Εκπομπές Μεταφορών

Εκθέσεις προμηθευτών των καυσίμων για μεταφορές

Με το άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70/2012) θεσπίστηκε υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με έναρξη το 2019 για τα στοιχεία του έτους αναφοράς 2018, από προμηθευτές καυσίμων, με στοιχεία για τα καύσιμα που διατίθενται για την κίνηση των οδικών οχημάτων και των μη οδικών κινητών μηχανημάτων, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα και για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται σε οδικά οχήματα καθώς και υποχρέωση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα προμηθευόμενα καύσιμα ανά μονάδα ενέργειας κατά τουλάχιστον 6% το 2020.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις, για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά, έχουν οι κάτωθι προμηθευτές:

  1. οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α` της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002,
  2. οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ` της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002,
  3. οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002,
  4. οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
  5. οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των περίπτ. α` και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,
  6. οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002.
  7. οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου του άρθρου 81 ν. 4001/2011,

καθώς και κάθε άλλος προμηθευτής που διαθέτει καύσιμα σε χρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012.

Οι ανωτέρω διατάξεις, που ενσωματώνουν την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 και διατάξεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, περιλαμβάνουν επίσης:

α) τη μέθοδο υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια,
β) τις απαιτήσεις υποβολής σχετικής έκθεσης από τους προμηθευτές καυσίμων και εθνικής έκθεσης από την αρμόδια αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ) το βασικό πρότυπο καυσίμου ώστε οι προμηθευτές να συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα παρεχόμενα καύσιμα ή ενέργεια
δ) τον καθορισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως τον φορέα για την υποστήριξη της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 19Α.

Κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94820/786 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 και όρια προστίμων» (ΦΕΚ Β΄5881/31.12.2018).

Με την ΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346 «Καθορισμός δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για την εφαρμογή του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012» καθορίστηκαν οι δράσεις που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Β’ 5438/5.12.2018).
Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ έχει δημιουργηθεί και η ενημερωτική ιστοσελίδα www.fuelreport652.gr.

Με την ΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012», για τους σκοπούς του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012, καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα του άρθρου 20 του ν. 4062/2012, η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Β’ 1472/3.5.2019).