ΟΔΗΓΙΑ 2007/2 (INSPIRE)

Η Οδηγία 2007/2/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3882/2010. Η νόμος προβλέπει την εφαρμογή της Οδηγίας αλλά και την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Ως αρμόδιος φορέας ανάπτυξης της ΕΥΓΕΠ είχε οριστεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).

Μετά την κατάργηση του ΟΚΧΕ με το Ν. 4164/2013, η αρμοδιότητές που αφορούν την ΕΥΓΕΠ και την INSPIRE ανατέθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Υπουργός ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες μέσω της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του υπουργείου.

Αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, το ΥΠΕΝ λειτουργεί σχετική Γεωπύλη μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα που παράγουν οι υπηρεσίες του και αφορούν στο περιβάλλον. Η Γεωπύλη INSPIRE του ΥΠΕΝ παρέχει υπηρεσίες ανακάλυψης/αναζήτησης, θέασης και μεταφόρτωσης. Για τα γεωχωρικά δεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες και τα μεταδεδομένα αυτών έχουν εφαρμοστεί οι προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχεται πρόσβαση στη Γεωπύλη INSPIRE του ΥΠΕΝ καθώς και χρήσιμο υλικό που αφορά τη μεθοδολογία εφαρμογής των προδιαγραφών INSPIRE.

http://geoportal.ypen.gr