Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Κύριες Αρμοδιότητες

  • Θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και
  • Χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς,
  • Ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών,
  • Κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων,
  • Θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναπλ. Προϊστάμενος:

Δρ. Ράπτης Βασίλειος (ΠΕ Γεωπόνων, Μάστερ, PhD)
Έδρα: Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς (Περιοχή ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Τ.Κ. 714 10
Τηλέφωνα: 2810 264946 & 2810 264972
E-mail: v.raptis@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό

Υπάλληλος Τηλ. Επικοινωνίας E-mail
Λιουδάκης Λάμπρος (ΤΕ Γεωπονίας – Δασοπονίας)
2810 264971 l.lioudakis@apdkritis.gov.gr


 

Α. Εφαρμογή του Μέτρου 112, ΠΑΑ 2007-2013, Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Νομοθεσία ΚΥΑ Αρ.7042008 (ΦΕΚ 2497 Β2008)

Το Μέτρο έχει ως στόχο την πληθυσμιακή αναδιάρθρωση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση. Το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Μέτρο 6 του ΠΑΑ 2014-2020.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΥΠΑΑΤ

ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Β. Υδατοκαλλιέργειες

Υπηρεσία Mίας στάσης

Αρμόδιος Υπάλληλος: Λιουδάκης Λάμπρος (ΤΕ Γεωπονίας – Δασοπονίας, Ιχθυολόγος)

Έδρα: Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς (Περιοχή ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Τ.Κ. 714 10

Τηλέφωνα: 2810 264971

E-mail: l.lioudakis@apdkritis.gov.gr

 

Αρμοδιότητες

• Αδειοδότηση και έλεγχος λειτουργίας υδατοκαλλιεργειών.
• Θέματα μίσθωσης υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής

Στην υπηρεσία μας υποβάλλονται τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων για ίδρυση, μετεγκατάσταση ή επέκταση υδατοκαλλιεργειών.

 

Απαιτούμενα αρχικά δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας απαιτείται προέγκριση μίσθωσης υδάτινης έκτασης. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 10 του Ν. 4282/2014, υποβάλλει τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας (ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβολών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου.
  2. Σύντομη τεχνικοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του Παραρτήματος του άρθρου 8 της παρούσας.
  3. Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 50.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της αιτούμενης υδάτινης έκτασης.
  4. Τοπογραφικά διαγράμματα της αιτούμενης υδάτινης έκτασης καθώς και της θέσης και διάταξης των εγκαταστάσεων, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87, από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του TEE, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 121570/1866/12-6-2009 κοινή εγκύκλιο ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ, Παράρτημα Α, παράγραφος (i), όπως κάθε φορά ισχύει.

Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182 Α)

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α)

ΚΥΑ 31722/2011 (ΦΕΚ 2505 Β)

ΥΑ 159/16832/2018 (ΦΕΚ 470 Β)

Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α)

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας