Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υπάγονται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

  • Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολίτικης
   Τμήμα Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής & Ανάπτυξης
   Τμήμα Δασικών Εφαρμογών & Έρευνας
   Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας & Διακίνησης Άγριας Ζωής & Ειδών CITIES
   Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων & Δασοπονικών Μελετών
  • Διεύθυνση Προστασίας Δασών
   Τμήμα Δασοπροστασίας & Αγροτικής Ασφάλειας
   Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη Πάρκων & Αλσών
   Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων
   Τμήμα Δασικών Προστατευμένων Περιοχών & Δασικής Αναψυχής
  • Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
   Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων & Αναδασωτέων
   Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων & Έργων Ορεινής Υδροοικονομίας
   Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων & Δασικών Εργασιών
   Τμήμα Δασικών Χαρτών , Δασολόγου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών
   Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών & Λιβαδικών Οικοσυστημάτων
   Τμήμα μη Δημόσιας Δασοπονίας
   Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας

 

Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

  • Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
   Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών
   Τμήμα Βιοποικιλότητας
   Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
  • Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
   Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής
   Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς & Μητρώου Εκπομπών
   Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
   Τμήμα Θορύβου Δονήσεων & Ακτινοβολιών
  • Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
   Τμήμα Α΄: Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών Έργων
   Τμήμα Β΄: Τμήμα Υποδομών Διαχείρισης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων, Υδραυλικών Έργων, Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) & Δικτύων τους
   Τμήμα Γ΄: Τμήμα Μεταφορικών Υποδομών, Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων & Χημικών Ουσιών & Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων
   Τμήμα Δ΄: Τμήμα Χωρικών Σχεδίων, Τουριστικού & Κτιριακού Τομέα & Υποδομών Ζωικής Παραγωγής

 

Γενική Διεύθυνση Υδάτων

  • Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
   Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων
   Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Λειψυδρίας & Διαχείρισης της Ζήτησης
   Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων & Ακτών Κολύμβησης
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
   Τμήμα Κοστολόγησης & Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος
   Τμήμα Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος

 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131513849, 850, 852
FAX: 2131513501
E-mail: grggper@ypen.gr