισμό  της έκτασης ως  Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ-01). Είναι αντιληπτή η καταστροφή που μας περιμένει !

    <u>Κατά συνέπεια</u> για όλους τους λόγους που αναλύθηκαν προηγουμένως, οι ιδιωτικές εκτάσεις των ΚΑΕΚ 180260418018, 180260418027, και 180260418030, πρέπει ενταχθούν σε <u>Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ-01)</u> με καθορισμό εκείνων των χρήσεων που απορρέουν από το ΠΔ 59/2018 όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 18 (περίπτωσης αρ.14δ) του άρ. 44 του  Ν.4685/2020 όπως ισχύει, διότι:

    Σύμφωνα με την παρ. 4 δ) του άρ. 19 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4685/2020 και ισχύει,  «4.  δ) Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων: ως ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων ορίζονται εκτάσεις προστατευομένων περιοχών, στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχει το προστατευτέο αντικείμενο μαζί με τις πολιτισμικές αξίες ή/και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, η/και την βιώσιμη ανάπτυξη, αυτή δηλαδή που υπηραιτεί  την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  ………. Στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων ορισμένες ή και όλες από τις ειδικές κατηγορίες του άρ. 14δ του Π.Δ. 59/2018 (Α΄114). …… 5. Στις ζώνες του παρόντος μπορεί να περιλαμβάνονται και περιοχές που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα (όπως ενδεικτικά: δάση, αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες προστασίας Α΄και Β΄ αρχαιολογικών χώρων, βιότοποι) και απεικονίζονται  στα κατά περίπτωση σχέδια χρήσεων γης». Ιδιαίτερα η περιοχή αρμόζει για Τουριστικές εγκαταστάσεις και κατοικία.

    <u>Σημείωση:</u> Στην ίδια περιοχή, η ακυρωθείσα αρ.36427 ΚΥΑ (ΦΕΚ 396 Δ 17-9-2009), προέβλεπε εγκαταστάσεις Τουριστικών καταλυμάτων και κατοικίες στην εκτός σχεδίου περιοχή.

     

     

    Δ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ  ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΜ

    1. Δεν είναι ακόμα αντιληπτός ο <u>καθορισμός ως ενιαίας ζώνης</u> (ΖΒΔΦΠ-03) στην περιοχή <u>Δρέπανο – Μακρυγυάλι και Χερσόνησος Λυγιάς</u>, όπως αποδεικνύεται παρακάτω:

    α) Το ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ της (ΖΒΔΦΠ-03), η περιοχή Δρέπανο-Μακρυγυάλι, είναι μια στενή λωρίδα αμμουδιάς (αμμοθήνες) μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας, , <u>είναι η καταπληκτική πλαζ Δρεπάνου για όλους τους  Ηπειρώτες</u> μήκους περίπου πέντε χιλιόμετρων. Είναι κατά κυριότητα δημοτική έκταση και αποτελεί την <u>ταυτότητα της πόλης</u>. Να σημειωθεί ότι όλα τα υπάρχοντα κτίσματα είναι «ημινόμιμα»  ή «παράνομα»,  και ότι έτσι και αλλιώς δεν επιτρέπεται η δόμηση από την κείμενη νομοθεσία (ζώνη αιγιαλού και παραλίας).  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος δεν χαράσσει τη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, τόσο από τη θάλασσα όσο και από την λιμνοθάλασσα, γιατί οι γραμμές επικαλύπτονται, και δεν μένει χώρος για δόμηση. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η γνωστή στο πανελλήνιο από τα ΜΜΕ, καταστροφή των αμμοθηνών, από την κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα, και την παρέμβαση του ανθρώπου (καντίνες επάνω στην άμμο).

    Κατά συνέπεια απαιτείται ο καθορισμός <u>ξεχωριστής </u>Ζώνης Προστασίας (ας την ονομάσουμε <u>ΖΒΔΦΠ-03α</u>) στην  πλαζ Δρέπανο-Μακρυγυάλι, και με μεγάλη προσοχή στις επιτρεπτές χρήσεις και δραστηριότητες. Η απαγόρευση λοιπόν της δόμησης νέων κτισμάτων που προβλέπει η (ΕΠΜ) στην περιοχή <u>Δρέπανο-Μακτυγυάλι είναι σωστή</u> και πηγάζει εκ του νόμου.

    β) Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ της (ΖΒΔΦΠ-03) <u>Χερσόνησος Λυγιάς</u>, <u>έχει διαφορετική γεωμορφολογία, από την περιοχή του Δρεπάνου</u>, είναι έκταση λοφώδης  αγροτολιβαδική (με ελιές) εμβαδού περίπου 1.200,00 στρεμμάτων.               Σε αυτή υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, όπως φαίνεται και στο Εθνικό Κτηματολόγιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, και ανήκουν σε πάρα πολλές οικογένειες, έχουν δε μεγάλη οικονομική αξία. Η οικονομική αξία  ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

    Στην ΕΠΜ, <u>υπάρχει μια αντίφαση</u>: Συγκεκριμένα στον «Πίνακα 3 Εξειδίκευση χρήσεων/δραστηριοτήτων», ενώ σε μία στήλη του Πίνακα επιτρέπεται η κατοικία, ακόμα και η χρησιμοποίηση της για άσκηση επαγγέλματος γιατρού, δικηγόρου κλπ. στη παραπλήσια  στήλη, του ίδιου Πίνακα αναφέρει ότι, <u>επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων νόμιμων κατοικιών. Δεν επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων κτισμάτων και η κατασκευή νέων</u>,  δηλαδή επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση των υφισταμένων κτισμάτων, που <u>δεν υπάρχου</u><u>n</u> !!! και <u>απαγορεύεται η κατασκευή νέων</u> !!!  Στον ίδιο Πίνακα 3 προκύπτει ότι <u>δεν επιτρέπονται Τουριστικά καταλύματα</u> (δεν αναφέρεται διόλου, η χερσόνησος Λυγιάς) !!!

    Κατά συνέπεια ας ονομάσουμε την ζώνη ως <u>(ΖΒΔΦΠ-03β)</u> Χερσόνησος Λυγιάς, με καθορισμό εκείνων των χρήσεων που απορρέουν από το ΠΔ 59/2018 όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 18 (περίπτωσης αρ.14δ) του άρ. 44 του  Ν.4685/2020 όπως ισχύει, όπως περιγράφτηκε προηγούμενα.

     

    2. Στην περιοχή (ΖΒΔΦΠ-01) κάμπος Καλαμά και στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από παθογόνα εδάφη (κάτω από το επίπεδο της θάλασσας) πλημυρίζουν συχνά και πραγματοποιείται η συνεχής άντληση των υδάτων με τρία (3) αντλιοστάσια, σε όλες τις εποχές του χρόνου. <u>Όταν παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο αντλιοστάσιο</u> η περιοχή πλημμυρίζει. Θα πρέπει να επισημάνω ότι, εμείς οι παρεμβαίνοντες, στη διαβούλευση (και αρκετοί συγγενείς μου), είμαστε ιδιοκτήτες άνω των 100 στρεμμάτων, σε αυτή την περιοχή (κάμπος Καλαμά). <u>Είναι αχαρακτήριστη η πρόταση για  καθορισμό  χρήσης Τουριστικών καταλυμάτων και κατοικίας</u>, σε αυτή την περιοχή.

    Κατά συνέπεια σε αυτά τα τμήματα που είναι γνωστά σε όλους του κατοίκους, χρειάζεται περίσσεια προσοχή για τον καθορισμό των ζωνών και χρήσεων.

     

    3. Στην (ΖΒΔΦΠ-02 Περιοχή <u>ΠΕΡΠΟ-Νέα Σελεύκεια) η οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ακυρωθείσα ΚΥΑ αρ.36427 (ΦΕΚ 396 Δ 17-9-2009)</u>, καθορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση για κατοικία και Τουριστικά καταλύματα !!! Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και να χαριστούν σε κάποιον πολίτη αυτά τα καταλύματα, έτοιμα να λειτουργήσουν σε αυτή την περιοχή, ο πολίτης, θα έλεγε: <u>Ευχαριστώ δεν θα πάρω</u>. Η περιοχή είναι ακατάλληλη από πολλές απόψεις και όλοι οι ιδιοκτήτες ζητούν να καταργηθεί η δέσμευση της περιοχής σε ζώνη ΠΕΡΠΟ.

    Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας πρόκειται σύντομα να ανατεθεί το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο από το ΥΠΕΝ. και επιβάλλεται να μην δεσμεύονται Περιοχές  με Π.Δ. και δυσκολεύει το μελλοντικό Χωροταξικό σχεδιασμό με το ΤΠΣ.

     

     

    <u>Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ</u>

    α) Στην πόλη της Ηγουμενίτσας δεν αναπτύχθηκε ο Τουριστικός Τομέας, παρότι έχει την καταπληκτική παραλία λουομένων Δρέπανο-Μακρυγυάλι μήκους πέντε χιλιομέτρων, η ΄΄Ριβιέρα΄΄ της Θεσπρωτίας, και δεν δημιουργήθηκε κανένα σύγχρονο Τουριστικό Κατάλυμα περιωπής. Αυτό έχει την ερμηνεία του και  οφείλεται  στο ότι όλες οι ιδιόκτητες αγροτολειβαδικές εκτάσεις, βορειοδυτικά της πόλης και αγκαλιά με τη θάλασσα, <u>αμφισβητήθηκαν  και θεωρήθηκαν</u> από την πολιτεία (Δασική Υπηρεσία και άλλους παράγοντες) <u>ως Δημόσιες και Δασικές</u>.

    β) Οι δασικοί υπάλληλοι (και άλλοι…) δεν μπόρεσαν <u>να χωνέψουν</u> πως είναι δυνατόν  οι  πρώην κτηνοτρόφοι και οι σημερινοί απόγονοι των, πετυχημένοι άλλωστε στην κοινωνία της πόλης (ως επιστήμονες, επαγγελματίες κλπ), να έχουν στην κυριότητα τους αυτές τις καταπληκτικές για τουρισμό εκτάσεις. Παράλληλα διαδίδονταν εντέχνως και χαμηλοφώνως από δασικούς (και άλλους…), ότι οι κτηνοτρόφοι και οι απόγονοί των (οι σημερινοί κληρονόμοι των) <u>είναι καταπατητές</u> «δημόσιας δασικής έκτασης μεγάλης τουριστικής αξίας», όπως προκύπτει επί λέξη από έγγραφο του Δασαρχείου Ηγουμενίτσας. Το χειρότερο είναι η προσπάθεια σπίλωσης των ιδιοκτητών αυτών στην κοινωνία.

    γ) Το έτος 1975 ξεκίνησαν απ τη Δασική Υπηρεσία, μαζικά τα πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής. Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών (με αρωγό το Δασαρχείο) άσκησε Αγωγές Κυριότητας εναντίον των ιδιοκτητών αυτών των εκτάσεων, και ξεκίνησε ένας δικαστικός αγώνας που διήρκησε μισό αιώνα !!! Σε όλους ανεξαιρέτως τους δικαστικούς αγώνες δικαιώθηκαν οι ιδιοκτήτες, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις γι αυτές τις ιδιοκτησίες και που στην συνέχεια εγγράφηκαν με συγκεκριμένα ΚΑΕΚ στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ελληνικό δημόσιο δεν δικαιώθηκε σε καμία δίκη.

    δ) Το Ελληνικό Δημόσιο <u>περίμενε</u> αυτούς τους  δικαιωθέντες μέχρι τότε από τη Δικαιοσύνη ιδιοκτήτες <u>στη γωνία</u>, με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στους οποίους οι εκτάσεις αυτές παρότι ιδιωτικές, προέκυπταν ότι έχουν δασική μορφή. Ορισμένες από τις εκτάσεις αυτές στα βορειοδυτικά της πόλης, και στη θέση Λιουμπέτσι – Κορυφούλες που είναι συνιδιοκτησία μας,  μετά τις σχετικές αντιρρήσεις σύμφωνα με το νόμο, χαρακτηρίστηκαν από τις ΕΠΕΑ ως εκτάσεις άλλης μορφής (ΑΑ) και όχι δασικές.

    ε) Με την παρούσα  ΕΠΜ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη) στο Δέλτα (Εκβολές) Καλαμά, ίσως η ομάδα μελέτης «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΥΛΟΣ και συνεργάτες ΟΕ) να παραπλανήθηκε με τα στοιχεία που συνέλεξε για να καταλήξει σε αυτή την πρόταση καθορισμού Ζωνών και Χρήσεων. Εμείς οι παρεμβαίνοντες (όντες Μελετητές Μηχανικοί και οι ίδιοι)  αδυνατούμε και να φανταστούμε ότι συμπεριφέρθηκαν όπως η Δημόσια Διοίκηση τα τελευταία  πενήντα χρόνια.

    Τελικά πιστεύουμε ότι η παρέμβαση μας είναι ειλικρινής και σωστή για την αειφόρο ανάπτυξη που είναι το ζητούμενο.

    – Σας ευχαριστούμε –

    <u>Υποσημείωση:</u> Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούμε με χάρτες και φωτογραφικό υλικό, <u>δεσμευόμαστε</u> να καταθέσουμε προσεχώς και σε αναλογική μορφή με αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

    <p style=”text-align: center;”>*********************</p>

    <p style=”text-align: center;”>Ηγουμενίτσα 25-01-2023</p>
    <p style=”text-align: center;”>Οι παρεμβαίνοντες συνιδιοκτήτες</p>
    <p style=”text-align: center;”>1) Λάμπρος Τ. Ζήγος  Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός αρ. Μηττρώου  ΤΕΕ: 131151</p>
    <p style=”text-align: center;”>2) Τρύφων Λ. Ζήγος Πολιτικός Μηχανικός  αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 23398</p>

    #2663
    Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος

     ΕΜΠ 11<sup>α</sup> Προτάσεις

     Απόψεις για τον προωθούμενο  Οικολογικό διάδρομο Αώου βοϊδομάτη Σαραντάπορο

     Επισημαίνω  ότι στο χάρτη που αναρτήθηκε δεν υπάρχει η σήμανση «ΚΟΝΙΤΣΑ»

     Υπενθυμίζω :

     Α. ο κάμπος της Κόνιτσας 12χιλ. στρ. αρδεύεται από τον Αώο με σταθερή τροφοδοσία μέσα από τη  χαράδρα (2,5 χιλ), ο κάμπος Κλειδωνιάς κλπ με σταθερή τροφοδοσία από το Βοιδομάτη (είσοδος χαράδρας), οι κάμποι Αμάρι -καλλιθέας, Καλόβρυσης- Μελισσόπετρας με προσωρινές, καλοκαιρινές,  υδρομαστεύσεις.

     Β. Η πόλη της Κόνιτσας υδροδοτείται από δύο πηγές από τη χαράδρα Αώου, Δέση και Γράβος.

     Γ. Εντός της χαράδρας Αώου σε απόσταση 5χιλ. από τη Γέφυρα της Κόνιτσας, λειτουργεί ανδρικό Μοναστήρι με μεγάλη επισκεψιμότητα.

     Δ.Η χαράδρα Αώου δέχεται πολλούς περιπατητές , ορειβάτες, πολίτες που κάνουν διάσχιση φαραγγιού, παρατηρητές και ερευνητές της φύσης, στη via ferrata, αναρριχητές κλπ κλπ

     Ε. Το φράγμα πηγών Αώου της ΔΕΗ δεν αφήνει νερό στη ροή του ποταμού , όπως είναι υποχρεωμένη.

     ΣΤ. Πρέπει να γίνει στην Κόνιτσα δημόσια παρουσίαση της ΜΠΕ για να γίνει κτήμα της κοινωνίας η οποία εν τέλει θα στηρίξει την τελική πρόταση.

     Απόψεις

     • Σε όλη την υπ όψιν διαδρομή του οικολογικού διαδρόμου (ή προστατευόμενη περιοχή όπως το ονόμασε και δεσμεύθηκε ο κ. υφυπουργός) δεν επιτρέπετε η κατασκευή φραγμάτων και βεβαίως σε όλη τη διαδρομή του ποταμού έως τις πηγές.
     • Στα ρέματα που καταλήγουν σε αυτά τα τμήματα του ποταμού και είναι ρέματα που εξυπηρετούν την αναπαραγωγή τοπικών ποικιλιών ψαριών, δεν επιτρέπεται η κατασκευή φραγμάτων.
     • Επιβάλετε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να οριοθετήσει με ακρίβεια με ευθύνη του και χρηματοδότησή του, τα τμήματα αυτά του ποταμού, ώστε η γραμμή του οικολογικού διαδρόμου, του προστατευόμενου τοπίου, να μη έχει ασάφειες.
     • Δίπλα στον Αώο λειτουργούσε παλαιά χωματερή –ΧΑΔΑ-, η οποία αποκαταστάθηκε, όπως και όλες οι άλλες,  με εργολαβία της περιφέρειας για λογαριασμό των Δήμων. Ο ατίθασος όμως Αώος  με αλλαγές των ποσοτήτων νερού και της ροής , κατέστρεψε και συνεχίζει να καταστρέφει κάθε χρόνο την «αποκατεστημένη» εννοείται χωματερή, παρασύροντας μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών, με συνέπιες περιβαλλοντικές και αισθητικές τεράστιες. Η σοβαρά μελετημένη παρέμβαση προστασίας της, ίσως και η απομάκρυνση των όγκων των σκουπιδιών, είναι άκρως αναγκαία και επείγουσα , με ρήτρα τιμωρίας για όποιες καθυστερήσεις.
     • Οι κάμποι πού λειτουργούν παραγωγικά και ποτίζονται από τον Αώο ο κάμπος της Κόνιτσας , ο κάμπος Αμάρι και  Καλλιθέας, από βοϊδομάτη ο κάμπος κλειδωνιάς και  ο κάμπος αριστερή όχθη βοϊδομάτη, από  Σαραντάπορο ο κάμπος Καλόβρυσης και Μελισσόπετρας, και από τοπικές πηγές οι κάμποι Αηδονοχωρίου Μπουραζανίου. Όλοι οι κάμποι ποτίζονται με κατάκλιση με αποτέλεσμα μεγάλη κατανάλωση νερού, μεγάλες ποσότητες υλικών από τα χωράφια στα ποτάμια με τα δυσάρεστα αποτελέσματα στα ποτάμια και στα χωράφια , πλην  μέρους του κάμπου Αηδονοχωρίου και όλου του κάμπου Κόνιτσας με κλειστούς αγωγούς, από την Κόνιτσα, που έχει συστήματα αντλιοστασίων που δουλεύουν με ρεύμα από το εθνικό δίκτυο αντί να παράγει δικό του ρεύμα από το ίδιο το νερό , ή από τον ήλιο. Πάντως το νερό που αξιοποιούν είναι το 1/3 από ότι με κατάκλιση.
     • Επιτρέπονται ποτάμιες δραστηριότητες, ερασιτεχνική αλιεία, καγιάκ, ράφτιγκ, διάσχιση κλπ γεωτρήσεις για άντληση νερού για ύδρευση , άρδευση κλπ. Με κανόνες
     • Επειδή τα ποτάμια μεταφέρουν, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και τα αποθέτουν εκεί όπου η ροή του ποταμού έχει μικρότερη ταχύτητα λόγω διεύρυνσης της λεκάνης απορροής, πρέπει απαραίτητα να αφαιρούνται διότι η συνεχής απόθεση υλικών, οδηγεί τα νερά, στους ένθεν κακείθεν κάμπους και της υπό οριοθέτησης περιοχής, με απρόβλεπτες συνέπιες. Μέχρι τώρα αφαιρούνται υλικά για δημόσια και ιδιωτικά έργα, με ένα απλό τοπογραφικά  χωρίς κάποιος να καθοδηγεί τους επαγγελματίες από ποια τμήματα πρέπει να γίνεται αμμοληψία. Πιστεύω ότι πρέπει υπηρεσία της περιφέρειας να υποδεικνύει την τοποθεσία, το διάδρομο, για αμμοληψία, με γνώμονα την ελάφρυνση της λεκάνης, με ποικίλο όφελος . Η απαγόρευση  αμμοληψίας θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.
     • Κατά μήκος του Αώου από βάλια κάλντα , Βοβούσα έως τα σύνορα χαράσσεται μονοπάτι με την απαραίτητη σήμανση. Κατασκευάζονται καταφύγια  σε κατάλληλες αποστάσεις που προτείνονται  από μελέτες. Αναπτύσσεται τμηματικά και δίκτυο zip line
     • Η λειτουργία Περιφερειακού κέντρου Διοίκησης και  κέντρου έρευνας εσωτερικών υδάτων στην Κόνιτσας,( με προοπτική να είναι διακρατικό) επιβάλετε για τη στήριξη και προώθηση του εγχειρήματος.
     • Στην Κόνιτσα τη Μέρτζιανη και τα Μαστοροχώρια Γράμμου πρέπει να γίνουν και να λειτουργήσουν ενημερωτικά κέντρα επισκεπτών.
     • Η πρόσβαση έως το μοναστήρι και τις υδρομαστεύσεις πρέπει να υπάρχει με έλεγχο. Επίσης η πρόσβαση μέχρι το Μοναστήρι ασθενοφόρου, πυροσβεστικού, τροφοδοσίας είναι αναγκαία. Στην είσοδο της χαράδρας το κτίριο που κατασκευάστηκε πρέπει να λειτουργήσει για τον έλεγχο της πρόσβαση,ς για ενημέρωση και διάθεση υλικού σχετικού με τη χαράδρα, το γεωπάρκο, το πάρκο της βόρειας Πίνδου και τις δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να κάνει .
     • Θα μπορούσαμε να συζητάμε και για τελεφερικ παρατήρησης της φύσης εντός της χαράδρας εφ όσον εκπληρώνει  τους κανόνες προστασίας, όπως στην Αμερική εντός των προστατευόμενων περιοχών.

      

     #2684
     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

      1.Στην περιοχή του έλους Καλοδικίου, αλλά και στην περίμετρο αυτού, απαιτείται σαφέστερη περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων άσκησης δραστηριοτήτων όπως εκχερσώσεις στρεμμάτων, χρήση νερού για άρδευση, αναδασμός, βόσκηση με νούφαρα, υπεβόσκηση κ.α., προκειμένου να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής. Επίσης, χρειάζεται ο ορισμός κανόνων για δραστηριότητες όπως η λειτουργία του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία τα τελευταία χρόνια «ξεφυτρώνουν» στην περιοχή, πολύ συχνά.

      2.Η ίδια προσέγγιση πρέπει να υπάρχει και για την περιοχή των εκβολών Καλαμά, της παραλίας Δρεπάνου και της περιοχής της Λυγιάς,  ώστε να τεθεί πλαίσιο κανόνων σχετικά με θέματα όπως χρήση υδάτων για άρδευση, αποστραγγίσεις, απόβλητα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, είδος χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων, ιχθυοκαλλιέργεια, υπερβόσκηση, εκχερσώσεις κ.α.

      3.Στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων των κάμπων Αγίου Γεωργίου και Γεροπλατάνου, οι οποίες γειτνιάζουν, απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση των κινδύνων που προκύπτουν από τη λειτουργία λατομείων, την αγροτική οδοποιία, την οικιστική ανάπτυξη, τη χρήση χημικών λιπασμάτων, και τη διέλευση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

      #2710
      Κώνστας Θ. Δημήτριος

       <u>Παρέμβαση </u>

       <u>επί της </u><u>Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σύνταξης Π. Δ. για τις περιοχές του Δικτύου </u><u>Natura</u><u> 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.</u>

       Οι αντιρρήσεις αφορούν ειδικά στην περιοχή «Δέλτα και εκβολές Ποταμού Καλαμά» και συγκεκριμένα στις περιοχές με τις ονομασίες Δρέπανο – Μακρυγυάλι και  Χερσόνησος Λυγιάς.

       ……………………………………………………….

       Παρόλο που οι περιοχές Δρέπανο – Μακρυγυάλι και  Χερσόνησος Λυγιάς είναι γειτονικές οι δύο αυτές περιοχές <u>δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην ίδια Ζώνη Προστασίας</u><u> της ΖΒΔΦΠ-03</u>, διότι:

       α) Η μεν περιοχή Δρέπανο-Μακρυγυάλι, είναι μια  λωρίδα αμμουδιάς με αμμοθίνες, θάμνους, βάτα, καλαμιές και βούρλα μεταξύ θάλασσας και λιμνοθάλασσας. Εκεί υπάρχει η μοναδικής ομορφιάς πλαζ Δρεπάνου στην οποία συρρέουν καθημερινά κατά τους θερινούς μήνες, και όχι μόνο, χιλιάδες λουομένων. Τμήμα της περιοχής είναι ιδιοκτησία του Δήμου και τμήμα ιδιοκτησία του Δημοσίου. Η περιοχή αυτή θα πρέπει να ονομαστεί ως ΖΒΔΦΠ-03α.

       β) Η περιοχή δε Χερσόνησος Λυγιάς, έχει διαφορετική γεωμορφολογία από εκείνη του Δρεπάνου-Μακρυγυαλιού.  Είναι έκταση λοφώδης  αγροτολιβαδική (με ελαιόδεντρα) συνολικού εμβαδού περίπου 1.200,00 στρεμμάτων και είναι ιδιωτική. Σε αυτή την έκταση <u>συνυπάρχουμε</u> πάρα πολλοί ιδιοκτήτες όπως προκύπτει από το Εθνικό Κτηματολόγιο της περιοχής. Αυτές οι εκτάσεις ανήκαν αρχικά σε κτηνοτρόφους και σήμερα (μετά από μεταβιβάσεις και κληρονομιές) ανήκουν σε πληθώρα οικογενειών <u>με περίπου (140) άτομα</u>, και έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Η αντικειμενική αξία ολόκληρης της χερσονήσου της Λυγιάς ανέρχεται στο ποσό των 24.500.000  ευρώ, ενώ η εμπορική σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

       Η περιοχή της Χερσονήσου Λυγιάς είναι τμήμα της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα (ΠΠΒΕΚΑ) και συμπεριλαμβάνεται στο υφιστάμενο και ισχύον ΓΠΣ Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/31-12-2010) όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην παραπάνω περιοχή.

       Με την ΕΠΜ καθορίζονται νέες Ζώνες και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο χώρο της ΠΠΒΕΚΑ είναι διαφορετικές, με διαφορετικό περιεχόμενο από εκείνες της καταργηθείσας ΚΥΑ, όπως και από εκείνες του ισχύοντος ΓΠΣ Ηγουμενίτσας.

       Στην Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), υπάρχει μια αντίφαση: Στον «Πίνακα 3. Εξειδίκευση χρήσεων/δραστηριοτήτων», ενώ σε μια στήλη  <u>«ονομασία ειδικής χρήσης γης»</u> επιτρέπεται η κατοικία ακόμα και η χρησιμοποίηση της για άσκηση επαγγέλματος γιατρού, δικηγόρου κλπ. στη στήλη <u>«Εξειδίκευση»</u> του ίδιου Πίνακα 3 αναφέρει ότι, επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων νόμιμων κατοικιών. Δεν επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων κτισμάτων και η κατασκευή νέων,  δηλαδή επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση των υφισταμένων κτισμάτων, ενώ <u>δεν υπάρχει ούτε ένα κτίσμα </u>παρά μόνο παράγκες και μαντριά ζώων.

       Επί πλέον <u>απαγορεύεται η κατασκευή νέων κτισμάτων</u> !!!Δηλαδή σε μια έκταση 1200 στρεμμάτων περίπου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗΣΗ οποιουδήποτε κτίσματος με οποιαδήποτε χρήση. <u>Αυτό όπως καταλαβαίνεται δεν μπορεί να γίνει από μέρους μας αποδεχτό.</u>

       Στην περιοχή αυτή που σας περιέγραψα, η δημόσια διοίκηση (κυρίως η δασική υπηρεσία)μας ταλαιπώρησε, επί πενήντα χρόνια με δικαστικούς αγώνες αμφισβητώντας την ιδιοκτησία μας και μας διέλυσε οικονομικά και ψυχικά. Στη συνέχεια, μετά από τελεσίδικες και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, πιστέψαμε ότι τελείωσε η ταλαιπωρία μας και έρχεται τώρα η πρόταση της ΕΠΜ να μας αποτελειώσει.

       Αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις της ΕΜΠ ουσιαστικά το Κράτος τιμωρεί με την εσχάτη των ποινών τους ιδιοκτήτες κτηνοτρόφους (Σαρακατσάνους, Βλάχους). Εκεί σε αυτά τα αγροκτήματα  μέσα στην αχυρένια  καλύβα γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και απεβίωσαν οι περασμένες γενιές και μετά από επαναλαμβανόμενες διώξεις από το Κράτος η νεώτερη γενιά  αυτών των ιδιοκτητών ξενιτεύτηκε.

       Αυτό που ζητάμε δεν είναι παράλογο. Εκτός από την καθαρά περιβαλλοντική οπτική το κράτος όταν νομοθετεί, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και την κοινωνική διάσταση των αποφάσεων του. Στην προκειμένη περίπτωση ζητάμε η Χερσονήσου Λυγιάς να ονομαστεί ΖΒΔΦΠ-03β και με δεδομένο ότι μιλάμε για ιδιωτικές εκτάσεις, να επιτρέπεται σε αυτήν η ανέγερση κατοικιών με ότι προβλέπεται για την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά και η τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής σεβόμενοι το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητές του.

       Κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εν λόγω περιοχή και επιφυλασσόμενοι για την δικαίωσή μας με κάθε νόμιμη μέθοδο, ζητάμε να:

       Καθορίσετε στην παρούσα ΕΠΜ την Χερσόνησος Λυγιάς με την ονομασία ΖΒΔΦΠ-03β ως<u>Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, </u>με καθορισμό εκείνων των χρήσεων που απορρέουν από το ΠΔ 59/2018 όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 18 (περίπτωσης αρ.14δ) του άρθ. 44 του  Ν.4685/2020 όπως ισχύει.

       Σε αντίθετη περίπτωση το Κράτος οφείλει να προχωρήσει σε αποζημιώσεις των ιδιοκτητών βάσει του <u>Ν.1650/86, ΑΡ.22 ΠΑΡ. 1</u> αφού με τις αποφάσεις του μας προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

       #2921
       Μαρία Χαρίση

        <p style=”text-align: center;”>ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ</p>
        επί της ΕΠΜ, για τις περιοχές του Δικτύου ΄΄Natura 2000΄΄ της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

        Πληροφορήθηκα ότι η σχετική υπηρεσία του ΥΠΕΝ ανέβασε στο διαδίκτυο σε διαβούλευση τη νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), για τις περιοχές του Δικτύου Νατούρα 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ υπήρχε εγκεκριμένη ΕΜΠ με ΚΥΑ από το έτος 2009. Μετά το ανέβασμα της νέας ΕΠΜ, έψαξα και έμαθα ότι η σχετική ΚΥΑ είχε ακυρωθεί το έτος 2017 από το ΣΤΕ, διότι έπρεπε αντί της ΚΥΑ θα έπρεπε στη θέση της να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Το ΣΤΕ είχε δώσει προθεσμία στα συναρμόδια υπουργεία να προωθήσουν την ΚΥΑ για Π.Δ. όπως προβλέπει ο σχετικός Ν.1650/1986, αλλά τα υπουργεία το αγνόησαν και ξεκίνησε η παρούσα ΕΜΠ με όλες τις συνέπειες για εμάς τους πολίτες.

        Η αντίρρηση αφορά την περιοχή « Κορυφούλες -Λιουμπέτσι» στο Δέλτα Καλαμά του Δήμου Ηγουμενίτσας (Κεφάλαιο 4<sup>ο</sup> της ΕΠΜ), που είμαι συνιδιοκτήτρια, και που  στην καταργηθείσα ΚΥΑ προέβλεπε χρήσεις Κατοικίας, Τουριστικών εγκαταστάσεων του Πρωτογενούς τομέα. Την ίδια χρήση για την ίδια περιοχή προβλέπει και το ΓΠΣ της πόλεως Ηγουμενίτσς.

        Με την παρούσα ΕΜΠ που αφορά την συνιδιοκτησία μας που αντιστοιχεί στα ΚΑΕΚ 180260418018, 180260418027, 180260418030, (τρεις όμορες ιδιοκτησίες) συνολικού εμβαδού Ε=907,032 στρεμμάτων, προορίζονται τα εξής: Μία έκταση περίπου 200 στρεμμάτων για Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ), και τα υπόλοιπα περίπου 700 στρέμματα για Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ).

        Η ιδιοκτησία μας  είναι μοναδική για τουρισμό και κατά συνέπεια, έχει μεγάλη οικονομική αξία και  επί πλέον ανήκει  σε πολλούς κληρονόμους (ξεπερνούν τα εξήντα μέλη). Η ιδιοκτησία μας είναι καθαρή (με τίτλους, αμετάκλητη δικαστική απόφαση με αντίδικο το Ε. Δημόσιο) και ακόμα χαρακτηρισμένη στους δασικούς χάρτες του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως έκταση άλλης μορφής (ΑΑ) και  ΟΧΙ δασικής.

        Καταλαβαίνετε τι ζημιά προκαλείτε (είτε είστε μελετητές είτε επιβλέπουσες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ), προτείνοντας τις παραπάνω χρήσεις, που είναι άλλωστε και αντίθετες με το Ν.1650/1986.

        Βάλτε κάτω την επιστήμη σας και τη λογική, και βοηθείστε (χωρίς να μας χαρισθείτε για κάτι που δεν μας πρέπει) και σας παρακαλούμε μην καταστρέφετε τόσες οικογένειες και αλλάξετε τις προτάσεις σας σε μία πρόταση για μια και μοναδική χρήση, εκείνη της (ΖΒΔΦΠ), προς όφελος ημών των ιδιοκτητών και της τοπικής κοινωνίας. Έτσι θα επιτευχθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη που είναι και το ζητούμενο.
        <p style=”text-align: center;”>Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας, 02/03/2023</p>
        <p style=”text-align: center;”>Μαρία Α. Χαρίση</p>

        #2725
        Κώνστας Σπύρος

         Παρατηρήσεις/ Παρέμβαση

         επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σύνταξης Π.Δ. για τις περιοχές του Δικτύου Natura2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

          Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στις 22-12-2023 ανάρτησε στο διαδίκτυο, για Δημόσια Διαβούλευση την ΕΠΜ 11α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών, για σχόλια και παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της μελέτης. Σημειώνεται ότι τμήμα της Περιοχής Προστασίας Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα (ΠΠΒΕΚΑ), συμπεριλαμβάνεται στο υφιστάμενο και ισχύον ΓΠΣ Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/31-12-2010) όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην παραπάνω περιοχή.

         Στην ΕΠΜ καθορίστηκαν νέες Ζώνες και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο χώρο της ΠΠΒΕΚΑ, είναι διαφορετικού περιεχομένου από εκείνες  της καταργηθείσας ΚΥΑ, όπως και από εκείνες του ισχύοντος ΓΠΣ Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/31-12-20100).

         ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         Η περιοχή ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ELBA21205_ZD03): Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, με κωδικό GR2120001,GR2120005. “Ως Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ορίζονται εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχει το προστατευτέο αντικείμενο μαζί με σχετικές πολιτισμικές αξίες ή/και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη… Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται ορισμένες ή/και όλες από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 14δ του π.δ. 59/2018 (Α’ 114)”. 

         Ορθός η περιοχή είναι ενταγμένη σε αυτή τη ζώνη όμως ο καθορισμός, ως ενιαία ζώνη (ΖΒΔΦΠ-03) της περιοχής Δρέπανο – Μακρυγυάλι και Χερσόνησος Λυγιάς, όπως αποδεικνύεται παρακάτω είναι προβληματική και θα πρέπει, είτε να καθοριστούν δυο (2) Ζώνες (ΖΒΔΦΠ-03α και ΖΒΔΦΠ-03β), είτε να διορθωθούν λάθη που έχουν γραφτεί ως προς τις χρήσεις και δραστηριότητες στην περιοχή της Χερσονήσου Λυγιάς:

         α) Η περιοχή Δρέπανο-Μακρυγυάλι (ΖΒΔΦΠ-03), είναι μια στενή λωρίδα αμμουδιάς με αμμοθίνες, καλαμιές και βούρλα, μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας, περίπου πέντε χιλιόμετρων. Περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση από την κείμενη νομοθεσία (ζώνη αιγιαλού και παραλίας). Τμήμα της περιοχής είναι ιδιοκτησία του Δήμου και τμήμα ιδιοκτησία του Δημοσίου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος δεν χαράσσει τη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, τόσο από τη θάλασσα όσο και από την λιμνοθάλασσα, γιατί οι γραμμές επικαλύπτονται, και δεν μένει χώρος για δόμηση. “Συναντώνται τύποι οικοτόπων που εντάχθηκαν στο προστατευτέο αντικείμενο, όπως οι 1210, 1310, 1420, 2110, 6420 και ο 1150 (ως 150 μ από την ακτή) οι οποίοι δέχονται πιέσεις από την τουριστική δραστηριότητα και τη συντήρηση των παραλιών”.

         Θα μπορούσε να καθοριστεί ξεχωριστή Ζώνης (με την ονομασία ΖΒΔΦΠ-03α) στην  περιοχή Δρέπανο-Μακρυγυάλι, και με μεγάλη προσοχή στις επιτρεπτές χρήσεις και δραστηριότητες. Η απαγόρευση λοιπόν της δόμησης νέων κτισμάτων που προβλέπει η (ΕΠΜ) στην περιοχή Δρέπανο-Μακρυγυάλι είναι σωστή και πηγάζει εκ του νόμου.

         β) Η περιοχή Χερσόνησος Λυγιάς (ΖΒΔΦΠ-03), έχει διαφορετική γεωμορφολογία, από την περιοχή του Δρεπάνο-Μακρυγυάλι, καθώς είναι έκταση λοφώδης  αγροτολιβαδική (με ελαιόδεντρα) εμβαδού περίπου 1.200,00 στρεμμάτων. “Στη Χερσόνησο της Λυγιάς, από την άλλη, συναντώνται αραιές φρυγανικές εκτάσεις και θαμνότοποι με πιο πυκνή δασική βλάστηση σε μίξη με αγροτικές εκμεταλλεύσεις”.

         Σε αυτή την έκταση υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες, όπως φαίνεται και στο Εθνικό Κτηματολόγιο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ανήκουν σε πάρα πολλές οικογένειες με περίπου 140 άτομα και έχουν μεγάλη οικονομική αξία. Η οικονομική αξία  ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

         Στην περιοχή δε συναντώνται τύποι οικοτόπων που εντάχθηκαν στο προστατευτέο αντικείμενο, όπως οι 1210, 1310, 1420, 2110, 6420 και 1150 που συναντώνται στην περιοχή Δρέπανο-Μακρυγυάλι.

         Θα μπορούσε να καθοριστεί ξεχωριστή Ζώνης (με την ονομασία ΖΒΔΦΠ-03β) Χερσόνησος Λυγιάς, με δεδομένο ότι μιλάμε για ιδιωτικές εκτάσεις, όπου πρέπει να επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών με ότι προβλέπεται για την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά και να μην αποκλείεται η τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής σεβόμενη το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες του.

         ΣΧΟΛΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί της ΕΠΜ

         Στην ΕΠΜ, υπάρχουν αντιφάσεις: Συγκεκριμένα στο<u> Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση- Οριοθέτηση περιοχής και προστατευτέου αντικειμένου, στη σελίδα 305, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- «Πίνακας 3 Εξειδίκευση χρήσεων/δραστηριοτήτων στις ΖΒΔΦΠ της ΠΠΒΕΚΑ»:

         1. Στη σελίδα 306, με Κωδικό Ζώνης ZD03 και Ονομασία Ζώνης Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, Κωδικό ειδικής χρήσης 1, στη στήλη του Πίνακα με Ονομασία ειδικής χρήσης γηςκατοικία, επιτρέπεται η κατοικία, ακόμα και η χρησιμοποίηση της για άσκηση επαγγέλματος γιατρού, δικηγόρου κλπ., ενώ στη στήλη Εξειδίκευση του ίδιου Πίνακα αναφέρει ότι, “επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων νόμιμων κατοικιών. Δεν επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων κτισμάτων και η κατασκευή νέων“,  δηλαδή επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση των υφισταμένων κτισμάτων, που δεν υπάρχουν !!! και απαγορεύεται η κατασκευή νέων ???.

         Σε αντίθεση στο Παραδοτέο του έργου με τίτλο “Πίνακας Ειδικών Χρήσεων Προστατευόμενης Περιοχής Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα” στις Χρήσεις και δραστηριότητες στις ΖΒΔΦΠ της ΠΠΒΕΚΑ (σύμφωνα με το ΠΔ 59, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του νόμου 4685/2020 και όπως ισχύει) στη σελίδα 29, αναφέρεται σε κίτρινο φόντο, “έως 2 ορόφους, με κεραμοσκεπή κ.α“. Άρα επιτρέπεται!!!

         Στο <u>Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), “Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ” αναφέρεται ότι, “σε όλες τις ΖΒΔΦΠ η δόμηση επιτρέπεται και πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον, έως 2 ορόφους με κεραμοσκεπή, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων μετά από τεκμηριωμένη έγκριση της υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η εκτός σχεδίου δόμηση και το ΓΠΣ Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/ΑΑΠ/2010 όπως ισχύει)”.

         Θα πρέπει να ισχύσει το παραπάνω.

         1. Στη σελίδα 331, με Κωδικό Ζώνης ZD03 και Ονομασία Ζώνης Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, Κωδικό ειδικής χρήσης 12 και Ονομασία ειδικής χρήσης γης “Εστίαση“, στη στήλη Εξειδίκευση αναφέρεται ότι, “επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων νόμιμων εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων κτισμάτων και η κατασκευή νέων“.

         Στη Χερσόνησο της Λυγιάς δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εστίασης, παρά μόνο στην παραλία του Δρεπάνου και δεν απορρέει από κάπου ότι δεν πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν εστιατόρια στη Χερσόνησο της Λυγιάς.

         Μπορεί να αναφέρεται ότι, κατασκευή νέων κτισμάτων εστίασης επιτρέπεται μόνο στη Χερσόνησο της Λυγιάς. 

         Στο <u>Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), “Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ” αναφέρεται ότι, στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Επιτρέπεται από το ΠΔ 59/2018. Και επίσης αναφέρεται ότι “στις ΖΔΟΕ και ΖΒΔΦΠ επιτρέπεται η διατήρηση, συντήρηση, ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφιστάμενων χώρων εστίασης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά από γνωμοδότηση της ΜΔΠΠ και την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σημαντικές επιπτώσεις από τα απόβλητα στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τους Τ.Ο. και είδη. Η χωροθέτηση επιτρέπεται εντός ή πλησίον οικιστικών ιστών και περιοχών με τουριστική ανάπτυξη, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τουριστών, καθώς και εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν αλλοιώνεται η φυσιογνωμία και τα ενδιαιτήματα ειδών πανίδας, καθώς και ότι δεν προκαλείται όχληση των ειδών πανίδας από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. αυξημένα επίπεδα ήχου και τεχνητός φωτισμός). Η δόμηση να είναι εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον. Κατά τα λοιπά ισχύει η εκτός σχεδίου δόμηση”.

         1. Στη σελίδα 332, με Κωδικό Ζώνης ZD03 και Ονομασία Ζώνης Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, Κωδικό ειδικής χρήσης 13 και Ονομασία ειδικής χρήσης γης “Αναψυκτήρια“, στη στήλη Εξειδίκευση αναφέρεται ότι, “επιτρέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων νόμιμων εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων κτισμάτων και η κατασκευή νέων”.

         Στη Χερσόνησο της Λυγιάς δεν υπάρχουν αναψυκτήρια, παρά μόνο στην παραλία του Δρεπάνου και δεν απορρέει από κάπου ότι δεν πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν αναψυκτήρια στη Χερσόνησο της Λυγιάς.

         Μπορεί να αναφέρεται ότι, κατασκευή νέων κτισμάτων για χρήση αναψυκτηρίου, επιτρέπεται μόνο στη Χερσόνησο της Λυγιάς. 

         Στο <u>Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), “Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ” αναφέρεται ότι, στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Επιτρέπεται από το ΠΔ 59/2018. Και επίσης αναφέρεται ότι “οι ζώνες αυτές αποτελούνται από εκτεταμένες ιδιωτικές, κυρίως αγροτικές εκτάσεις, με διάσπαρτη αραιή δόμηση, αλλά και περιοχές με οικιστική και τουριστική χρήση, ειδικά κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Παρότι η εκτεταμένη εγκατάσταση χρήσεων εστίασης και αναψυχής θα οδηγήσει σε αλλοίωση της φυσιογνωμίας και με κατ’ επέκταση επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα ειδών πανίδας, αλλά και στην συνολική αξία και την φυσιογνωμία της περιοχής, είναι ανέφικτη η οριζόντια απαγόρευση της χρήσης σε περιοχές με έντονη τουριστική, αλλά και κατά θέσεις οικιστική χρήση. Στις ζώνες που έχει επιλεγεί η χρήση, επιτρέπεται σε θέσεις όπου δεν απαιτείται εκχέρσωση φυσικών Τ.Ο. για την κατασκευή και την πρόσβαση, μετά από γνωμοδότηση της ΜΔΠΠ και την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται σημαντικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και στους Τ.Ο. και τα είδη. Δόμηση εναρμονισμένη με το περιβάλλον, έως 200 τ.μ. και με κεραμοσκεπή. Κατά τα λοιπά ισχύει η εκτός σχεδίου δόμηση και το ΓΠΣ Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 575/ΑΑΠ/2010)”.

         1. Στη σελίδα 334, με Κωδικό Ζώνης ZD03 και Ονομασία Ζώνης Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, Κωδικό ειδικής χρήσης 15 και Ονομασία ειδικής χρήσης γης “Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014)” δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα δεν επιτρέπεται???

         Σε αντίθεση στο Παραδοτέο του έργου με τίτλο “Πίνακας Ειδικών Χρήσεων Προστατευόμενης Περιοχής Βιοποικιλότητας Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα” στις Χρήσεις και δραστηριότητες στις ΖΒΔΦΠ της ΠΠΒΕΚΑ (σύμφωνα με το ΠΔ 59, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 44 του νόμου 4685/2020 και όπως ισχύει) αναφέρεται σε κίτρινο φόντο, “δόμηση εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον κ.α“. Άρα επιτρέπεται!!!

         Στο <u>Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), “Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ” αναφέρεται ότι, στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Επιτρέπεται από το ΠΔ 59/2018. Και επίσης αναφέρεται ότι, “επιτρέπονται μονάδες μετά από γνωμοδότηση της ΜΔΠΠ και την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται σημαντικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και στους Τ.Ο. και τα είδη. Δόμηση εναρμονισμένη με το περιβάλλον με κεραμοσκεπή. Κατά τα λοιπά ισχύει η εκτός σχεδίου δόμηση”. Επίσης εκτός των άλλων αναφέρεται ότι, “δεδομένου ότι η προστατευόμενη περιοχή αποτελείται από εκτεταμένες αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές, αμμώδεις παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας, αρχαιολογικούς χώρους και εκτάσεις φυσικής αξίας και κάλλους, η αποτροπή του μαζικού τουρισμού και η ανάπτυξη ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, περιηγητικού και περιπατητικού τουρισμού, πολιτιστικού – θρησκευτικού τουρισμού, θαλάσσιου τουρισμού, τουρισμού άγριας ζωής) αποτελούν μία βιώσιμη αναπτυξιακή δυνατότητα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η βιώσιμη διαχείριση της περιοχής προϋποθέτει την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη φύση και να προστατεύεται το περιβάλλον.

         Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην περιοχή «πράσινων» καταλυμάτων προσαρμοσμένων στην αρχιτεκτονική και τη φυσιογνωμία της περιοχής, τα οποία θα λειτουργούν με ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία του περιβάλλοντος, εκτιμάται ότι θα ενισχύει στην βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την αύξηση του εισοδήματος στους κατοίκους των περιοχών, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα σημαντικά στοιχεία του προστατευτέου αντικειμένου, τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις δραστηριότητες της πρωτογενούς παραγωγής. Ο οικοτουρισμός στην περιοχή θα υποστηριχτεί από τη διαμονή σε αγροκτήματα ή σε καταλύματα παραδοσιακού χαρακτήρα και μικρής δυναμικότητας και θα ενισχυθεί / υποστηριχθεί από την παροχή δυνατοτήτων βιωματικών εμπειριών, μέσα από μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων αναψυχής στην ύπαιθρο που συνδέονται είτε με την γεωργική / κτηνοτροφική παραγωγή, την τοπική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα και τα πολιτισμικά στοιχεία του αγροτικού χώρου, είτε με υπαίθριες δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, περιηγήσεις με μικρά τουριστικά σκάφη, περιηγητική κολύμβηση με παρατήρηση του βυθού (snorkeling), καταδύσεις κ.λπ”.

         Άρα θα πρέπει να γίνει διόρθωση στον «Πίνακα 3, Εξειδίκευση χρήσεων/δραστηριοτήτων» και να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η δραστηριότητα.

         1. Στη σελίδα 339, με Κωδικό Ζώνης ZD03 και Ονομασία Ζώνης Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, Κωδικό ειδικής χρήσης1 και Ονομασία ειδικής χρήσης γης “Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δραστηριότητες“, στη στήλη Εξειδίκευση αναφέρεται ότι, “επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων νόμιμων εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων καλλιεργειών και η δημιουργία νέων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκχέρσωση φυσικών Τ.Ο. αν δεν αποτελεί διαχειριστικό μέτρο, οι αναδασμοί και η εντατικοποίηση καλλιεργειών και συνίσταται η διατήρηση μικρών χαρακτηριστικών του τοπίου που αποτελούν δυνητικά ενδιαιτήματα για είδη πανίδας (π.χ. φράκτες, ξερολιθιές, βούρλα, ρέματα, μεμονωμένα δέντρα κλπ.). Υποχρεωτική τήρηση Κ.Ο.Γ.Π. καθώς και άλλες εξειδικεύσεις σύμφωνα με το ΣΔ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της εκτός σχεδίου δόμησης“.

         Στο <u>Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), “Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ” αναφέρεται ότι, στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Επιτρέπεται με βάση το ΠΔ 59/2018.

         Στη Χερσόνησο της Λυγιάς υπάρχουν καλλιέργειες, όπως ελαιόδεντρα. Γιατί να απαγορεύεται και η δημιουργία νέων καλλιεργειών???

         Μπορεί να αναφερθεί ότι επιτρέπεται μόνο στη Χερσόνησο της Λυγιάς.

         1. Στη σελίδα 354, με Κωδικό Ζώνης ZD03 και Ονομασία Ζώνης Δρέπανο- Χερσόνησος Λυγιάς, Κωδικό ειδικής χρήσης 34 και Ονομασία ειδικής χρήσης γης “Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας” δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν επιτρέπεται!!! ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ???

         Στο <u>Παραδοτέο ΠΒ3.2, </u>Τεύχη ΕΠΜ 1<sup>ης</sup> ομάδας περιοχών (δυτικό τμήμα), “Ζωνόφυλλα ΠΠΒΕΚΑ” αναφέρεται ότι, στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων: Επιτρέπεται από το ΠΔ 59/2018. Και επίσης αναφέρεται ότι, “επιτρέπεται μετά από γνωμοδότηση της ΜΔΠΠ. Οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατά το δυνατό να είναι υπόγειες ή να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει πρόσκρουση μεγαλόσωμων ειδών ορνιθοπανίδας.

         Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες (μη συνδεδεμένες με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού) και φωτοβολταϊκά για ατομική χρήση, μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στις δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Αποτελούν ιδανική λύση για κατοικίες απομακρυσμένες από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για απομακρυσμένα αγροκτήματα ή ποιμνιοστάσια. Οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνες τους ή σε συνδυασμό με κάποιο φωτοβολταϊκό σύστημα ή ακόμα και συμβατική ηλεκτρογεννήτρια, με αποθήκευση της ενέργειας σε σύστημα μπαταριών μέσω του οποίου γίνεται η τροφοδοσία κτιρίων και εγκαταστάσεων. Η χρήση της συγκεντρώνει τα εξής πλεονεκτήματα: α) αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής, αποφυγή χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού, γ) φιλικές στο περιβάλλον, δεν προκαλούν ρύπανση και συμβάλλουν στη μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου, γ) μπορούν να εξυπηρετήσουν απομονωμένες περιοχές και κατοικίες χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο, δ) δεν επηρεάζουν και δεν αλλοιώνουν τις υφιστάμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες”.

         Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όχι μόνο πρέπει να επιτραπεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μικρή κλίμακας, αλλά αποτελούν και ιδανική λύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα σε μια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου NATURA2000 και συμβάλλοντας στις δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

         ΕΠΙΛΟΓΟΣ

          Κατά συνέπεια θα πρέπει να διορθωθούν τα λάθη που εντοπίστηκαν (και σημειώνονται παραπάνω) στη μελέτη και να ονομάσετε τη ζώνη ως (ΖΒΔΦΠ-03β) Χερσόνησος Λυγιάς, με καθορισμό εκείνων των χρήσεων που απορρέουν από το ΠΔ 59/2018 όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 18 (περίπτωσης αρ.14δ) του άρ. 44 του  Ν.4685/2020 όπως ισχύει και αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς δεν επηρεάζουν το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής, που συναντάται μόνο στην περιοχή Δρέπανο-Μακρυγιάλι.

