Ανταποδοτικά Τέλη Αδειών Εμπορίας

Για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 απαιτείται η καταβολή παραβόλου ανά κατηγορία άδειας ως εξής:

  1. Διύλισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
  2. Εμπορίας:
   – Κατηγοριών Α, Β1, Β2, Ε και της παρ. 4, άρθρου 23, ν. 3054/2002 στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
   – Κατηγοριών Γ και Δ στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
  3. Διάθεσης Βιοκαυσίμων στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
  4. Μεταφοράς αργού ή προϊόντων αυτού με αγωγό, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
  5. Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
  6. Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης και Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
  7. Εμφιάλωσης Υγραερίων, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
  8. Προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από εισαγωγή για τις κοινοπραξίες και τους συνεταιρισμούς, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Επιπλέον έχουν καθοριστεί ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης των αδειών, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών που ορίζονται στην παρ. α του παρόντος άρθρου για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002.

Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης καταβάλλονται κατ’ έτος και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση/χορήγηση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη χρήσης αυτών καταβάλλονται υπέρ του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421), ως ακολούθως:

α) Στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή
β) Στην εφαρμογή e-παράβολο του Taxisnet.

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές, χωριστά για κάθε άδεια, φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή του e-παράβολου, από τα οποία προκύπτει το ποσό και η ημερομηνία καταβολής των προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών. Το e-παράβολο δεσμεύεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Αδειοδοτούσας Αρχής.

Σχετική Νομοθεσία:

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (ΦΕΚ Β 3151), όπως ισχύει.