Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Αποτίμηση περιόδου 2017-2020 και αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2020 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/120449/968/15.12.2021, ΑΔΑ Ω0ΖΘ4653Π8-ΦΘΒ)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2020 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17965/125/17.02.2020, ΦΕΚ Β’ 734)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2019 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/79080/457/13.08.2020, ΦΕΚ Β’ 3803

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2019 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/24355/274/18.03.2019, ΦΕΚ Β’ 1125)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2018 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/94797/1008/17.10.2019, ΦΕΚ Β’ 4038)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2018 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Υ.Α. 179033/13.09.2018, ΦΕΚ Β’ 4288 και Y.A. 172818/21.03.2018, ΦΕΚ Β’ 1117)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2017 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Υ.Α. 94797/1008/17.10.2019, ΦΕΚ Β’ 4038 και Υ.Α. 175706/15.06.2018, ΦΕΚ Β’ 2698)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2017 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Υ.Α. 174063/28.03.2017, ΦΕΚ Β’ 1242)

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Υ.Α. 102848/1035/08.11.2019, ΦΕΚ Β’ 4237)

Διαδικτυακή πύλη για Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Ενδεικτικοί κατάλογοι μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για συγκεκριμένους τομείς τελικής κατανάλωσης (οικιακός, τριτογενής, βιομηχανικός και μεταφορών) και πληροφόρηση με τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή».