Παρακολούθηση Επιπτώσεων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Σύμφωνα με την Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NECD) τα Κράτη Μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τις αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων και των φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων τους και των δασικών οικοσυστημάτων.

Για το σκοπό αυτό, η χώρα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος:

  1. Τη γεωγραφική θέση των σταθμών παρακολούθησης και τους σχετικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των αρνητικών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε χερσαία οικοσυστήματα, με πρώτη υποβολή το έτος 2018 και στη συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια, τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ.
  2. Τα δεδομένα παρακολούθησης των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα χερσαία οικοσυστήματα με πρώτη υποβολή το έτος 2019 και στη συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια, τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ.