Κανονισμοί

Ο  σχεδιασμός των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, η λειτουργία τους, οι γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η διαχείριση και αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, διέπονται από ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυρασφάλειας Κτιρίων, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και το Νόμο για τον Έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφενός καθορίζει τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών και αφετέρου ρυθμίζει την κατασκευή των δομικών έργων, στο σύνολό τους και στα επί μέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται, αναμένεται να συνδεθεί με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων και αποσκοπεί:

  • Στην προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση του μικροκλίματος, στην ενσωμάτωση και προσαρμογή στο περιβάλλον (πολιτιστικό, φυσικό) μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
  • Στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος.
  • Στην ασφαλή λειτουργία των κτιρίων και στην εξασφάλιση, σε κανονικές συνθήκες συντήρησης και για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής, των ελάχιστων απαιτήσεων άνεσης, υγείας, ασφάλειας των ενοίκων και των περιοίκων, ποιότητας εντός των κτιρίων και εκτός αυτών, αντοχής, αισθητικής και λειτουργικότητας.
  • Στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.
  • Στη διευκόλυνση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των κατασκευών και στην αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα της κατασκευής των κτιρίων.

Επιπροσθέτως του κτιριοδομικού κανονισμού που θέτει τις γενικές αρχές σχεδιασμού, για κάθε κτιριοδομική απαίτηση (πυροπροστασία, στατική επάρκεια, προσβασιμότητα, θερμομόνωση / ενεργειακή απόδοση, ηχομόνωση, ύδρευση / αποχέτευση, θέρμανση / κλιματισμός, φωτισμός / αερισμός, κ.λπ.) ειδικότερες απαιτήσεις καθορίζονται με επιμέρους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς.

Αρμοδιότητες

α) Σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδιασμό των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισμών για την αντιμετώπιση και διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους.

β) Ερμηνεία των πολεοδομικών διατάξεων που αφορούν κυρίως το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό το θεσμικό πλαίσιο για τα αυθαίρετα και το κανονιστικό πλαίσιο για την ασφαλή λειτουργία των κτιρίων (κτιριοδομικός κανονισμός, πυρασφάλεια), βάσει ερωτημάτων που διατυπώνονται από τις ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της Επικράτειας.

γ) Ειδικά για τις περιπτώσεις διαφορετικών ερμηνειών που ανακύπτουν σε ζητήματα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες  (ΥΔΟΜ και ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), επιλύονται με έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Κ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ ( βάσει της παρ. 2 του άρθρου 28 του ΝΟΚ).

δ) Έγκριση παρεκκλίσεων όρων δόμησης με απόφαση Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και εισήγηση της ΔΑΟΚΑ, για τις εξής περιπτώσεις:

  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές εντός Αττικής, εφόσον αποδεδειγμένα βρίσκονται σε λειτουργία, η οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, καταστήματα που προορίζονται για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, για εκτός σχεδίου περιοχές εντός Αττικής.
  • Παρεκκλίσεις για τα αναγκαία έργα εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (Συλλογή – Διαλογή – Αποθήκευση – Επεξεργασία – Διάθεση κ.λπ.), σε εκτός σχεδίου περιοχές σε όλη την επικράτεια.

ε) Έγκριση παρεκκλίσεων όρων δόμησης με απόφαση Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του ΚΕΣΑ και εισήγηση της ΔΑΟΚΑ, για τις εξής περιπτώσεις:

  • Παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, καθώς και  σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης. Εφαρμόζεται σε εντός σχεδίου περιοχές.
  • Για κτίρια του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ΝΟΚ, καθώς και από τους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, προστατευόμενης ή μη κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λειτουργικούς/ αρχιτεκτονικούς λόγους ή η αρχιτεκτονική μελέτη είναι προϊόν δημόσιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, εφόσον δεν υποβαθμίζει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε εντός σχεδίου και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο.

στ) Έγκριση παρεκκλίσεων παθητικής πυροπροστασίας κτιρίων μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία, που εμπίπτουν στις κατηγορίες Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανία Βιοτεχνία και Αποθήκευση. Η μελέτη, η οποία με πρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (παθητικά και ενεργητικά) επιτυγχάνει τουλάχιστον ισοδύναμο βαθμό πυρασφαλείας κτιρίου και κοινού, εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών για το θέμα επιστημόνων, ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα. Η υπαγωγή του ειδικού κτιρίου στην ως άνω παρέκκλιση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων για το θέμα Υπουργών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΔΑΟΚΑ (παρ. 2.5 άρθρου 2 κεφ Α π.δ. 41/18).

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 2131515215, 2131515213, 2131515268, 2131515266

ζ) Έκδοση και προώθηση διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ειδικών κατηγοριών έργων σε οικόπεδα ή γήπεδα, βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική / ειδική διαδικασία για την έκδοση της πράξης, οι διοικητικές πράξεις των ειδικών έργων, όπως ορίζονται στο αρθ. 28 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α’/2017) εκδίδονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 48123/6983/2018 (ΦΕΚ 3136/Β’/31-7-2018) Απόφαση ΥΠΕΝ “Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του αρθ. 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 33 του ν. 4495/2017”. Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 του ν.4495/17, προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τη ΔΑΟΚΑ, αποτελεί η διαβίβαση σε αυτήν ελεγμένου και θεωρημένου σχετικού τοπογραφικού από την οικεία Υ.ΔΟΜ. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση χορήγησης προέγκρισης από την προαναφερθείσα Διεύθυνση. Η γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδομικής άδειας ανατίθεται στη ΔΑΟΚΑ, γίνεται από το ΚΕΣΑ (άρθρο 14 παρ. 1γ του ν.4495/17).

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: Αδειοδοτήσεων
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 213 1515217, 2131515204 – 208