Ελληνική

Γεωθερμία

Στόχοι Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Γεωθερμίας στην Ελλάδα

  • Γεωθερμική θέρμανση σε αστικές περιοχές. Υλικά, μέθοδοι και εξοπλισμός για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας λειτουργίας.
  • Βελτίωση της διαπερατότητας των συμβατικών γεωθερμικών ταμιευτήρων και ανάπτυξη μη συμβατικών ταμιευτήρων.
  • Βελτίωση της απόδοσης (μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια και άμεση χρήση της θερμότητας)
  • Τεχνικές διερεύνησης γεωθερμικού δυναμικού (συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης του γεωθερμικού δυναμικού και των ερευνητικών γεωτρήσεων).
  • Προηγμένες τεχνικές γεώτρησης / αποπεράτωσης των φρεατίων.
  • Ενσωμάτωση της γεωθερμικής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα και ευελιξία του δικτύου.
  • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών εκπομπών.

Ευρωπαϊκό έργο “GeoRISK”:  «Ανάπτυξη έργων γεωθερμικής ενέργειας και έργων ΑΠΕ μέσω του περιορισμού του ενδεχόμενου οικονομικού ρίσκου»

 Η υλοποίηση των γεωθερμικών έργων συνεπάγεται ταυτόχρονα ανάληψη αρκετών στοιχείων ρίσκου με κυρίαρχο το γεωλογικό ρίσκο το οποίο εστιάζεται ειδικότερα  σε γεωθερμικά έργα υψηλών θερμοκρασιών αλλά και σε ανοικτά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας. Συνίσταται σε:

  • κίνδυνο μη εύρεσης ενός οικονομικά εκμεταλλεύσιμου γεωθερμικού πόρου μετά τη διάτρηση και
  • κίνδυνο σε βάθος χρόνου φυσικής εξάντλησης του γεωθερμικού πόρου με αποτέλεσμα η εκμετάλλευση να είναι οικονομικά ασύμφορη.

Το έργο GeoRISK αποβλέπει στην χρηματοδοτική κάλυψη της φάσης της έρευνας και την πρώτη γεώτρηση μέσω ασφάλισης του προκείμενου κινδύνου. Επεμβαίνει δηλαδή στο πρότερο στάδιο χρηματοδότησης από αυτό των επενδυτών. Σημειώνεται ότι το έργο GeoRISK χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Horizon 2020.

Ηλιακά Θερμικά

Επικαιροποίηση της Τεχνικής Έκθεσης “INSHIPConcept Note for Greece”

Το πρόγραμμα INSHIP έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών για την προώθηση της τεχνολογίας Θερμικών Ηλιακών για Βιομηχανικές Διεργασίες, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψη επιτυχημένες πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συμμετοχή στην  Ελληνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (INSHIP National Stakeholder Group-NSG), με στόχο την προώθηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και τον καθορισμό των στρατηγικών για αυτή στην Ελλάδα. Αντίστοιχες ομάδες εμπειρογνωμόνων, έχουν δημιουργηθεί και στις υπόλοιπες εννέα εμπλεκόμενες στο έργο χώρες (Αυστρία,  Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Τουρκία).

Η ελληνική ομάδα NSG αποτελείται από  μέλη από το ΥΠΕΝ (Τμήμα Ενεργειακού Σχεδιασμού), από τον Ερευνητικό τομέα (ΚΑΠΕ, Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ), Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Βιομηχανία (ΕΒΗΕ και μέλη αυτής), Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.