Ενωσιακό Μητρώο Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1122 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργία του ενωσιακού μητρώου

Άνοιγμα λογαριασμών στο Ελληνικό Τμήμα του Ενωσιακού Μητρώου Εκπομπών Αέριων Θερμοκηπίου (ΕΤΕΜΕΑΘ)

Τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις, που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμών στο (ΕΤΕΜΕΑΘ) είναι τα ακόλουθα:

Αντικατάσταση των αντιπροσώπων των λογαριασμών που τηρούνται στο ΕΤΕΜΕΑΘ

Τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις που απαιτούνται να υποβληθούν για την αντικατάσταση είτε του νόμιμου εκπροσώπου, είτε των εξουσιοδοτημένων και επιπρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, των λογαριασμών που τηρούνται στο (ΕΤΕΜΕΑΘ), είναι τα ακόλουθα για την:

Έκδοση κλειδάριθμων των αντιπροσώπων των λογαριασμών που τηρούνται στο ΕΤΕΜΕΑΘ

Η διαδικασία έκδοσης των κλειδαρίθμων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, καθώς και των επιπρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, για την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ενωσιακού Μητρώου, περιλαμβάνει δύο στάδια:

  • Το πρώτο στάδιο αφορά την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την ηλεκτρονική έκδοση των κλειδαρίθμων. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο αρχείο (Διαδικασία Έκδοσης Κλειδαρίθμων), (Αίτηση Παραλαβής Κλειδαρίθμων).
  • Το δεύτερο στάδιο αφορά την παραλαβή των κλειδαρίθμων μετά την προσκόμιση της σχετικής αίτησης (Αίτηση Παραλαβής Κλειδαρίθμων). Η παραλαβή των κλειδαρίθμων πραγματοποιείται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης  και της σχετικής εξουσιοδότησης, εφόσον δεν προσέλθουν να παραλάβουν οι ίδιοι τους κλειδαρίθμους τους αυτοπροσώπως (Εξουσιοδότηση).

Υποβολή βεβαίωσης επικαιροποίησης της ορθότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί για το άνοιγμα λογαριασμού στο ΕΤΕΜΕΑΘ

Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των λογαριασμών, που τηρούνται στο ΕΤΕΜΕΑΘ πρέπει να επιβεβαιώνουν στον Εθνικό Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2013, ότι οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους εξακολουθούν να είναι πλήρεις, επίκαιρες, ακριβείς και ορθές.

Για τη διαδικασία να χρησιμοποιείται η πρότυπη βεβαίωση [el] [eng].

Παράβολο για την τήρηση λογαριασμών στο ΕΤΕΑΜΕΑΘ

Για την τήρηση των λογαριασμών που τηρούνται στο ΕΤΕΑΜΕΑΘ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.7 της ΚΥΑ 181478/965/ΦΕΚ/Β/3763, οι κάτοχοι  πρέπει να καταβάλουν ετήσια παράβολα αντίστοιχα με το είδος του λογαριασμού, βάσει του παρακάτω πινάκα:

Λογαριασμοί (Accounts)

Παράβολο (€)

Χαρτοφυλακίου Φορέων Εκμετάλλευσης Σταθερών Εγκαταστάσεων (Operator Holding Account)

Κατηγορία εγκατάστασης Α*

100

Κατηγορία εγκατάστασης Β*

200

Κατηγορία εγκατάστασης Γ*

300

Χαρτοφυλακίου Φορέων Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών (Aircraft Operator Holding Account)

300

Η καταβολή του παραβόλου γίνεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους, είτε μέσα στον πρώτο μήνα ανοίγματος του λογαριασμού, στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα της Ελλάδος: ΙΒΑΝ : GR70 0100 0240 0000 0002 6160 762
Επωνυμία : «Πράσινο Ταμείο – Δικαιώματα Εκπομπών»

Οι Φορείς Εκμετάλλευσης σταθερών και αεροσκαφών θα καταθέτουν αντίγραφο της πληρωμής του παραβόλου, στην Αρμόδια Αρχή, μαζί με την Ετήσια Έκθεση εκπομπών.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την πληρωμή του παραβόλου, στο «Πράσινο Ταμείο»: τηλ. : 210 52 41 903, 210 52 41 919 – fax  : 210 52 41 833

Πρόσθετο βοηθητικό υλικό από την ημερίδα «Μετάβαση στην 4η περίοδο του ΣΕΔΕ», 17.12.2018