Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΝ

Περιγραφή

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Προγραμματική Περίοδος ΕΠΑ 2021-2025

Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων. Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 31ης-8-2020 (Α’ 174).

Αναπτυξιακοί Στόχοι, Προτεραιότητες και δείκτες εκροών για το ΕΠΑ 2021-2025

Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στο ΕΠΑ 2021-2025 ορίζονται 5 αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν πέντε πυλώνες:

    1. Έξυπνη Ανάπτυξη
    2. Πράσινη Ανάπτυξη
    3. Κοινωνική Ανάπτυξη
    4. Ανάπτυξη Υποδομών
    5. Εξωστρέφεια

Ανά τομέα πολιτικής, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση σε προτεραιότητες. Στο ΕΠΑ διακρίνονται συνολικά 60 προτεραιότητες. Για την Υποστήριξη των Προγραμμάτων, έχουν δημιουργηθεί επιπλέον 2 προτεραιότητες (Διοικητική Υποστήριξη, Τεχνική Βοήθεια).

Σημαντικό στοιχείο των νέων διαδικασιών προγραμματισμού ΕΠΑ είναι η υιοθέτηση συστήματος δεικτών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης του ΕΠΑ και των επιμέρους ΤΠΑ και ΠΠΑ. Οι δείκτες περιλαμβάνουν επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να έχουν επιτευχθεί στο τέλος της προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ.

Το ΕΠΑ απαρτίζεται από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται, αντίστοιχα, από τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: http://epa.gov.gr

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΝ

Περιγραφή: Το ΤΠΑ 2021 – 2025 του ΥΠΕΝ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Θεσμικό Πλαίσιο: Η με αρ. πρωτ. 36147/06-04-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025.» (Β’ 1806)

Προϋπολογισμός Προγράμματος: 260.000.000,00€

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπηρεσία Διαχείρισης: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5913/2023)

Υποπρογράμματα, Αναπτυξιακοί Στόχοι και Προτεραιότητες: Το ΤΠΑ 2021 – 2025 του ΥΠΕΝ διακρίνεται σε δύο Υποπρογράμματα, ένα για τον Τομέα Ενέργειας κι ένα για τον Τομέα Περιβάλλοντος. Το Υποπρόγραμμα Ενέργειας (κωδ. 103) περιλαμβάνει τρεις Αναπτυξιακούς Στόχους και έξι Άξονες Προτεραιότητες. Το Υποπρόγραμμα Περιβάλλοντος (κωδ. 104) περιλαμβάνει δύο Αναπτυξιακούς Στόχους και οκτώ Άξονες Προτεραιότητας πλέον ενός Α.Σ. και ενός Α.Π. που αφορά την Τεχνική Βοήθεια ανά Υποπρόγραμμα.

Καθορισμός συμπληρωματικής διαδικασίας αξιολόγησης δράσεων που προτείνονται προς χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Περιβάλλοντος, με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Δικτύου Υδρολογικών και Μετεωρολογικών Σταθμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της περιόδου 2023-2025»

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Περιβάλλοντος, με τίτλο « Έλεγχος Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, πρόγραμμα διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Ορθή Επανάληψη)»

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Περιβάλλοντος, με τίτλο «Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.»

Απόφαση Ένταξης του έργου «Λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Δικτύου Υδρολογικών και Μετεωρολογικών σταθμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περιόδου 2023-2025» στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025)

Ένταξη της Πράξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5223371 στο «ΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2021-2025»

Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Κιάτου

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5203975 & Δικαιούχο την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)