Τμήμα Δασικό

Προϊσταμένη:

Ποντίκας Αθανάσιος


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Τη μελέτη των προβλημάτων και το συντονισμό του έργου της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών.
  2. Το συντονισμό της διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων δασικών προϊόντων.
  3. Την παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
  4. Τη μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης των δασικών βοσκοτόπων, θέματα που αφορούν στην, κατά τις κείμενες διατάξεις, αλλαγή της χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων.
  5. Τη μέριμνα για τη λειτουργία της γραμματείας των συμβουλίων και επιτροπών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξείς και την τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων.

Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 950
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.pontikas@apdkritis.gov.gr


Προσωπικό:

Μεταξάκης Μανόλης  2810.264 951
Γιαχνάκης Στυλιανός 2810.264 963