Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Διαχειριστής Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Κατάλογοι μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για συγκεκριμένους τομείς τελικής κατανάλωσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2030

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2023 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού στόχου (Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/41083/291/12.04.2023, ΑΔΑ ΡΡΡΔ4653Π8-1ΕΕ)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2022 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/92886/951/11.09.2023, ΑΔΑ 9ΣΛΣ4653Π8-ΧΩ1)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2022 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/73687/553/14.07.2022, ΑΔΑ 97ΗΔ4653Π8-59Α)

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021 – 2030 (Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426/03.06.2022, ΦΕΚ Β’ 2898)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 – 2020

Αποτίμηση περιόδου 2017-2020 και αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2020 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/120449/968/15.12.2021, ΑΔΑ Ω0ΖΘ4653Π8-ΦΘΒ)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2020 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17965/125/17.02.2020, ΦΕΚ Β’ 734)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2019 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/79080/457/13.08.2020, ΦΕΚ Β’ 3803

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2019 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/24355/274/18.03.2019, ΦΕΚ Β’ 1125)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2018 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/94797/1008/17.10.2019, ΦΕΚ Β’ 4038)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2018 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Υ.Α. 179033/13.09.2018, ΦΕΚ Β’ 4288 και Y.A. 172818/21.03.2018, ΦΕΚ Β’ 1117)

Αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2017 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Υ.Α. 94797/1008/17.10.2019, ΦΕΚ Β’ 4038 και Υ.Α. 175706/15.06.2018, ΦΕΚ Β’ 2698)

Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2017 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου (Υ.Α. 174063/28.03.2017, ΦΕΚ Β’ 1242)

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Υ.Α. 102848/1035/08.11.2019, ΦΕΚ Β’ 4237)