         Ευχαριστώ.

         #2832
         Μαρία Α. Χαρίση

          <p align=”center”><span style=”color: #000000;”><b>ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ</b></span></p>
          <p align=”justify”><span style=”color: #000000;”><b>επί της </b></span><b>ΕΠΜ, για τις περιοχές του Δικτύου ΄΄</b><span lang=”it-IT”><i><b>Natura</b></i></span><i><b> 2000</b></i><b>΄΄ της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.</b></p>
          <p align=”center”><span style=”color: #000000;”><b>…………………………………..</b></span></p>
          <p align=”justify”><span style=”color: #000000;”>Πληροφορήθηκα ότι η σχετική υπηρεσία του ΥΠΕΝ ανέβασε στο διαδίκτυο σε διαβούλευση τη νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), για τις περιοχές του Δικτύου Νατούρα 2000 της Περιφέρειας </span>Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ υπήρχε εγκεκριμένη ΕΜΠ με ΚΥΑ από το έτος 2009. Μετά το ανέβασμα της νέας ΕΠΜ, έψαξα και έμαθα ότι η σχετική ΚΥΑ είχε ακυρωθεί το έτος 2017 από το ΣΤΕ, διότι έπρεπε αντί της ΚΥΑ θα έπρεπε στη θέση της να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Το ΣΤΕ είχε δώσει προθεσμία στα συναρμόδια υπουργεία να προωθήσουν την ΚΥΑ για Π.Δ. όπως προβλέπει ο σχετικός Ν.1650/1986, αλλά τα υπουργεία το αγνόησαν και ξεκίνησε η παρούσα ΕΜΠ με όλες τις συνέπειες για εμάς τους πολίτες.</p>
          <p align=”justify”><span style=”color: #000000;”>Η αντίρρηση αφορά την περιοχή « Κορυφούλες -Λιουμπέτσι» στο Δέλτα Καλαμά του Δήμου Ηγουμενίτσας (Κεφάλαιο 4</span><span style=”color: #000000;”><sup>ο</sup></span><span style=”color: #000000;”> της ΕΠΜ), που είμαι συνιδιοκτήτρια, και που στην </span><span style=”color: #000000;”><b>καταργηθείσα ΚΥΑ προέβλεπε</b></span><span style=”color: #000000;”> χρήσεις Κατοικίας, Τουριστικών εγκαταστάσεων του Πρωτογενούς τομέα. Την ίδια χρήση για την ίδια περιοχή προβλέπει και το ΓΠΣ της πόλεως Ηγουμενίτσς.</span></p>
          <p align=”justify”><span style=”color: #000000;”>Με την παρούσα ΕΜΠ που αφορά την συνιδιοκτησία μας που αντιστοιχεί στα ΚΑΕΚ </span>180260418018, 180260418027, 180260418030, (τρεις όμορες ιδιοκτησίες) συνολικού εμβαδού Ε=907,032 στρεμμάτων, προορίζονται τα εξής: Μία έκταση περίπου 200 στρεμμάτων για Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ), και τα υπόλοιπα περίπου 700 στρέμματα για Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ).</p>
          <p align=”justify”>Η ιδιοκτησία μας είναι μοναδική για τουρισμό και κατά συνέπεια, έχει μεγάλη οικονομική αξία και επί πλέον ανήκει σε πολλούς κληρονόμους (ξεπερνούν τα εξήντα μέλη). Η ιδιοκτησία μας είναι καθαρή (με τίτλους, αμετάκλητη δικαστική απόφαση με αντίδικο το Ε. Δημόσιο) και ακόμα χαρακτηρισμένη στους δασικούς χάρτες του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως έκταση άλλης μορφής (ΑΑ) και ΟΧΙ δασικής.</p>
          <p align=”justify”>Καταλαβαίνετε τι ζημιά προκαλείτε (είτε είστε μελετητές είτε επιβλέπουσες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ), προτείνοντας τις παραπάνω χρήσεις, που είναι άλλωστε και αντίθετες με το Ν.1650/1986.</p>
          <p align=”justify”>Βάλτε κάτω την επιστήμη σας και τη λογική, και βοηθείστε (χωρίς να μας χαρισθείτε για κάτι που δεν μας πρέπει) και σας παρακαλούμε μην καταστρέφετε τόσες οικογένειες και αλλάξετε τις προτάσεις σας σε μία πρόταση<b> για μια και μοναδική χρήση, εκείνη της (ΖΒΔΦΠ), προς όφελος ημών των ιδιοκτητών και της τοπικής κοινωνίας. </b>Έτσι θα επιτευχθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη που είναι και το ζητούμενο.<b> </b></p>
          <p align=”center”>Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας, 25-2-2023</p>
          <p align=”center”>Μαρία Α. Χαρίση</p>

          #2731
          Ε΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

           <u>ΠΠΒΣΚΑ</u>

           Στις ΖΠΦ-02 (ΚΑΖ Ραβεννής-Μαλουνίου), ΖΠΦ-05 (τμήμα ΚΑΖ Σίδερη), ΖΠΦ-10 (Δολό), ΖΔΟΕ-10 (Δάσος Σίδερης-ΚΑΖ), ΖΔΟΕ-12 (Κάτω Λάβδανη), ΖΒΔΦΠ-01 (Τσεκούρι-Παραμυθιά), ΖΒΔΦΠ-02 (Ελευθεροχώρι), ΖΒΔΦΠ-03  (Μονή Μίχλας), ΖΒΔΦΠ-11 (Φοινίκι), ΖΒΔΦΠ-12 (ΚΑΖ Κρυονερίου), ΖΒΔΦΠ-15 (Επαρχιακή Οδός 22-Κρυονέρι), <u>απαγορεύεται η θήρα.</u>

           Στις ΖΠΦ-01 (Όρη Παραμυθιάς), ΖΠΦ-03 (Παραπόταμος), ΖΠΦ-04 (Σίδερη-Αετός), ΖΠΦ-06 (Ασπροκλήσι-Κερασοχώρι), ΖΠΦ-07 (Τσιαμαντάς-Κάτω Λάβδανη), ΖΠΦ-08 (Λίμνη Ζαραβίνα), ΖΠΦ-09 (Μέρος ΚΑΖ Προσηλίου-Ρωνίτσας!!!!!), ΖΠΦ-11 (Νεμέρτσικα), ΖΔΟΕ-01έως04 (Πρόποδες Όρη Παραμυθιάς), ΖΔΟΕ-05 (Πέντε Εκκλησιές), ΖΠΦ-06έως09 (Λόφοι Σίδερης – Παραποτάμου), ΖΔΟΕ-11 (Άγιοι Πάντες), ΖΔΟΕ-13 (Όρος Κουτσόκρανο) απαγορεύεται η θήρα αλλά δύναται να επιτραπεί για διαχειριστικούς λόγους, με χρονικούς και άλλους περιορισμούς.

           Συμπληρωματικά στις ΖΠΦ-01 (Όρη Παραμυθιάς), ΖΠΦ-08 (Λίμνη Ζαραβίνα), ΖΔΟΕ-01έως04 (Πρόποδες Όρη Παραμυθιάς), ΖΔΟΕ-05 (Πέντε Εκκλησιές), ΖΠΦ-06έως09 (Λόφοι Σίδερης – Παραποτάμου), ΖΔΟΕ-11 (Άγιοι Πάντες), ΖΔΟΕ-13 (Όρος Κουτσόκρανο), και ΖΒΔΦΠ-04έως10, ΖΒΔΦΠ-13έως14, ΖΒΔΦΠ-16, <u>απαγορεύει το κυνήγι της Πετροπέρδικας.</u>

           <u>ΠΠΒΕΚΑ</u>

           Στις ΖΒΔΦΠ-03 (Δρέπανο- Μακρυγυάλι ), ΖΒΔΦΠ-04 (Κάμπος Μόρφης), ΖΒΔΦΠ-10 (Παραλία Αμμουδιάς), ΖΒΔΦΠ-12έως17( παραλίες και όρμοι), <u>απαγορεύεται η θήρα</u>.

           Στις ΖΠΦ-01 Έως 08 (Κοίτες Καλαμά και Αχέροντα, Έλη, Λιμνούλες και Βάλτος Αμμουδιάς), ΖΔΟΕ-01 (Λόφοι και υγρολίβαδα Κορυφούλες- Λιθάρι- Πύργος), ΖΔΟΕ-02 (Πορτοκαλεώνας Παπαδιάς), ΖΔΟΕ-07 έως 10 (Παραλιακή βλάστηση Αμμουδιάς, Γλώσσα-Μεσοπόταμος, Παράκτιος λόφος Αξαούτη, Κουμασάκι- Αλωνάκι- Σπήλαιο), <u>απαγορεύεται η θήρα αλλά δύναται να επιτραπεί για διαχειριστικούς λόγους, με χρονικούς και άλλους περιορισμούς και μόνο μετά από ειδική επιστημονική μελέτη!!!!!</u>

           <u>Άποψη Ε΄ ΚΟΗ</u>

           Καθόσον οι συντάκτες της μελέτης δεν παραθέτουν μετρήσιμα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν έστω την πιθανότητα των αρνητικών επιπτώσεων της θήρας στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας στις παραπάνω περιοχές, το ανωτέρω υποστηρικτικό κείμενο αποτελεί «νοσηρή» φαντασία των εμπνευστών της.  Αποτελεί δε παγκόσμια πρωτοτυπία να αποκλείεις μια καθόλα νόμιμα και συνταγματικά κατοχυρωμένη δραστηριότητα από κάποιες περιοχές και μετά να κάνεις μελέτες στις περιοχές αυτές για την επίδραση του κυνηγιού στα είδη, σε καθεστώς δηλαδή μη άσκησης της δραστηριότητας.

           Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι διαβάσαμε τα ανωτέρω σε επίσημο κείμενο που παρουσιάστηκε σε διαβούλευση του Υπουργείου, χωρίς να τα έχει ελέγξει κανείς;;;;;  Φαίνεται ότι το αντικυνηγετικό μένος ορισμένων, πέρα από το ότι έχει αποπροσανατολίζει και ζαλίσει τον εγκέφαλό τους, τους έχει δημιουργήσει και προβλήματα οράσεως.

           Για να σας το κάνουμε πιο κατανοητό, σας δίνουμε το παρακάτω αντίστοιχο παράδειγμα ίδιας φιλοσοφίας και αντίληψης, που πιθανόν να ακούσουμε στο μέλλον από κάποιον οικολογούντα:  επειδή λοιπόν η κίνηση των αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ στους δρόμους δύναται να προκαλέσει ατύχημα με κάποιο είδος της άγριας πανίδας, προστατευόμενο ή μη,  θα πρέπει να σταματήσουμε να οδηγούμε τροχοφόρα οχήματα!!! Να επιτρέπεται η κίνηση αυτών σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από επιστημονική γνωμοδότηση και όχι σε αυτούς που έχουν πάρει δίπλωμα τα τελευταία 5 χρόνια!!!!! Μόνο ντροπή μπορεί να σχολιάσει κανείς!!

           Αποτέλεσμα αυτής της ιδεοληψίας, είναι να προτείνονται <u>επιπλέον</u> περίπου 270.000 στέμματα σε σχέση με την έκταση των απαγορεύσεων σήμερα, που αγγίζει τις 142.000 στρέμματα (ΚΑΖ).

           Δηλαδή σήμερα απαγορεύεται το κυνήγι στο 9,3% της έκτασης του Νομού Θεσπρωτίας και με τις προτεινόμενες απαγορεύσεις το ποσοστό θα εκτοξευτεί στο 27%, δηλαδή μια αύξηση σχεδόν 300%. Μόνο στην περιοχή του Τσιαμαντά, από 20.000 στρέμματα σημερινής απαγόρευσης, προτείνονται να φράσουν στις 132.000 στρέμματα περίπου.

           Βάσει των παραπάνω περιττεύει να μπούμε σε λεπτομέρειες για κάθε ζώνη ξεχωριστά, μιας και όλη η μελέτη «μπάζει» από παντού. Η μοναδική αποδεκτή πρόταση από εμάς είναι, <u>καμία επιπλέον απαγόρευση για τον κυνήγι</u>, πλην:

           1. Τις απαγορεύσεις που χωροθετούνται εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής
           2. Τις απαγορεύσεις που χωροθετούνταν εντός της ΚΥΑ 36427/17-09-2009 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών» (ΦΕΚ 396Δ), πριν καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τις εκτάσεις αυτές, πρέπει να εξαιρεθεί μια έκταση 000 στρεμμάτων περίπου, νοτιοδυτικά του οικισμού της Σαγιάδας, που περικλείεται από τον οικισμό της Σαγιάδας, το όρος Μασκλινίτσα και την κοίτη του Καλαμά. Η εξαίρεση αυτή, έχει την Σύμφωνη γνώμη και της Δασικής Υπηρεσίας (Θεσπρωτίας & Ηπείρου).

           <u>Πετροπέρδικα</u>

           Η Πετροπέρδικα είναι ένα από τα πιο εμβληματικά πτηνά των ορεινών όγκων της Ελλάδος. Ταυτόχρονα είναι και δημοφιλές θηρεύσιμο είδος.

           Στο κόκκινο βιβλίο της Ελλάδος που εκδόθηκε το 2009 η πετροπέρδικα (Alectoris graeca graeca) κατατάχθηκε από τους συντάκτες λανθασμένα ως τρωτό (VU) καθώς αναφέρεται ότι «…. τα τελευταία χρόνια δείχνει σαφή πληθυσμιακή κάμψη και συρρίκνωση της φυσικής γεωγραφικής της κατανομής». Όλα αυτά, παρόλο που το IUCN αναφέρεται ως Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC).

           Επιστημονική εργασία όμως που δημοσιεύθηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (Animal Biodiversity and Conservation) με τίτλο « Rock partridge (Alectoris graeca graeca) population density and trends in central Greece», αποδείχθηκε ότι ο πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος της Ευρώπης. Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα “ARTEMIS” (επιστημονικό πρόγραμμα για τη μελέτη των θηραματικών πληθυσμών για την οποία έγινε ειδική μνεία από την Ευρωπαϊκή επιτροπή περιβάλλοντος) προκύπτει ότι ο πληθυσμός του είδους δεν κινδυνεύει.

           Οι κυνηγετικές οργανώσεις δε, διαθέτουν εκτροφεία Ορεινής πέρδικας με πιστοποιημένους γεννητικά γεννήτορες του είδους και κάθε χρόνο γίνονται εμπλουτισμοί για την αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πληθυσμός του είδους δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εις το διηνεκές.

           Συνεπώς η οποιαδήποτε τοπική απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας είναι αυθαίρετη καθώς στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδεοληψίες των συντακτών της ΕΠΜ, οι οποίοι προτείνουν απαγορεύσεις της θήρας της πετροπέρδικας χωρίς να τεκμηριώνουν την άποψή τους με επιστημονικά στοιχεία.

           <u>Γενικός Σχολιασμός </u>

           Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες, σύμφωνα με Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να παραθέτουν πληροφορίες ηλεγμένης αξιοπιστίας και επιστημονικά ορθές, από τις οποίες, με λογικές επαγωγές, προκύπτουν τα συμπεράσματά τους.

           Το είδος και τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών αυτών, για τις ΕΠΜ προσδιορίστηκε αρχικά στις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/1990 και στη συνέχεια στις διατάξεις του Ν. 4685/2020.

           Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στην υπό εξέταση περιοχή και τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά των τύπων των φυσικών οικότοπων της, οι οποίοι   περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (φυσικό ή ημιφυσικό των εκτάσεων τους,   σύνθεση της βλάστησης ή των γεωμορφολογικών τους χαρακτηριστικών,   πληθυσμιακά μεγέθη των  φυτών και των ζώων τους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της ίδιας οδηγίας).

           Επίσης προβλέπεται να περιλαμβάνουν πληθυσμιακά μεγέθη για τα πτηνά τους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και μεγέθη που αφορούν στην ύπαρξη στην υπό εξέταση περιοχή της απαραίτητης έκτασης και ποικιλίας τύπων φυσικών οικότοπων που απαιτούνται για την μακροχρόνια διατήρηση των πτηνών αυτών.

           Τα πορίσματα των ΕΠΜ απαιτείται να προσδιορίζουν και τις χρήσεις γης που προβλέπει ο Ν. 4685/2020 και να τεκμηριώνουν ότι οι χρήσεις αυτές εξασφαλίζουν την επίτευξη  της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των τύπων φυσικών οικότοπων, των φυτών και των ζώων τους από κοινού με την απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επηρεάζεται.

           Σύμφωνα με το Ν. 3937/2010 η επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των τύπων φυσικών οικότοπων απαιτεί: Η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις τους να μένουν σταθερές ή αυξάνονται, ενώ η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση τους να υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον. Για τα χαρακτηριστικά φυτά και τα ζώα τους απαιτεί: τα δεδομένα της δυναμικής των πληθυσμών τους να καταδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξης τους, σε μακροπρόθεσμη βάση, ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων φυσικών οικότοπων στους οποίους ανήκουν, το γεωγραφικό εύρος κατανομής τους να μην παρουσιάζει μείωση, ούτε να υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί στο άμεσο μέλλον, και να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον επαρκείς εκτάσεις τύπων φυσικών οικότοπων (habitat/ενδιαιτήματα) ώστε οι πληθυσμοί τους να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

           Από τα κείμενα της  ΕΠΜ, δεν προκύπτει η αξιόπιστη τεκμηρίωση με  επιστημονικά δεδομένα της κατάστασης του περιβάλλοντος στις υπό εξέταση περιοχές. Αμφισβητείται ακόμα ότι τα πορίσματά τους μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας (επίτευξης Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης των προστατευτέων τύπων φυσικών οικότοπων των φυτών και των ζώων τους αφορά στο σύνολο των εκτάσεων του δικτύου Natura 2000 που εξετάζουν).

           Γενική διαπίστωση για το ατεκμηρίωτο της εν λόγω ΕΠΜ, είναι η απαράδεκτη έλλειψη πληθυσμιακών και δημογραφικών δεδομένων ιδιαίτερα για τα ζώα (αριθμός ατόμων, κατανομές, αρσενικών – θηλυκών, ηλικιακές κλάσεις κ.λπ.). Συνεπώς Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την ανάγκη για τόσο μεγάλες σε έκταση απαγορεύσεις για την θήρα, και συνεπώς αποτελεί καθαρή ιδεοληψία και αντικυνηγετικό μένος από την πλευρά των μελετητών. Η ΕΠΜ αντί να προσδιορίσει μικρές και συγκεκριμένες εκτάσεις τα χαρακτηριστικά των οποίων επιτρέπουν τη διατήρηση των ειδών ενδιαφέροντος, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία, προτείνει την προστασία μεγάλων εκτάσεων, με όρους που μόνο προβλήματα δημιουργούν.

           Πιθανή δε απαγόρευση στις περιοχές αυτές θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των ελεύθερων κυνηγοτόπων και κατά συνέπεια την υπέρμετρη συγκέντρωση κυνηγών στις υπόλοιπες, όπου επιτρέπεται ένα μέρος του για το κυνήγι, ασκώντας σημαντικά μεγαλύτερη πίεση στα θηράματα από τη μια και εγκυμονώντας κινδύνους εμφάνισης κυνηγετικών ατυχημάτων από την άλλη, υποβαθμίζοντας την ποιότητα αναψυχής του ίδιου του κυνηγιού και της κυνηγετικής δραστηριότητας εν γένει. Στο παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί και η ανάγκη για τον έλεγχο του πληθυσμού του αγριόχοιρου, μέσω του ελεύθερου κυνηγιού ή των συνεργείων δίωξης που θέσπισε το Υπουργείο, ενώ μόλις πρόσφατα επιβεβαιώθηκε κρούσμα Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Ελληνική Επικράτεια.

           Σημειώνουμε δε ότι η δραστηριότητα της θήρας διαχειρίζεται επαρκώς και με σαφήνεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με την έκδοση της ετήσιας Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας και την εποπτεία των αρμοδίων δασικών αρχών (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών), οι οποίες διαθέτουν και την εμπειρία αλλά και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, κάτι που δεν διαθέτουν στο βαθμό που απαιτείται οι ΜΔΠΠ. Συνεπώς οποιαδήποτε εισήγηση ή πρόταση ή διαχειριστικό μέτρο που αφορά την θήρα, θα πρέπει να γίνεται με την συμμετοχή και διαβούλευση με τις  κυνηγετικές οργανώσεις, οι οποίες και διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο.

           <u>Με βάση τα παραπάνω διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις απαγορεύσεις και τις προτάσεις της ΕΠΜ που αφορούν τη θήρα, το οποίο θεωρούμε πρόχειρο και κακογραμμένο, χωρίς τεκμηρίωση και με σαφή πρόθεση να βλάψει τη θήρα και την κυνηγετική οικογένεια. </u><u>Με δεδομένο το γεγονός πως δεν παρουσιάζεται η απαιτούμενη τεκμηρίωση για τις νέες απαγορεύσεις θήρας που προβλέπονται στην Ε.Π.Μ., Ζητούμε από τη μελετητική ομάδα να αφαιρέσει τους νέους περιορισμούς για τη θήρα από το τελικό κείμενο που θα παραδοθεί στο Υπουργείο, να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς σε ότι αφορά το κυνήγι και να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις για την θήρα των κυνηγετικών οργανώσεων.</u>

           <u> </u>

           #3316
           Χρήστος Στεργίου

            Είναι απαράδεκτη και μόνο η σκέψη για όλο αυτό! Εμείς οι υποβρύχιοι αλιείς δεν κυνηγάμε ούτε χελώνες ούτε πινες, ούτε φώκιες ούτε τίποτα από αυτά που περιγράφετε! Είναι απαράδεκτο να γίνει το παραμικρό από αυτά! Πρέπει να σταματήσετε αμέσως την κάθε σκέψη για αυτό όπως και να αρθούν όλες οι απαγορεύσεις στην υποβρύχια αλιεία όπως πχ τα 300 χιλιόμετρα ακτογραμμής στο Θερμαϊκό κόλπο που είναι απαράδεκτο! Επίσης θα πρέπει όλα τα κόμματα να πουν επίσημα τη θέση τους γιατί είμαστε 300.000 με 400.000 ερασιτέχνες ψαράδες και άμα βάλουμε και τον κύκλο που μπορούμε να επηρεάσουμε θα πάτε σπίτι σας!

            #3034
            ΝΤΟΥΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

             Διαφωνώ με τα μετρα αίσχος .Δεν μπορουμε να  παιρνουμε καθετα μετρα και οριζοντιες απαγορευσεις.Πως προστατεύεται μια περιοχή με απαγόρευση σε ερασιτέχνες; Ενώ παραλληλα οι επαγγελματιες ξεσαλώνουν.Πως προστατευεις ενα ειδος με περιορισμους μεγέθους  στους ερασιτεχνες ενώ παράλληλα στους παγκους όλων των σούπερ μάρκετ και ψαραδικων υπαρχουν μεγεθει πολυ μικροτερα των επιτρεπόμενων που προέρχονται από επαγγελματική αλιεία.

             Αφηστε πια τις δικαιολογιες ωστε να ξεσαλώσουν χωρις κανένα έλεγχο οπως στην περίοδο της πανδημιας οι επαγγελματιες .

             Οι Ελληνες σαν λαος παντα ειχαν στην κουλτουρα τους την αλιεία . Ντροπή και αίσχος

             #3042
             Δημήτρης Σέρβος

              Θεωρώ την απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας τελείως παράλογη και μη επιστημονικά τεκμηριωμένη. Πως γίνεται να προστατευονται τα δελφίνια και οι χελώνες που εννοείται πως πρέπει να προστατεύουν από την απογοήτευση της ερασιτεχνικής αλιείας ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι κατά κύριο λόγο ευθύνεται η περιβαλλοντικη ρύπανση αλλά και η ανεξέλεγκτη επαγγελματική αλιεία. Πως ακριβώς ο ερασιτέχνης ο οποίος θα ψαρέψει σε ένα λιμανάκι με το καλάμι του ή ένας ψαροντουφεκας όπου θα πάρουν στην καλύτερη ένα δύο ψάρια κάνουν κακό στη θαλάσσια ζωή την στιγμή που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα μηχανοτρατες οι οποίες σηκώνουν τόνους από ψάρια σε καθημερινή βάση, καταστρέφουν τις ποσειδωνιες και τον βυθό ξυνοντας τον με τα δίχτυα τους όπου πολλές φορές γίνονται παγίδα θανάτου για τα προστατευομενα είδη που λέτε ότι θέλετε να προστατευσετεεκτος και αν ο πραγματικός σκοπός του εν λόγο μέτρου είναι να προστατευσετε την επαγγελματική αλιεία. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα ήθελα να δείτε ότι στο site της ευρωπαϊκής ένωσης που εξηγεί τι είναι οι περιοχές Natura 2000 λέει ξεκάθαρα ότι είναι προστατευομενες περιοχές που μπορούν οι πολίτες να έρθουν κοντά στην φύση να κάνουν δραστηριότητες όπως το ψάρεμα και το κυνήγι γιατί λοιπόν πάτε κόντρα στην Ευρώπη και στο πως χαρακτηρίζει τις περιοχές Natura.

              #3152
              Τσώνος Ηρακλής

               Το ψαροτούφεκο είναι η επιλεκτικότερη μορφή αλιείας. Είναι η μόνη μορφή αλιείας στην  οποία δεν υπάρχουν ΄΄παράπλευρες΄΄ απώλειες αλιευμάτων και υπάρχει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας μας και να δείτε τι συμβαίνει στο βυθό του και πιο συγκεκριμένα κάτω από σχεδόν κάθε ψαροκάικο, εκατοντάδες μικρά ψαράκια τα οποία δεν έχουν αλιευτική αξία, για αυτούς, πετώνται σωρηδόν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν δωθεί δωρεάν για να σιτιστούν οικογένειες  οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν έστω και δεύτερης ποιότητας ψάρια. Ας μην αναφερθούμε στα χιλιάδες σκουπίδια τα οποία υπάρχουν σε κάθε μα κάθε λιμάνι της χώρας και φυσικά ξέρουμε ποιοι πηγαίνουν για ψάρεμα έχοντας στα καΐκια τους καραμπίνες σε περίπτωση που κάποιο ζώο της θάλασσας καταστρέψει τα δίχτυα τους. Οι ψαροτουφεκάδες πολλάκις έχουμε συγκροτηθεί σε ομάδες πολλές φορές ούτως ώστε να καθαρίσουμε τους βυθούς αρκετών λιμανιών μας με δικά μας έξοδα και κόπο θυσιάζοντας τον πολύτιμο και ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που πλέον διαθέτουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί λατρεύουμε την θάλασσα, η θάλασσα είναι το δεύτερο σπίτι μας, είναι ο τόπος που θεωρούμε πατρίδα μας και δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα για να τη βλάψουμε ούτε αυτή, ούτε τα είδη που την αποτελούν και συνθέτουν την κάθε μορφή της. Δεν θα καταστρέψουμε την ποσειδωνία στην οποία διαβιούν χιλιάδες οργανισμοί, δεν θα σκοτώσουμε δελφίνια, φώκιες και χελώνες, αντίθετα θα τα θαυμάσουμε μέχρι να εξαφανιστούν από το οπτικό μας πεδίο και ύστερα θα τα ονειρευόμαστε για μέρες και θα είμαστε ευτυχισμένοι μόνο και μόνο που είμαστε για λίγα δευτερόλεπτα τόσο τυχεροί που ζήσαμε για λίγο αναμεσά τους, δεν θα ενοχλήσουμε την ιερή στιγμή της αναπαραγωγής και της ωοτοκίας,  δεν θα πετάξουμε σκουπίδια και ούτε θα πετάξουμε ποτέ μας δυναμίτη. Επιβάλλεται αν όχι η μείωση των ιχθυοτροφείων, γιατί όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα, η ενδελεχής παρακολούθηση των εγκαταστάσεών τους για την αποφυγή παρατυπιών και μόλυνσης της θάλασσας. Αρκεί μια βουτιά σε περιοχές που είχαν ιχθυοτροφεία και έχουν κλείσει για να διαπιστώσει κανείς το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης της θάλασσας, σκουπίδια και δίχτυα παντού, εικόνες καταστροφής του βυθού…

               Οι ψαροτουφεκάδες επιβάλλεται να υπάρχουν στις θάλασσές μας γιατί όπου υπάρχει ψαροτουφεκάς περιορίζονται οι κάθε λογής παρανομίες και οι περιπτώσεις βιασμού της θάλασσας από τον οποιοδήποτε.

               Σε περίπτωση απαγόρευσης του ψαρέματος σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως natura, θα πρέπει να απαγορευτεί το ψάρεμα για τους επαγγελματίες και όχι για τους ερασιτέχνες, σε κάθε άλλη περίπτωση αυτές οι απαγορεύσεις όπως καταλαβαίνει κάθε νοήμων άνθρωπος που ζει στη φύση και όχι οι άνθρωποι που βλέπουν τη θάλασσα μόνο από καρτ-ποσταλ, δεν θα έχουν καμία ισχύ και φυσικά θα οδηγήσουν σε οικτρή αποτυχία.

               Σας ευχαριστώ και ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική και η αγάπη για το περιβάλλον μας.

               #3043
               Δημήτρης Σέρβος

                Θεωρώ την απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας τελείως παράλογη και μη επιστημονικά τεκμηριωμένη. Πως γίνεται να προστατευονται τα δελφίνια και οι χελώνες που εννοείται πως πρέπει να προστατεύουν από την απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι κατά κύριο λόγο ευθύνεται η περιβαλλοντικη ρύπανση αλλά και η ανεξέλεγκτη επαγγελματική αλιεία. Πως ακριβώς ο ερασιτέχνης ο οποίος θα ψαρέψει σε ένα λιμανάκι με το καλάμι του ή ένας ψαροντουφεκας όπου θα πάρουν στην καλύτερη ένα δύο ψάρια κάνουν κακό στη θαλάσσια ζωή την στιγμή που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα μηχανοτρατες οι οποίες σηκώνουν τόνους από ψάρια σε καθημερινή βάση, καταστρέφουν τις ποσειδωνιες και τον βυθό ξυνοντας τον με τα δίχτυα τους όπου πολλές φορές γίνονται παγίδα θανάτου για τα προστατευομενα είδη που λέτε ότι θέλετε να προστατευσετεεκτος και αν ο πραγματικός σκοπός του εν λόγο μέτρου είναι να προστατευσετε την επαγγελματική αλιεία. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα ήθελα να δείτε ότι στο site της ευρωπαϊκής ένωσης που εξηγεί τι είναι οι περιοχές Natura 2000 λέει ξεκάθαρα ότι είναι προστατευομενες περιοχές που μπορούν οι πολίτες να έρθουν κοντά στην φύση να κάνουν δραστηριότητες όπως το ψάρεμα και το κυνήγι γιατί λοιπόν πάτε κόντρα στην Ευρώπη και στο πως χαρακτηρίζει τις περιοχές Natura.

                #3046
                Τσαγκαράκης Αβρααμ

                 Είναι δυνατόν να απαγορεύεται η αλιεία στον ερασιτέχνη ψαρά που έχει σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και να επιτρέπεται στον επαγγελματία με όλα αυτά τα μέσα μαζικής αλιείας που διαθέτει και τα μισά μένουν σκαλωμενα στο βυθό;

                Επισκόπηση 15 δημοσιεύσεων - 1 έως 15 (από 54 συνολικά)
                • Η συζήτηση ‘ΕΠΜ 11α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών – ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ’ δεν δέχεται νέα θέματα και απαντήσεις.