Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Αγορά ρυθμίζεται κυρίως από το ν.4001/11 (ΦΕΚ Α΄ 179/2011) όπως ισχύει και τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ.. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367/10.5.16 (ΦΕΚ Β΄ 1463/2016) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των Χρεώσεων επί των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες και βαρύνουν τους καταναλωτές κατά την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:

Χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Tα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς το ανταγωνιστικό σκέλος, είναι απελευθερωμένα από τον Ιούλιο του 2013 και καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όσον αφορά στις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/2013), όπως ισχύει, η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος ανά κατηγορία πελατών (δηλαδή του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων) είναι ανάλογη του κόστους και της  καταναλωτικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, κατά τη διαμόρφωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αποφεύγονται οι άμεσες και έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις καταναλωτών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ανωτέρου Κώδικα ορίζεται ότι η εποπτεία για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Προμηθευτών και των Πελατών, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Προμήθειας διενεργείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία σύμφωνα και με το άρθρο 22 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/2011) καθίσταται αρμόδια για την παρακολούθηση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας

1. Ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Είναι οι χρεώσεις που καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Σημειώνεται ότι το Σύστημα Μεταφοράς μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής, υπό μέση και χαμηλή τάση, να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εγκρίνει τις χρεώσεις χρήσης βάσει της εκάστοτε μεθοδολογίας σε ισχύ και κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών.

Για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3/2020 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» (ΦΕΚ Β’ 229/2020), οι χρεώσεις (Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης) για Πελάτες Συστήματος και Πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, βάσει του Απαιτούμενου Εσόδου ΑΔΜΗΕ 2019, είναι οι εξής:

ΚατηγορίαΧρέωση ΙσχύοςΧρέωση Ενέργειας

(λεπτά €/ kWh)

Πελάτες ΥΤ24.062 €/MW Ισχύος Χρέωσης ανά έτος
Πελάτες ΜΤ1.197 €/MW Μεγίστης Μηνιαίως τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ) ανά μήνα
Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί (πλην ΥΚΩ)0,13 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος0,542
Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί ΥΚΩ και δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου)0,602
Λοιποί Πελάτες ΧΤ (συμπεριλαμβανομένων των ΦΟΠ)0,52 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος0,488

Σημειώνεται ότι από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου, καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των Πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή.

Για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2/2020 Απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός χρεώσεων χρήσης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» (ΦΕΚ Β’ 232/2020) οι χρεώσεις (Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης) είναι οι εξής:

Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) (€/ ΜW Μεγίστης Μηνιαίως τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (11 π.μ.-2 μ.μ. – χρέωση ανά μήνα)Χρέωση Ενέργειας (Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση) (λεπτά €/ kWh)
Πελάτες ΜΤ1.0970,28
Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) (€/ kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής – χρέωση ανά έτος)Χρέωση Ενέργειας (Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (λεπτά €/ kWh)
Οικιακοί Πελάτες ΧΤ) 0,522,13
Πελάτες ΧΤ Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και Τιμολογίου Πολυτέκνων2,37
Πελάτες ΧΤ με μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω των 25 kVA) και μέτρηση άεργου ισχύος3,981,73
Πελάτες ΧΤ με μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω των 25 kVA), χωρίς μέτρηση άεργου ισχύος2,721,90
Λοιποί Πελάτες ΧΤ (παροχή έως και 25 kVA)1,461,90

Σημειώνεται ότι Από την επιβολή των ανωτέρω Τιμολογίων Χρήσης ΕΔΔΗΕ απαλλάσσονται οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ IN, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11 μ.μ.-7 π.μ.) των πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή.

2. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Επιβάλλεται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται για τα έτη 2019-2020 προσδιορίζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.08.2019 «Καθορισμός Χρεώσεων ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (ΦΕΚ Β’ 3373/2019) και είναι οι εξής:

Κατηγορίες ΚαταναλωτώνΜοναδιαία Χρέωση (€/MWh)
Οικιακής Χρήσης Xαμηλής Tάσης (ΧΤ)17,00 €
Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (XT)17,00 €
Λοιποί καταναλωτές που δεν θα καταστούν δικαιούχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 417,00 €
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ < 10%2,55 €
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20%2,55 €
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%2,55 €
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%2,55 €
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20%3,40 €
Επιχειρήσεις με δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%3,40 €
Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεσης στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση3,40 €

 

Αγροτικής Χρήσης ΧΤ και Αγροτικής Χρήσης ΜΤ9,01 €

Σημειώνεται ότι η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ είναι ενιαία και δε διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση (ημερήσια και νυχτερινή).

3. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Με το άρθρο 36 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/2012), ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/2017) και πρόσφατα με το άρθρο 15 του Ν.4643/2019 (Α’ 193/2019), οι Μοναδιαίες χρεώσεις, που οφείλονται από τους χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης προκειμένου να καταβληθεί στους προμηθευτές το αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα Υ.Κ.Ω.) καθορίστηκαν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝΜοναδιαία χρέωση σε €/MWh
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)4,14
Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ >13GWh4,14
Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ6,91
Αγροτικής χρήσης ΜΤ5,46
Γενικής χρήσης ΜΤ17,90
Αγροτικής χρήσης XT7,07
Φωτισμός Οδών και Πλατειών XT13,71
Γενικής Χρήσης XT18,24
Βιομηχανικής χρήσης XT18,24
Οικιακής χρήσης XT (Καταναλώσεις Ημέρας)
0 -1600 kWh / τετραμηνία6,90
1601 – 2000 kWh / τετραμηνία50,00
2001 – ΑΝΩ kWh/ τετραμηνία85,00
Οικιακής χρήσης XT (Καταναλώσεις Νύχτας)
0 -1600 kWh / τετραμηνία6,90
1601 – 2000 kWh / τετραμηνία15,00
2001 – ΑΝΩ kWh / τετραμηνία30,00

Στον Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/2012), ως ισχύει, ορίζεται επίσης ότι σε περίπτωση, που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης ΧΤ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας. Ως εκ τούτου, ο καταναλωτής χρεώνεται βάσει της υψηλότερης κλίμακας μόνο για την υπερβάλλουσα ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει και όχι για το σύνολο της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα η χρέωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που οφείλεται στην παροχή Υ.Κ.Ω. να πραγματοποιείται με αναλογικό τρόπο.

Επισημαίνεται ότι, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας επιβάλλονται στους καταναλωτές, με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αφενός μεν στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών στις ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι υψηλότερο, αφετέρου δε σε ευάλωτους καταναλωτές και φορείς που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης αντίστοιχα, σε τιμές μειωμένες σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια.

Επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων, άλλες χρεώσεις οι οποίες αφορούν την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και εμφανίζονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος είναι οι εξής:

4. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

Ο ΕΦΚ στην Ηλεκτρική Ενέργεια επιβλήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40/2010), το ύψος ορίζεται σε 2,5 €/ΜWh για επιχειρηματική και 5 €/MWh για μή επιχειρηματική χρήση, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι ο ΕΦΚ υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

5. Ειδικό Τέλος 5‰

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να εισπράττουν το ειδικό τέλος με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και να το αποδίδουν στο κράτος (ν.2093/1992, ΦΕΚ Α’ 181/1992). Η χρέωση υπολογίζεται επί της αξίας της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Το Ειδικό Τέλος δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδονται από τους προμηθευτές περιλαμβάνονται και άλλες χρεώσεις (πχ. Δημοτικά τέλη και Φόροι, ΕΡΤ κ.α.), οι οποίες όμως δε σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.