Φορείς Εκμετάλλευσης Σταθερών Εγκαταστάσεων

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών παρακολουθεί τις εκπομπές των φορέων σταθερών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στα κριτήρια του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).

Με την ΚΥΑ 105040/2297/2019 (ΦΕΚ 4315/Β΄/29.11.2019) τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση 181478/965/2017 (Β΄3763), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018.

Για την περίοδο 2021-2025, ο Εθνικός Κατάλογος Κατανομής δικαιωμάτων των

σταθερών εγκαταστάσεων, οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με :

 • με το γραμμικό συντελεστή 2,2% (Οδηγία 2018/410/ΕΕ
 • με τα Εθνικά Μετρά Εφαρμογής (National Implementation Measures NIMs) της περιόδου 2014-2018
 • το κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/331
 • το Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 και
 • την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/927

Στην ιστοσελίδα EU Transaction Log της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεικονίζονται οι μεταβολές της κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών για κάθε φορέα εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων.

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 32 της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017) υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (ΕΑΘ).

Ο κανονισμός λειτουργίας του ΣΕΔΕ προβλέπει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, για κάθε χρόνο της περιόδου 2021-2030 (Φάση 3-4 του ΣΕΔΕ):

 • Το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου, υποβάλετε, επαληθευμένο, το «Πρότυπο έκθεσης για την κατανομή για νεοεισερχόμενους, τις μεταβολές του επιπέδου της κατανομής και τις παύσεις λειτουργίας για τη φάση 4 του ΣΕΔΕ της ΕΕ.
 • Tο αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων καταθέτουν στο Τμήμα ΜΑΜΕ τις εκθέσεις εκπομπών για το προηγούμενο έτος μαζί με την επαληθευμένη έκθεση του διαπιστευμένου, από ΕΣΥΔ, επαληθευτή.
 • Tο αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων πρέπει να επιστρέψουν, στους λογαριασμούς τους στο Μητρώο, δικαιώματα αντίστοιχα με τους επαληθευμένοι τόνους CO2 που εξέπεμψαν το προηγούμενο έτος.
 • Tην υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε αλλαγή όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3ε της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017).
 • Yποβολή «Έκθεσης Βελτίωσης» (Improvement Report) σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/2066 .

Έκδοση άδειας ΕΑΘ περιόδου 2021-2030 για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων

Η έκδοση της άδειας ΕΑΘ, περιόδου 2021-2030, των φορέων εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων Παραρτήματος Ι του άρθρου 32 της ΚΥΑ 181478/965/2017 (ΦΕΚ 3763/Β΄/28.10.2017) ακολουθεί την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/331

Γενικές παρατηρήσεις:

 • όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (σε δίσκοCD)
 • για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος (πέραν από τα αναφερόμενα) όπως αδικαιολόγητο κόστος, κλπ. πρέπει να χρησιμοποιούνται  τα πρότυπα που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό θα είναι 57 %, με υπό όρους μείωση του μεριδίου των πλειστηριασμών κατά 3 % όποτε εφαρμόζεται ο διατομεακός διορθωτικός συντελεστής.
  • Οι τομείς του «carbon leakage» θα λάβουν πλήρη δωρεάν κατανομή σε ποσοστό 30 %. Η σταδιακή κατάργηση της δωρεάν κατανομής για τους τομείς του «carbon leakage» θα αρχίσει μετά το 2026, με εξαίρεση τον τομέα της τηλεθέρμανσης.
  • Το αποθεματικό για τους νεοεισερχόμενους (NER) θα περιέχει αρχικά αχρησιμοποίητα δικαιώματα από τη «Φάση 3» -/2013-2020 και 200 εκατομμύρια δικαιώματα εκπομπής από το αποθεματικό για την σταθερότητα της αγοράς. Έως 200 εκατομμύρια δικαιώματα θα επανεισαχθούν στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Φάσεως 4/2021-2030.
  • Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους ανθρακούχων εκπομπών, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Ενισχύονται επίσης οι διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και με τη διαφάνεια.
  • Δημιουργείται «ταμείο καινοτομίας» (Innovation Fund), αρχικά από την δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων και από την αυξημένη δημοπράτηση 400 εκατομμυρίων δικαιωμάτων. Το μέγεθος του ταμείου μπορεί να αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια δικαιώματα, κατʼ ανώτατο όριο, σε περίπτωση που η υπό όρους μείωση του μεριδίου των πλειστηριασμών δεν είναι αναγκαία ή δεν χρειάζεται να υπερβεί το 3%.
  • Δημιουργείται «ταμείο εκσυγχρονισμού» που θα χρηματοδοτηθεί από τον πλειστηριασμό του 2% του συνόλου των δικαιωμάτων, με στόχο την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα σε κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 60% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ. Το μέγεθος του ταμείου μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5%, κατʼ ανώτατο όριο, σε περίπτωση που η υπό όρους μείωση του μεριδίου των πλειστηριασμών δεν είναι αναγκαία ή δεν χρειάζεται να υπερβεί το 3%.
  • Ειδική διάταξη, άρθρο 10α (9), που επιτρέπει στην Ελλάδα να διεκδικήσει έως 25 εκατομμύρια δικαιωμάτων  για την συγχρηματοδότηση των έργων εκσυγχρονισμού ηλεκτροδότησης των νησιών.

 Εφαρμογή του άρθρου 27α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

Χρήσιμα έντυπα