Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, 154 51, Ν. Ψυχικό

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 3725 716, Fax: 210 3725 712
Τμήμα Επιθεώρησης
Τηλ: 210 3725 716 Fax: 210 3725 712
Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης
Τηλ: 210 3725 733 Fax: 210 3725 712
Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Τηλ: 210 3725 725. Fax: 210 3725 712
Τμήμα Δασικό
Τηλ: 210 3725 726. Fax: 210 3725 712
Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων (CITES)
Τηλ: 210 3725 726, 210 3725 795, Fax: 210 3725 712
Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας
Τηλ: 210 3725 722 Fax: 210 3725 712
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό
Τηλ: 210 3725 714, Fax: 210 3725 712
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
Τηλ: 210 3725 738 Fax: 210 3725 712

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για το Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων:

Διεθνής Σύμβαση CITES για το Διεθνές εμπόριο των απειλουμένων με εξαφάνιση ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας

Ιστορικό της CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
H CITES είναι διεθνής σύμβαση – συμφωνία μεταξύ των κρατών η οποία εξασφαλίζει- ελέγχει το εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας και των προϊόντων τους. Υπεγράφη στις 3/3/1973 ενώ τέθηκε σε ισχύ 1/7/1975.
Κυρώθηκε με το Ν 2055/1992, στην Ελλάδα.

Στόχοι της CITES
H προστασία σε παγκόσμιο επίπεδο των ειδών χλωρίδας και πανίδας, που απειλούνται με εξαφάνιση. Με βάση ενιαίους κανόνες και αρχές ελέγχεται το εμπόριο τέτοιων ειδών.

Παραρτήματα και Ορισμοί
Ι. Είδη που απειλούνται με εξαφάνιση από τον πλανήτη και των οποίων η διακίνηση υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρή ρύθμιση και επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η διακίνησή τους απαιτεί δύο άδειες εξαγωγής-εισαγωγής μετά από ειδική επιστημονική διαπίστωση.
ΙΙ. Είδη που δεν απειλούνται κατ’ ανάγκη προς το παρόν με εξαφάνιση αλλά τα οποία ενδέχεται να απειληθούν εάν το εμπόριο τους δεν αποτελέσει αντικείμενο αυστηρής ρύθμισης. Η διακίνησή τους απαιτεί δύο άδειες εξαγωγής-εισαγωγής μετά από ειδική επιστημονική διαπίστωση.
ΙΙΙ. Είδη που υπόκεινται σε ρύθμιση στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός Μέρους και για τα οποία απαιτείται η συνεργασία άλλων Μερών για την πρόληψη ή τον περιορισμό της εκμετάλλευσής τους. Η διακίνησή τους απαιτεί άδεια εξαγωγής από την υπόψη χώρα.

΄Οργανα της CITES

Η Γραμματεία της CITES έχει έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας και διοικείται από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.
Κάθε κράτος-μέρος αναφέρεται στη Γραμματεία. Υπάρχει η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή κάθε κράτους και οι περιφερειακές διαχειριστικές αρχές.
Η εφαρμογή της Σύμβασης σύμφωνα με το αρθ. 4 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 έχει ανατεθεί στα αρμόδια διαχειριστικά όργανα, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους.
‘Οσον αφορά στα σημεία εισόδου και εξόδου ειδών της Σύμβασης CITES ισχύουν τα εξής:
* Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για αεροπορικές μεταφορές ζώων, φυτών, παραγώγων τους και ξυλείας
* Α΄ και Ε΄ Τελωνείο Πειραιά για θαλάσσιες μεταφορές φυτών, ζώων, παραγώγων τους και ξυλείας
* Τελωνείο Λαυρίου και Ελευσίνας για θαλάσσιες μεταφορές φυτών και ξυλείας
* Αθηνών για σιδηροδρομικές ή οδικές μεταφορές φυτών και ξυλείας.

CITES και Ε.Ε – Κανονισμοί Εμπορίας ΄Αγριας Ζωής της Ε.Ε
Για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES στον Ευρωπαϊκό χώρο ισχύουν μια σειρά Ευρωπαϊκών Κανονισμών ήτοι : ΕΚ 338/97, 865/2006, 100/2008 κά

Είδη του Εμπορίου
Ζώα
Φυτά
Ζωντανά ή νεκρά ή προϊόντα αυτών

Εθνικά Όργανα της CITES
YΠΕΚΑ/ Κεντρική Διαχειριστική Αρχή
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις/ Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή

Eθνική νομοθεσία για της εφαρμογή της CITES
Ν. 2637/98 αρθ 57,58, 59
ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006
ΚΥΑ 96646/4202/20-7-2006

Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
-‘Ελεγχος επιχειρήσεων που εισάγουν, κατέχουν διακινούν και εμπορεύονται είδη της Σύμβασης CITES. (pet shops, καταστήματα, εκτροφεία) ή και είδη μη CITES αρθ 8. ΚΥΑ 99098/5881/06
– Έλεγχος των αδειών εισαγωγής ή πιστοποιητικών κατοχής
– Ταυτοποίηση των ειδών CITES
– Τσίρκο, περιοδεύουσες εκθέσεις ζώων
– Ζωολογικά πάρκα, προσωπική συλλογή ζώων
– Εκτροφεία
– Έλεγχος φυσικών προσώπων που κατέχουν είδη CITES

Σχετικά με τη διακίνηση ειδών της Σύμβασης CITES, ενημερωθείτε ως ακολούθως:
Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο
Αίτηση εισαγωγής CITES
Αίτηση εξαγωγής CITES
Αίτηση ενδοκοινοτικής διακίνισης CITES
Αίτηση για εισαγωγή ειδών ΝΟΝ CITES
Αίτηση για εξαγωγή ειδών NON CITES
Πιστοποιητικό προσωπικής ιδιοκτησίας