Μη Επικίνδυνα Απόβλητα

Σε συνέχεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, ο πρόσφατος νόμος 4042/2012 θέτει ως βασική προτεραιότητα:

 

 1. την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων που στοχεύει, ιεραρχικά:
 • στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων,με την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης, τη θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων και την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση
 • στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων
 • στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης
 • στην άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα.
 • στην ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό.

 

 1. τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

Σε συνέχεια του Ν.4042/2012 προχωρά η κατάρτιση του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ενώ θα δρομολογηθούν προγράμματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων.

Ειδικότερα, για τα Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα, υπεύθυνος διαχείρισης είναι ο παραγωγός και ο κάτοχος και εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» μέσω της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι οι πλέον δόκιμες, σε κάθε περίπτωση επιλογής βέβαια του παραγωγού ή κατόχου, αλλά μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

Εξάλειψη ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

Η εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και η παύση της παραβατικής συμπεριφοράς στη διάθεση των αποβλήτων αποτελεί απαρέγκλιτο στόχο που απελευθερώνει οικονομικούς πόρους και δυνάμεις, ώστε να προχωρήσει η χώρα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση που αποτελεί βασική αναπτυξιακή παράμετρο.

Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που οδηγούν στη δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανεξέλεγκτη διάθεση μέσω της παύσης λειτουργίας τους και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης τους και στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξη των χώρων στο γειτονικό τους περιβάλλον.

 

Βασικά στοιχεία προγράμματος παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης Χώρων

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) – Φεβρουάριος 2014

 

 • Τέσσερις περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Κεντρική Μακεδονία, έχουν εξαλείψει οριστικά την ανεξέλεγκτη διάθεση. Στην Κρήτη καταγράφεται μόνο ο ΧΑΔΑ στη Γαύδο, που εξυπηρετεί 98 κατοίκους, για τον οποίο έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες παύσης λειτουργίας και αποκατάστασής του.
 • Από τους 69 ενεργούς ΧΑΔΑ, οι 27, δηλαδή το 39% του αριθμού των ενεργών ΧΑΔΑ, βρίσκονται σε νησιά 5 περιφερειών της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Αττική, Ιόνια Νησιά, Κρήτη), εξυπηρετώντας συνολικά περίπου 60.000 κατοίκους δηλαδή μόλις το 0,56% του πληθυσμού της χώρας.
 • Για την πλειονότητα των ενεργών ΧΑΔΑ, πλην 4 περιπτώσεων, έχει εγκριθεί η συγχρηματοδότηση, έχουν ληφθεί διοικητικές αποφάσεις παύσης λειτουργίας και έχει εκδοθεί άδεια αποκατάστασης και βαθμιαία διακόπτεται η λειτουργία τους.
 • Για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχει διασφαλισθεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Από τις αρχές του 2013 έχουν αποκατασταθεί 94 ΧΑΔΑ και απομένουν προς αποκατάσταση 202 ΧΑΔΑ, εκ των οποίων εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί έργα αποκατάστασης για ακόμα 89 ΧΑΔΑ. Εκτιμάται ότι το σύνολο των ΧΑΔΑ θα έχει αποκατασταθεί μέχρι το τέλος του 2015.
 • Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση υποδομών διάθεσης και μεταφόρτωσης, ενώ υπάρχει πλέον σημαντική δυναμική και ως προς την ενεργοποίηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων των Περιφερειακών Σχεδιασμών, που αναμένεται να συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων εκτροπής βιοαποδομησίμων αποβλήτων από την ταφή και γενικά στη μείωση ποσοτήτων αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση.

 

 Εγκύκλιοι – Έντυπα

ΧΑΔΑ/ Εγκύκλιοι -Έντυπα

Τομεακές Εκθέσεις του ΥΠΕΚΑ για τα απόβλητα

 1. Τριετής Έκθεση (2007-2008-2009) του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας πλαίσιο 2006/12/ΕΚ «για τα απόβλητα»
  2. Τριετής Έκθεση (2007-2008-2009) του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας 99/31/ΕΚ « για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
  3. Τριετής Έκθεση (2007-2008-2009) του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ «για τη χρήση της ιλύος στη γεωργία»