Φορείς Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών

Από τις αρχές του 2012 οι εκπομπές από όλες τις πτήσεις από, προς και εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και επί πλέoν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Νορβηγία και από τις αρχές του 2014 και την Κροατία, συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό ΣΕΔΕ.

Η Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας») εφαρμόζεται τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μέτρων που στοχεύουν στις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού ΣΕΔΕ ανεστάλησαν για τις πτήσεις του 2012 από και προς μη ευρωπαϊκές χώρες.

Για την περίοδο 2013-2016 έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές»), έτσι ώστε μόνο οι εκπομπές από τις πτήσεις εντός του ΕΟΧ να υπάγονται στο ΣΕΔΕ. Ισχύουν εξαιρέσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλές εκπομπές.

Κάθε χρόνο εκδίδεται καινούργιος κανονισμός (για το 2018 ο Κανονισμός 2018/336/ΕΕ) για την τροποποίηση του Κανονισμού 748/2009/ΕΚ με τον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αεριών θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Οι αεροπορικές εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, και της Νορβηγίας λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα, που καλύπτουν ένα ορισμένο επίπεδο εκπομπών CO2 από τις πτήσεις που πραγματοποιούν κάθε χρόνο.

Τα δωρεάν δικαιώματα αεροπορικών μεταφορών κατανέμονται σε περισσότερους από 900 φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλαν αίτηση για δωρεάν κατανομή, έχοντας ως αναφορά τα δεδομένα των επαληθευμένων τονο-χιλιομέτρων τους για το έτος 2010.

Η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αναφοράς που καθορίστηκαν το 2011 στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ. Στην τρίτη φάση του ΣΕΔΕ (2013 – 2020), μια αεροπορική εταιρεία λαμβάνει 0,6422 δικαιώματα ανά 1.000 τονο-χιλιόμετρα πτήσεων.

Οι αιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών βασίστηκαν σε ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία δραστηριότητας τονο-χιλιομέτρων για το ημερολογιακό έτος 2010.
Η κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 57495/2959/Ε103 (ΦΕΚ 2030/Β’/29.12.2010) και της Απόφασης 2011/638/ΕΕ της Επιτροπής, η αρμόδια αρχή γνωστοποίησε τα ονόματα των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για το έτος 2012, καθώς και για την περίοδο 2013-2020, ως ακολούθως:

CRCOCommission List Name2012 Allocation of AllowancesAnnual Allocation of Allowances 2013-2020
20514AEGEAN AIRLINES S.A.444.592420.057
34238ASTRA AIRLINES S.A.3.8763.663
35729Cassel Invest Limited1413
23232CJSC “AEROSVIT AIRLINES”29.93028.278
19644COSTAIR1514
35228First Airways2221
31621Jadayel Aviation Ltd87
33560Kenrick Ltd2322
22404OXY USA4744
34624OLYMPIC AIR234.373221.439
21711JSC “Orenburg Airlines”29.38727.765
9012S&K Bermuda Ltd159150
31109SKY EXPRESS S.A.4.6474.390
9459Universal Air Link Inc2120
24805Yamal7.2976.895
17957GREENLEAF CORPORATION22
712.781

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014, και όσο αφορά στη δραστηριότητα για την περίοδο από 1.1.2013 έως την 31.12.2016, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που επωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, εκχωρείται αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων μειωμένος κατ’ αναλογία προς τη μείωση της υποχρεωτικής παράδοσης δικαιωμάτων που προβλέπεται.

Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω πίνακας κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τροποποιήθηκε ως προς την ετήσια κατανομή δικαιωμάτων για την περίοδο 2013 – 2016 ως ακολούθως:

Aircraft Operator (CRCO/ETS) ID

Aircraft operator ID (Union Registry)

Aircraft operator name

Allocation

Excluded (Y/N)

2013

2014 

2015

2016 

TOTAL

20514200647AEGEAN AIRLINES S.A.

396.419

396.419

396.419

396.419

1.585.676

N

34238200649ASTRA AIRLINES S.A.

2.226

2.226

2.226

2.226

8.904

N

35729      –Cassel Invest Limited

 8

 8

 8

 8

 32

 Y

23232200654CJSC “AEROSVIT AIRLINES”

 131

 131

 131

 131

 524

 Y

19644      –COSTAIR

10

10

 10

 10

 40

 Y

35228200648First Airways

 9

9

9

 9

 36

 Y

31621203406Jadayel Aviation Ltd

 1

1

1

 1

 4

 Y

33560200601Kenrick Ltd (MarvelAir Aircraft Management Ltd)

 1

 1

 1

 1

 4

 Y

22404200655OXY USA (OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION)

 1

 1

 1

 1

 4

 N

34624200602OLYMPIC AIR

 208.642

 208.642

 208.642

 208.642

 834.568

 N

21711      –JSC “Orenburg  Airlines”

31

 31

 31

 31

 124

 N

9012203294S&K Bermuda Ltd

55

 55

 55

 55

 220

 N

31109200653SKY EXPRESS S.A.

