Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, είναι ο εθνικός συντονιστής για θέματα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προστασίας της στιβάδας του όζοντος. Ως εκ τούτου, έχει την ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης του Κανονισμού (ΕΕ) 573/2024 “για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου”, του Κανονισμού (ΕΕ) 590/2024 “για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος”, των εκτελεστικών και συμπληρωματικών τους Κανονισμών, καθώς και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και της Σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος.

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών και Συμβάσεων καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, το ΥΠΕΝ, με το άρθρο (3) της ΚΥΑ 37411/2007 και το άρθρο (3) της ΚΥΑ 18694/2012, έχει θεσμοθετήσει τη λειτουργία Βάσεων Δεδομένων στις οποίες συλλέγονται και οργανώνονται πληροφορίες και στοιχεία για τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των ουσιών που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος (στο εξής “ελεγχόμενες ουσίες”).

Με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού μέσω των οποίων οι διαδικασίες συλλογής και υποβολής στοιχείων θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Δημιουργείται πλέον μια ενιαία ηλεκτρονική ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES (Στο εξής “Βάση Δεδομένων” – Β.Δ).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου για το έτος 2017, βάσει της παραγράφου δ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 31541/2017 (ΦΕΚ/ Β’/2443) και του με α.π. ΕΚΠΑΑ 1337/20-11-2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.) και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Στη Βάση Δεδομένων, εκτός από τις νομικές, οικονομικές και επιστημονικές πληροφορίες και έγγραφα, καταχωρούνται και στοιχεία που υποβάλλονται σε ετήσια βάση, από τους κατόχους εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες καθώς και από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών. Ειδικότερα η Βάση Δεδομένων τροφοδοτείται από δύο υποσυστήματα:

    • Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες. Οι μονάδες εξοπλισμού που περιέχουν φορτίο >3Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (άρθρο 21 του ΚΑΝ. ΕΕ 590/2024) ή φορτίο >5 τόνων ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων (άρθρο 5 του ΚΑΝ ΕΕ 573/2024), καταχωρούνται ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων. Παράλληλα, όλες οι τεχνικές εργασίες επί των μονάδων αυτών (εγκατάσταση, τακτική συντήρηση, αντιμετώπιση βλαβών, απεγκατάσταση κ.λπ.) καταγράφονται αναλυτικά σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, μέσω της οποίας τροφοδοτείται η βάση δεδομένων σε ετήσια βάση.
    • Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες. Αφορά στη λειτουργία Μητρώου Επιχειρήσεων στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών ή με εξοπλισμό και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν. Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων ετήσια στοιχεία εισροών-εκροών-αποθέματος ανά ελεγχόμενη ουσία.