Φορείς Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών

Από τις αρχές του 2012 οι εκπομπές από όλες τις πτήσεις από, προς και εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και επί πλέoν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Νορβηγία και από τις αρχές του 2014 και την Κροατία, συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό ΣΕΔΕ.

Η Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας») εφαρμόζεται τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μέτρων που στοχεύουν στις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού ΣΕΔΕ ανεστάλησαν για τις πτήσεις του 2012 από και προς μη ευρωπαϊκές χώρες.

Για την περίοδο 2013-2016 έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές»), έτσι ώστε μόνο οι εκπομπές από τις πτήσεις εντός του ΕΟΧ να υπάγονται στο ΣΕΔΕ. Ισχύουν εξαιρέσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλές εκπομπές.

Κάθε χρόνο εκδίδεται καινούργιος κανονισμός (για το 2018 ο Κανονισμός 2018/336/ΕΕ) για την τροποποίηση του Κανονισμού 748/2009/ΕΚ με τον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αεριών θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Οι αεροπορικές εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, και της Νορβηγίας λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα, που καλύπτουν ένα ορισμένο επίπεδο εκπομπών CO2 από τις πτήσεις που πραγματοποιούν κάθε χρόνο.

Τα δωρεάν δικαιώματα αεροπορικών μεταφορών κατανέμονται σε περισσότερους από 900 φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλαν αίτηση για δωρεάν κατανομή, έχοντας ως αναφορά τα δεδομένα των επαληθευμένων τονο-χιλιομέτρων τους για το έτος 2010.

Η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αναφοράς που καθορίστηκαν το 2011 στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ. Στην τρίτη φάση του ΣΕΔΕ (2013 – 2020), μια αεροπορική εταιρεία λαμβάνει 0,6422 δικαιώματα ανά 1.000 τονο-χιλιόμετρα πτήσεων.

Οι αιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών βασίστηκαν σε ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία δραστηριότητας τονο-χιλιομέτρων για το ημερολογιακό έτος 2010.
Η κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 57495/2959/Ε103 (ΦΕΚ 2030/Β’/29.12.2010) και της Απόφασης 2011/638/ΕΕ της Επιτροπής, η αρμόδια αρχή γνωστοποίησε τα ονόματα των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για το έτος 2012, καθώς και για την περίοδο 2013-2020, ως ακολούθως:

CRCO

Commission List Name

2012 Allocation of Allowances

Annual Allocation of Allowances 2013-2020

20514

AEGEAN AIRLINES S.A.

444.592

420.057

34238

ASTRA AIRLINES S.A.

3.876

3.663

35729

Cassel Invest Limited

14

13

23232

CJSC "AEROSVIT AIRLINES"

29.930

28.278

19644

COSTAIR

15

14

35228

First Airways

22

21

31621

Jadayel Aviation Ltd

8

7

33560

Kenrick Ltd

23

22

22404

OXY USA

47

44

34624

OLYMPIC AIR

234.373

221.439

21711

JSC "Orenburg Airlines"

29.387

27.765

9012

S&K Bermuda Ltd

159

150

31109

SKY EXPRESS S.A.

4.647

4.390

9459

Universal Air Link Inc

21

20

24805

Yamal

7.297

6.895

17957

GREENLEAF CORPORATION

2

2

 712.781

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014, και όσο αφορά στη δραστηριότητα για την περίοδο από 1.1.2013 έως την 31.12.2016, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που επωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, εκχωρείται αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων μειωμένος κατ' αναλογία προς τη μείωση της υποχρεωτικής παράδοσης δικαιωμάτων που προβλέπεται.

Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω πίνακας κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τροποποιήθηκε ως προς την ετήσια κατανομή δικαιωμάτων για την περίοδο 2013 – 2016 ως ακολούθως:

Aircraft Operator (CRCO/ETS) ID

Aircraft operator ID (Union Registry)

Aircraft operator name

Allocation

Excluded (Y/N)

 

2013

2014 

2015

2016 

TOTAL

 

20514

200647

AEGEAN AIRLINES S.A.

396.419

396.419

396.419

396.419

1.585.676

N

34238

200649

ASTRA AIRLINES S.A.

2.226

2.226

2.226

2.226

8.904

N

35729

      –

Cassel Invest Limited

 8

 8

 8

 8

 32

 Y

23232

200654

CJSC "AEROSVIT AIRLINES"

 131

 131

 131

 131

 524

 Y

19644

      –

COSTAIR

10

10

 10

 10

 40

 Y

35228

200648

First Airways

 9

9

 9

 36

 Y

31621

203406

Jadayel Aviation Ltd

 1

1

 1

 4

 Y

33560

200601

Kenrick Ltd (MarvelAir Aircraft Management Ltd)

 1

 1

 1

 1

 4

 Y

22404

200655

OXY USA (OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION)

 1

 1

 1

 1

 4

 N

34624

200602

OLYMPIC AIR

 208.642

 208.642

 208.642

 208.642

 834.568

 N

21711

      –

JSC "Orenburg  Airlines"

31

 31

 31

 31

 124

 N

9012

203294

S&K Bermuda Ltd

55

 55

 55

 55

 220

 N

31109

200653

SKY EXPRESS S.A.

 2.956

 2.956

 2.956

 2.956

 11.824

 Y

9459

200620

Universal Air Link Inc

 13

  13

  13

  13

 52

 Y

24805

      –

Yamal

 0

 0

 0

 0

 0

 N

17957

205806

GREENLEAF CORPORATION

 0

 0

 0

 0

 0

 Y

 

Η τελική κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για την περίοδο 2017- 2020 διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Aircraft Operator (CRCO/ETS) ID

Administering Member State

Aircraft operator ID (Union Registry)

Aircraft operator name

Allocation

 

2017

2018 

2019

2020 

TOTAL

20514

EL

200647

AEGEAN AIRLINES S.A.

396.419

396.419

396.419

396.419

1.585.676

34238

EL

200649

ASTRA AIRLINES S.A.

2.226

2.226

2.226

2.226

8.904

35729

EL

      –

Cassel Invest Limited

 8

 8

 8

 8

 32

23232

EL

200654

CJSC "AEROSVIT AIRLINES"

 131

 131

 131

 131

 524

19644

EL

      –

COSTAIR

10

10

 10

 10

 40

35228

EL

200648

First Airways

 9

9

 9

 36

31621

EL

203406

Jadayel Aviation Ltd

 1

1

 1

 4

33560

EL

200601

Kenrick Ltd (MarvelAir Aircraft Management Ltd)

 1

 1

 1

 1

 4

22404

EL

200655

OXY USA (OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION)

 1

 1

 1

 1

 4

34624

EL

200602

OLYMPIC AIR

 208.642

 208.642

 208.642

 208.642

 834.568

21711

EL

      –

JSC "Orenburg  Airlines"

31

 31

 31

 31

 124

9012

EL

203294

S&K Bermuda Ltd

55

 55

 55

 55

 220

31109

EL

200653

SKY EXPRESS S.A.

 2.956

 2.956

 2.956

 2.956

 11.824

9459

EL

200620

Universal Air Link Inc

 13

  13

  13

  13

 52

24805

EL

      –

Yamal

 0

 0

 0

 0

 0

17957

EL

205806

GREENLEAF CORPORATION

 0

 0

 0

 0

 0

39537

EL

206909

AIR CANADA rouge LP

90

 90

 90

 90

 360

40100

EL

206106

ELLINAIR S.A

 3.254

 3.254

 3.254

 3.254

 13.016

31722

EL

202567

GAINJET AVIATION

 638

638

638

638

 2.552

 

Η Απόφαση 2016/775/ΕΕ ορίζει ότι ο συντελεστής σύγκρισης που θα χρησιμοποιηθεί για την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, βάσει του άρθρου 3στ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και για τους σκοπούς του άρθρου 5 της εκτελεστικής απόφασης 2014/389/ΕΕ, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι 0,000642186914222035 δικαιώματα ανά τονοχιλιόμετρο ετησίως.

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών 

Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών καταθέτει, στην αρμόδια αρχή,   αίτηση για κατανομή  δωρεάν δικαιωμάτων  σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).

Ο κανονισμός λειτουργιάς του ΣΕΔΕ προβλέπει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, για κάθε χρόνο της περιόδου 2012-2020:

 • Το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κατανέμεται από το Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και το Μητρώο Εκπομπών (ΜΑΜΕ) της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ), η ακριβής ποσότητα δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών. 

 • Το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών καταθέτουν στο Τμήμα ΜΑΜΕ τις εκθέσεις εκπομπών για το προηγούμενο έτος (Annual Emissions Reports) μαζί με την επαληθευμένη έκθεση του διαπιστευμένου, από ΕΣΥΔ, επαληθευτή όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).

 • Το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών πρέπει να επιστρέψουν, στους λογαριασμούς τους στο Μητρώο, δικαιώματα αντίστοιχα με τους επαληθευμένοι τόνους CO2 που εξέπεμψαν το προηγούμενο έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3δ της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).

 • Την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε αλλαγή όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3ε της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).

 • Υποβολή « Έκθεσης Βελτίωσης» (Improvement Report) σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066

Οι επαληθευμένες εκπομπές και τα δικαιώματα που έχουν επιστραφεί ανά εγκατάσταση φαίνονται στην ιστοσελίδα EU Transaction Log της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικές παρατηρήσεις: 

 • όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (σε δίσκο CD)

 • για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος  πρέπει να χρησιμοποιούνται  τα πρότυπα που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση Monitoring, reporting and verification of EU ETS emissions

 

Πρόγραμμα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία  – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)  

Το πρόγραμμα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία (CORSIA) εγκρίθηκε στην 39η σύνοδο της Συνέλευσης της ICAO το 2016. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί κάθε ετήσια αύξηση των συνολικών εκπομπών CO2 από τη διεθνή πολιτική αεροπορία πέραν του 2020 και να συμβάλει στη δέσμευση της βιομηχανίας στην ουδέτερη ανάπτυξη του άνθρακα από το 2020 ("CNG2020").

Σύμφωνα με την CORSIA και στην ίδια φιλοσοφία με το ETS, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αγοράσουν δικαιώματα εκπομπών άνθρακα για να αντισταθμίσουν την αύξηση των εκπομπών CO2 τους. Ενώ ορισμένες γραμμές θα απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις αντιστάθμισης, όλες οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν διεθνείς πτήσεις έχουν εντολή να παρακολουθούν τις εκπομπές κατανάλωσης καυσίμων και να τις υποβάλλουν στις εθνικές τους αρχές από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Πτήσεις που καλύπτονται

Παρόλο που σχεδόν όλα τα 191 κράτη που εκπροσωπούνται στον ICAO συμφωνούν με την εισαγωγή του CORSIA, το καθεστώς δεν θα καλύπτει εξαρχής όλα τα κράτη και τους φορείς εκμετάλλευσης. Ενώ η αεροπορική βιομηχανία ήταν πάντα υπέρ ενός υποχρεωτικού παγκόσμιου συστήματος, απλώς δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί η πολιτική συμφωνία που απαιτείται από όλα τα μέλη του ICAO, λόγω των διαφορετικών συνθηκών και δυνατοτήτων. Ως συμβιβασμός, αποφασίστηκε ότι το χρονοδιάγραμμα θα χωριστεί σε τρία τμήματα – δύο αρχικές, προαιρετικές φάσεις (2021-2023 και 2024 – 2026) και μια υποχρεωτική φάση που θα πραγματοποιηθεί από το 2027.

Κατά τα αρχικά στάδια, η CORSIA θα εφαρμόζεται μόνο στις διεθνείς πτήσεις μεταξύ κρατών που έχουν προσφερθεί εθελοντικά να συμμετάσχουν εξαρχής, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι άλλες διεθνείς πτήσεις προς και από κράτη που δεν έχουν προσφερθεί εθελοντικά θα εξαιρεθούν.

Κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού σταδίου, το οποίο ξεκινά το 2027, η CORSIA θα καλύπτει όλες τις διεθνείς πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ταξιδεύουν προς ή από κράτη που δεν είχαν προσφερθεί εθελοντικά για τις πρώτες φάσεις). Ωστόσο, θα υπάρξουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις:

 1. Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και αναπτυσσόμενες χώρες με ηπειρωτική χώρα (ποια κράτη καλύπτονται από αυτούς τους ορισμούς καθορίζονται από τον ΟΗΕ). Ωστόσο, αυτά τα κράτη μπορούν να προσφερθούν εθελοντικά εάν το επιθυμούν (και κάποιοι έχουν, δείχνοντας μεγάλη ηγετική θέση στο κλίμα και την αεροπορία).

 2. Κράτη που έχουν πολύ μικρό μερίδιο στη διεθνή κυκλοφορία (εκείνα των οποίων το μερίδιο της παγκόσμιας RTK είναι κάτω του 0,5%) ·

Εξαιρούνται από το CORSIA

 • Εκπομπές από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκπέμπουν λιγότερο από 10.000 μετρικούς τόνους εκπομπών CO2 από διεθνείς αερομεταφορές ετησίως.  
 • Εκπομπές από αεροσκάφη με μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω των 5.700 kg 
 • Εκπομπές από ανθρωπιστικές, ιατρικές και πυροσβεστικές επιχειρήσεις

Οι αερομεταφορείς των Κ.Μ της ICAO που διεξάγουν διεθνείς πτήσεις υποχρεούνται να παρακολουθούν, να αναφέρουν και να επαληθεύουν τις εκπομπές CO2 από τις πτήσεις αυτές κάθε χρόνο από το 2019, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην CORSIA.

Τα Κ.Μ του ICAO που συμμετέχουν στο CORSIA πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς τους, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αντιστάθμισης του CORSIA ανά τριετία (αρχής γενομένης το 2021), πέραν του ετήσιου CO2 MRV.

Tα πρότυπα Standards and Recommended Practices (SARPs) του CORSIA εγκρίθηκαν στις 27 Ιουνίου 2018. Τα SARPs καθορίζουν του αντίστοιχους κανόνες Monitoring, Reporting and Verification (MRV) για εκείνες τις πτήσεις που καλύπτονται από τη συμφωνία. Τα SARPs περιληπτικά περιλαμβάνουν:

 • Αναλυτικούς κανόνες MRV

 • Κανόνες υπολογισμού δικαιωμάτων εκπομπών(offsetting obligation)

 • Υποχρέωση ακύρωσης των επιλέξιμων μονάδων εκπομπών

 • «Στοιχεία εφαρμογής» και κριτήρια ή κανόνες δικαιωμάτων εκπομπών για αειφόρα εναλλακτικά καύσιμα (Στοιχεία εφαρμογής: Αναμένεται να περιλαμβάνουν Λίστα συμμετεχόντων Κρατών στο CORSIA, εργαλεία εκτίμησης, υπολογισμού και υποβολής εκπομπών, κριτήρια επιλογής αειφόρων αεροπορικών καυσίμων, Κεντρικό Μητρώο Εκπομπών του CORSIA)

Εργαλεία Παρακολούθησης και Εκτίμησης Εκπομπών

CERT: 

 • CORSIA Estimation and Reporting Tool 

 • (-) 500.000tCO2 on all international flights for 2019-2020

 • (-) 50.000tCO2 on international flights subject to CORSIA for 2021-2035

Monitoring:

 • Monitoring Plans (State approbation)

 • 5 Monitoring methods are eligible

 • A Formula for tCO2 emission calculation 

Emission (tCO2) = Fuel used (tonnes) * 3,16 (Factor of tCO2 emission – Βασική Διαφορά με το ETS)

 • Για το σκοπό της μείωσης του διοικητικού βάρους η Ε.Ε προσπαθεί να τροποποιήσει τους κανόνες MRV του ΕTS ώστε να επιτύχει πετύχει τη σύγκλιση με τους κανόνες SARPs του CORSIA. 

 • Παρουσιάστηκε η ανανεωμένη έκδοση του Σχεδίου Παρακολούθησης Εκπομπών για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο οποίο έχουν προστεθεί τα πεδία που αφορούν το CORSIA, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στον Κανονισμό 601/2012. Επιδιώκεται η εφαρμογή ενιαίων κανόνων monitoring για τα ETS και CORSIA καθώς και για τον υπολογισμό κατανάλωσης καυσίμων.

 • Το σχέδιο παρακολούθησης για Φ.Ε.Α αναμένεται να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Climate Change Committee (Δεκ. ’18)

Χρονοδιάγραμμα:

 • Τα CORSIA SARPs (Standards and Recommended Practices) αναμένονται για τελική έγκριση από κράτη μέλη του ICAO, μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 για να ενταχθούν ως 4ος Τόμος στο Παράρτημα 16, της Σύμβασης του ICAO. 

 • Μέχρι 01/01/2019, η Ε.Ε θα πρέπει να προετοιμαστεί για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ICAO σε όλα τα καλυπτόμενα δρομολόγια, στα ακόλουθα σημεία και ειδικότερα αναφορικά με το άρθρο 28c της οδηγίας 2003/87:

  • Τα σχετικά εργαλεία του ICAO, incl. SARP

  • Θέσπιση ενός ενιαίου μητρώου

  • Μέτρα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να πάρουν οι τρίτες χώρες ως προς την εφαρμογή του CORSIA

  • Επιπτώσεις από τη δέσμευση των τρίτων χωρών

  • Περαιτέρω και αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης της οδηγίας 2003/87, οποιαδήποτε τροποποίηση επί του θέματος δεν αναμένεται πριν το 2023.

Θέσπιση επιπλέον διατάξεων για το CORSIA (Art. 28c): CORSIA MRV Delegated Act (Συμπληρωματικά στο ETS)

Παράλληλα με αυτήν την κατ 'εξουσιοδότηση πράξη (DA), εκδίδονται αναθεωρήσεις τόσο στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων (MRR – 601/2012) όσο και στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής για την επαλήθευση των εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των τονοχιλιομετρικών εκθέσεων και τη διαπίστευση των επαληθευτών (AVR – 600/2012), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις MRV του SARP. Η ΕΕ έχει εμπειρία από την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές βάσει της οδηγίας ΣΕΔΕ από το 2010 και υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των διατάξεων του συστήματος ICAO και αυτών των δύο κανονισμών. Όσον αφορά τις λίγες εναπομένουσες διαφορές που μπορούν να εξαλειφθούν μέσω εκτελεστικών αρμοδιοτήτων βάσει της οδηγίας, αυτό συμβαίνει παράλληλα με την έγκριση αυτής της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης.

Η DA συμπληρώνει την υποβολή εκθέσεων δυνάμει των προαναφερθέντων κανονισμών όσον αφορά πτήσεις και επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται σήμερα από την οδηγία ETS της ΕΕ (π.χ. πτήσεις μεταξύ ΕΟΧ και τρίτων χωρών, πτήσεις μεταξύ ΕΟΧ και διαφόρων άλλων περιοχών) και πτήσεις μεταξύ τρίτων χώρες ή μεταξύ τρίτων χωρών και υπερπόντιων εξαρτήσεων ή εδαφών). Τα περισσότερα κράτη μέλη συμφωνούν ότι μέσω της κατ 'εξουσιοδότηση πράξης (CORSIA MRV Delegated Act) που θα θεσμοθετήσει η Επιτροπή, με την συνδρομή της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων CCEG, οι όποιες διαφορές θα αμβλυνθούν

Χρήσιμα έντυπα