1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση για Π.Ο.Α.Υ....

Δημόσια Διαβούλευση για Π.Ο.Α.Υ. Αμβρακικού

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο, στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, με Φορέα Διαχείρισης την «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β΄ 1225/2006), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από την ΚΥΑ οικ.40238/28.09.2017 (Β’ 3759/2017):

Α) ανακοινώνει ότι  τόσο η ίδια όσο και τα Περιφερειακά Συμβούλια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο