Διάσκεψη του Κανκούν

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν του Μεξικό από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2010, αφορούσε την 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Πλαισίου  (COP) και την 6η Σύνοδο των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο (CMP). Στην Διάσκεψη αυτή εντάσσεται και η 33η σύνοδος του Επικουρικού Φορέα για την Εφαρμογή  του Πρωτοκόλλου (Subsidiary Body for Implementation – SBI) και του Επικουρικού Φορέα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Αρωγής  (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice – SBSTA), η 15η σύνοδος της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για τις περαιτέρω δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών του παραρτήματος I βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο (AWG-KP) και η 13η σύνοδος της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για τη μακροχρόνια συνεργασία βάσει της Σύμβασης (AWG-LCA).

Η Σύνοδος των Μέρων του Πρωτοκόλλου του Κυότο (CMP), προκειμένου να εξετάσει τις μελλοντικές δεσμεύσεις των βιομηχανοποιημένων κρατών, δημιούργησε τον Δεκέμβριο του 2005 την Ειδική Ομάδα Εργασίας για τις περαιτέρω δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών του παραρτήματος I βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο (AWG-KP). 

Στην Κοπεγχάγη (2009), η Σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο (CMP) ζήτησε από την Ειδική Ομάδα Εργασίας AWG-KP να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου της στη Σύνοδο του Κανκούν (2010).

Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP), στην 14η Σύνοδό τους στο Μπαλί (2007), παρουσίασαν μια αναλυτική διαδικασία για την αποτελεσματική και βιώσιμη εφαρμογή της Σύμβασης, μέσω μακροχρόνιων δράσεων συνεργασίας μέχρι και πέρα από το 2010, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα και να υιοθετήσουν μία απόφαση στην 15η Σύνοδο της Κοπεγχάγης (2009). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για τη μακροχρόνια συνεργασία βάσει της Σύμβασης (AWG-LCA). Στην Κοπεγχάγη, η Σύνοδος των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο (COP) αποφάσισαν να παρατείνουν την αρμοδιότητα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας AWG-LCA ώστε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στην 16η Σύνοδο στο Κανκούν.

Ο Επικουρικός Φορέας για την Εφαρμογή  του Πρωτοκόλλου (SBI) υποβάλει συστάσεις προς τη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών (COP) σε θέματα πολιτικής και εφαρμογής.

Ο Επικουρικός Φορέας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Αρωγής (SBSTA) αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ εμπειρογνωμόνων (όπως της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή – IPCC) και της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών, ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής σύμφωνα με τα δεδομένα και τις αξιολογήσεις που υποβάλλουν.

Σημειώνεται ότι η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών αφορά όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κυότο. Πρόκειται για 194 και 184 κράτη αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω του ανώτατου οργάνου τους, έχουν τη δικαιοδοσία να υιοθετούν τις απαραίτητες αποφάσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της. Ο όρος COP αφορά τη συνάντηση των συμβαλλομένων μερών (Conference of Parties) και πραγματοποιείται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Στις συναντήσεις παρευρίσκονται τα συμβαλλόμενα κράτη και οι παρατηρητές που μπορεί να είναι είτε διακυβερνητικοί οργανισμοί ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ημερήσιο Πρόγραμμα (Αγγλική Γλώσσα)

Ημερήσια Δελτία:

  • Δευτέρα 29/11 – 

* κλπ κλπ *

 

Προκαταρκτικά Θέματα Συζήτησης (Αγγλική Γλώσσα)

 

 
Ημέρα Δασών – Forest Day
Παράλληλα με τη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών θα πραγματοποιηθεί και η Ημέρα των Δασών (Forest Day) με θέμα «Time to Act» («Ώρα για Δράση»), υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της διάσωσης των δασών και της βιοποικιλότητας αυτών. Συνδέει άλλωστε το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας 2010 με το Διεθνές Έτος Δασών 2011.

Διάλογοι για το Νερό – Dialogues for Water
Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων του Μεξικό, διοργανώνει τους Διαλόγους για το Νερό και την Κλιματική Αλλαγή. Οι διάλογοι επικεντρώνονται στη σημασία της διαχείρισης των υδάτων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα επόμενα χρόνια, η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδάτων θα καταστεί  δυσκολότερη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της εναλλαγής της βροχόπτωσης και της απορροής. Ανεξάρτητα από την πορεία των διαπραγματεύσεων της Σύμβασης-Πλαισίου, οι διάλογοι που θα πραγματοποιηθούν σκοπεύουν στην ενίσχυση της προσαρμογής των συστημάτων ύδρευσης ως σημαντικό προληπτικό μέτρο στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση – Συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν.