Νομοθεσία

Ο ν.4602/2019 εκσυγχρόνισε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την γεωθερμία και αντικατέστησε τον ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α’ 207).  Εισήγαγε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας τόσο υψηλής όσο και χαμηλής θερμοκρασίας.

Βασικές αλλαγές που επήλθαν εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στην:

  1. Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης των γεωθερμικών πεδίων και κατάργηση των εννοιών «πιθανό» και «βεβαιωμένο» πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, τα γεωθερμικά πεδία θα διακρίνονται σε τοπικού (θερμοκρασία ρευστού 30-90°C) και εθνικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασία ρευστού άνω των 90°C). Επιπρόσθετα, οι ευρύτεροι χώροι μέσα στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90°C και δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί με ΦΕΚ, ορίζονται ως «Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος» (ΠΓΘΕ).
  2. Αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασία καθορισμού γεωθερμικού δυναμικού κατά 5°C, δηλαδή από τους 25°C, στους 30°C, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση.
  3. Διαφοροποίηση του δικαιώματος της «Εκμετάλλευσης» του γεωθερμικού δυναμικού από αυτό της «Διαχείρισης», κατά τους ορισμούς τους ν. 4602/2019.
  4. Απλοποίηση της διαδικασίας εκμίσθωσης στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς σε περίπτωση αίτησης ενδιαφερομένου, η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διάρκειας 30 ημερών, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο αυτής και κοινοποιείται στους οικείους Δήμους.
  5. Πρόβλεψη στην περίπτωση που η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού πραγματοποιείται για τον σκοπό κάλυψης θερμικών αναγκών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκομείων, να μην υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και καταβολής μισθώματος.
  6. Αύξηση της διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή μόνον εκμετάλλευσης (αρχική διάρκεια μέχρι τριάντα (30) έτη, µε δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή έως είκοσι (20) επιπλέον έτη).
  7. Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία αρμοδιότητας του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, στο πλαίσιο Σχεδίων Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού, με απώτερο σκοπό την ορθολογική χρήση του και την προστασία της ανανεωσιμότητας του φυσικού πόρου.
  8. Πρόβλεψη δημιουργίας μητρώων καταγραφής και παρακολούθησης γεωθερμικών σημείων, καθώς και οργάνωσης διαδικτυακών πληροφοριακών πυλών στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και της ΕΑΓΜΕ
  9. Έμφαση στο ρόλο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα γεωθερμίας και στη συνεργασία της με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων. Παροχή δυνατότητας στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να επιλέξουν, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επιστημονικούς συμβούλους από οποιονδήποτε επιστημονικό, ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, είτε ακόμη και μεμονωμένους επιστήμονες, προκειμένου να βοηθηθούν στο έργο τους.

Σύμφωνα με το ν.4602/2019, οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ.210/1973) και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις διατάξεις του ν. 4602/2019.

Επιπλέον, ο ν.4602/2019 προβλέπει την έκδοση σειράς Υπουργικών Αποφάσεων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες εξειδικεύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο των όρων για την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και εκμετάλλευσης/ διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, έκδοσης νέου Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών (ΚΓΘΕ), έκδοσης αδειών ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, έκδοσης παραβόλων, τρόπου υπολογισμού καταβολής και απόδοσης μισθωμάτων, κ.ά. Έως την ολοκλήρωση έκδοσης των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων ισχύουν μεταβατικά οι αντίστοιχες αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του ν.3175/2003 κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν.4602/2019.