Προσβασιμότητα

Ο όρος Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, συνέστησε ομάδες εργασίας από τεχνικούς – εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και φορέων, οι οποίες, με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου κα Αργυρώ Λεβέντη ΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα 1986 – 1990, συνέταξαν τις «Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ». Οι οδηγίες αυτές αποβλέπουν συγχρόνως και στην εξυπηρέτηση και ασφαλή κίνηση όλων των χρηστών. Οι Οδηγίες θεσμοθετήθηκαν με τα  άρθρα 26 και 27 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

Τα ειδικά θέματα  που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των θεσμικών ρυθμίσεων για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα προωθούνται προς γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 26, παρ.7 και 8 του Ν.4067/2012 .