Διαδικασία Αδειοδότησης – Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και σταθμών ΣΗΘ και ΣΗΘΥΑ

Για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα:

  1. Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α΄ 168/1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».
  2. Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/1999) «Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».
  3. Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
  4. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
  5. Υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ.8295/19-04-1995 (ΦΕΚ Β’ 385/10-05-1995) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα και κάθε άλλη λεπτομέρεια», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/31186/24-12-2008 (ΦΕΚ Β΄ 2682/31-12-2008) Υπουργική Απόφαση, καθώς και με το άρ. 31, παρ. 3  του ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α’ 200/2017) με το οποίο καταργήθηκε η «Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι έχουν τηρηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί κατά τη φάση χορήγησης της άδειας εγκατάστασης».
  6. Υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ.13129/02-08-1996 (ΦΕΚ Β’ 766/1996) Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής».
  7. Υπ’ αρ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 (ΦΕΚ Β’ 3284/2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας».
  8. Άρθρο πρώτο υποπαραγρ. ΙΑ.3, παρ. 2.Α εδάφιο ιθ του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/2014) και το άρθρο δεύτερο παρ. 6α του ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/2016) περί κατάργησης των σχετικών προσόδων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.

Για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ΣΗΘ και ΣΗΘΥΑ:

  1. Ν.2244/1994 (ΦΕΚ Α΄ 168/1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».
  2. Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/1999) «Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».
  3. Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129/2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις».
  5. Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85/2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
  6. Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
  7. Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
  8. Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183/22.01.2013 «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμβατικών καυσίμων», (ΦΕΚ Β’ 192/04.02.2013).