Ειδικές Κατηγορίες Καταναλωτών

1. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποτελεί ένα ειδικό τιμολόγιο, που παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8.1.2018 Υπουργική Απόφαση (Β’ 242/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παραπάνω απόφασης οι εκπτώσεις  του Κ.Ο.Τ., ορίζονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWhΚ.Ο.Τ. ΑΚ.Ο.Τ. Β
0,0750,045

Στο άρθρο 2 της ίδιας απόφασης προβλέπονται τόσο οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο ΚΟΤ, δηλαδή τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια πολυτελούς διαβίωσης, ενώ στο άρθρο 3 προβλέπεται η διαδικασία ένταξης στο Κ.Ο.Τ. καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται το  https://www.idika.gr/kot/

2. Ευάλωτοι Πελάτες

Με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας.», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΠΕΝ/ΔΙΕ/78337/224/06.11.18 (ΦΕΚ Β’ 5030/13.11.2018), ορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των καταναλωτών στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367/10.5.16 (ΦΕΚ Β΄1463/2016)

Ενδεικτικά, προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις, ως προς τη σύμβαση προμήθειας του Ευάλωτου Πελάτη με τον προμηθευτή του, και ειδικότερα: ορίζεται προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών, κατ’ ελάχιστον 40 ημερών, παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων λογαριασμών, ενώ κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. Επίσης, δεν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση του Ευάλωτου Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τις περιόδους Ιούλιο-Αύγουστο και Νοέμβριο-Μάρτιο και τέλος προβλέπονται ρυθμίσεις για την κατά απόλυτη προτεραιότητα εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών. Εφόσον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του έτους, ο Προμηθευτής, προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ή ο παλαιός Προμηθευτής υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη τήρησης, από πλευράς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του.

3. Επανασυνδέσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος

Με το άρθρο 36 του ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200/2017), προβλέφθηκε η σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η διάθεση αρχικά ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ως εφάπαξ ειδικό βοήθημα, το οποίο μεταφέρθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2017 στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ).

Kατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 ΚΥΑ «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ Β’ 3088/2020). Σε αυτήν ορίστηκαν οι εν δυνάμει δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος, οι οποίοι έπρεπε, μεταξύ άλλων, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30.04.2020, να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή της κύριας κατοικίας των προς εξέταση δικαιούχων.

Παράλληλα, με το άρθρο 21 του νόμου 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 186/2018) προβλέφθηκε ότι στον ειδικό λογαριασμό, που συστάθηκε για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να μεταφέρονται επιπλέον ποσά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Σημειώνεται ότι για την επανασύνδεση οι καταναλωτές οφείλουν να απευθύνονται στις κατά τόπο συσταθείσες δημοτικές επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3088/2020)

4. Δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014/C 200/01 της ΕΕ καταναλωτές που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας και έχουν υψηλή ένταση ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με την ενότητα 3.7.2. των κατευθυντηρίων γραμμών) είναι δικαιούχοι μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ.

Στο πλαίσιο αυτό και κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/2011), όπως τροποποιήθηκε, ιδίως με το άρθρο 7 του ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α’ 193/2019), και ισχύει, εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις:

    1. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019), με την οποία καθορίστηκαν οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία καταναλωτών για την περίοδο 2019-2028 (απόφαση Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ).
    2. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3152/30.07.2020), με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων σε κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εδώ.