Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος:

Μαρούδη Ελένη


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Τη διοίκηση, εκμετάλλευση και τη διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων.
  2. Τη δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων.
  3. Την επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών.
  4. Την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου.
  5. Το χαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων.
  6. Την έκδοση και εφαρμογή των δασικών, ρυθμιστικών διατάξεων.
  7. Το χειρισμό θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και τη μέριμνα εκδίκασης αυτών.

Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνονται τα ακόλουθα γραφεία:

  1. Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.
  2. Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στα αντικείμενα της θήρας, ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών και κυνηγετικών οργανώσεων, πλην της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, και των θεμάτων που αφορούν στους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, πλην εκείνων της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410. 82490-1
Φάξ: 28410. 82489