Νομοθεσία

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Ν 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12)

  • Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν-4067/12: Απόφαση 63234/19-12-2012, κοινοποιήθηκε προς τους αρμόδιους φορείς με την Εγκ.63661/19/12
  • Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια: Aπόφαση, ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/20  (ΦΕΚ 5287/Β/1-12-20).

Κανονισμός Πυρασφάλειας Κτιρίων: Π.Δ. 41/18 (ΦΕΚ 80/Α/7-5-18)

  • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων ( 80 Α’/7-5-2018): Εγκύκλιος 1/2019 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/10-5-2019)

Κτιριοδομικός Κανονισμός: Υ.Α. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-89).

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις: Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017).

  • Εγκύκλιος Δ΄ Τμήματος Ν-4495/17: Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/2/31-5-2019, ΑΔΑ: 6ΧΞΘ4653Π8-ΜΕΙ
  • Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013 και Ν. 4495/2017: Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/2018 (ΦΕΚ 916/Β/15-03-2018).
  • Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ  Αντιμετώπιση Αυθαίρετης  Δόμησης του Ν.4495/17: Κ.Υ.Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/2019 (ΦΕΚ-2871/Β/5-7-19).
  • Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/17: Κ.Υ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/19 (ΦΕΚ 2872/Β/5-7-19).
  • Αυθαίρετα, Απαίτηση ή μη μελέτης στατικής επάρκειας, Περιεχόμενο μελέτης, Διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας, Διαδικασία υποβολής, Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017: Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018 (ΦΕΚ 1643/Β/11-05-2018).
  • Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της  σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Απόφαση, ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/20 (ΦΕΚ 1843/Β΄/13-5-20).
  • Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ): Απόφαση, ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/20 (ΦΕΚ 313/Β/6-2-20).
  • Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/17 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4495/17: Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136/Β΄/31-7-18).
  • Τροποποίηση της Απόφ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23-7-2018 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθ.29 του Ν-4495/17 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.33 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 3136/Β/18), όπως ισχύει»: Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143/2019 (ΦΕΚ 1049/Β΄/29-3-19).
  • Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών: Απόφαση, ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/43538/1181/11-5-20 (ΦΕΚ 1899/Β΄/18-5-20).

Νομοθεσία περί διατηρητέων κτιρίων

Άρθρο 6 ν.4067/12 (ΝΟΚ) «Περί προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής     κληρονομιάς» (ΥΠΕΝ)

Αρχαιολογικός νόμος 3028/2002 (ΥΠΠΟΑ)

Άρθρο 117 του ν.4495/17 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις: Ν.4495/17» (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017).