 2.956

 2.956

 2.956

 2.956

 11.824

 Y

9459200620Universal Air Link Inc

 13

  13

  13

  13

 52

 Y

24805      –Yamal

 0

 0

 0

 0

 0

 N

17957205806GREENLEAF CORPORATION

 0

 0

 0

 0

 0

 Y

 

Η τελική κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για την περίοδο 2017- 2020 διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Aircraft Operator (CRCO/ETS) ID

Administering Member State

Aircraft operator ID (Union Registry)

Aircraft operator name

Allocation

2017

2018 

2019

2020 

TOTAL

20514EL200647AEGEAN AIRLINES S.A.

396.419

396.419

396.419

396.419

1.585.676

34238EL200649ASTRA AIRLINES S.A.

2.226

2.226

2.226

2.226

8.904

35729EL      –Cassel Invest Limited

 8

 8

 8

 8

 32

23232EL200654CJSC “AEROSVIT AIRLINES”

 131

 131

 131

 131

 524

19644EL      –COSTAIR

10

10

 10

 10

 40

35228EL200648First Airways

 9

9

9

 9

 36

31621EL203406Jadayel Aviation Ltd

 1

1

1

 1

 4

33560EL200601Kenrick Ltd (MarvelAir Aircraft Management Ltd)

 1

 1

 1

 1

 4

22404EL200655OXY USA (OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION)

 1

 1

 1

 1

 4

34624EL200602OLYMPIC AIR

 208.642

 208.642

 208.642

 208.642

 834.568

21711EL      –JSC “Orenburg  Airlines”

31

 31

 31

 31

 124

9012EL203294S&K Bermuda Ltd

55

 55

 55

 55

 220

31109EL200653SKY EXPRESS S.A.

 2.956

 2.956

 2.956

 2.956

 11.824

9459EL200620Universal Air Link Inc

 13

  13

  13

  13

 52

24805EL      –Yamal

 0

 0

 0

 0

 0

17957EL205806GREENLEAF CORPORATION

 0

 0

 0

 0

 0

39537EL206909AIR CANADA rouge LP

90

 90

 90

 90

 360

40100EL206106ELLINAIR S.A

 3.254

 3.254

 3.254

 3.254

 13.016

31722EL202567GAINJET AVIATION

 638

638

638

638

 2.552

 

Η Απόφαση 2016/775/ΕΕ ορίζει ότι ο συντελεστής σύγκρισης που θα χρησιμοποιηθεί για την δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, βάσει του άρθρου 3στ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και για τους σκοπούς του άρθρου 5 της εκτελεστικής απόφασης 2014/389/ΕΕ, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι 0,000642186914222035 δικαιώματα ανά τονοχιλιόμετρο ετησίως.

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών καταθέτει, στην αρμόδια αρχή,   αίτηση για κατανομή  δωρεάν δικαιωμάτων  σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).

Ο κανονισμός λειτουργιάς του ΣΕΔΕ προβλέπει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, για κάθε χρόνο

  • Το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κατανέμεται από το Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και το Μητρώο Εκπομπών (ΜΑΜΕ) της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ), η ακριβής ποσότητα δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών.
  • Το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών καταθέτουν στο Τμήμα ΜΑΜΕ τις εκθέσεις εκπομπών για το προηγούμενο έτος (Annual Emissions Reports) μαζί με την επαληθευμένη έκθεση του διαπιστευμένου, από ΕΣΥΔ, επαληθευτή. Το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών πρέπει να επιστρέψουν, στους λογαριασμούς τους στο Μητρώο, δικαιώματα αντίστοιχα με τους επαληθευμένοι τόνους CO2 που εξέπεμψαν το προηγούμενο έτος,
  • Την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε αλλαγή όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3ε της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).
  • Υποβολή « Έκθεσης Βελτίωσης» (Improvement Report)

Οι επαληθευμένες εκπομπές και τα δικαιώματα που έχουν επιστραφεί ανά εγκατάσταση φαίνονται στην ιστοσελίδα EU Transaction Log της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικές παρατηρήσεις:

  • όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (σε δίσκο CD)
  • για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται  τα πρότυπα που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρήσιμα έντυπα