Εμπορία Πετρελαιοειδών

Το Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Πετρελαιοειδών χορηγεί/τροποποιεί/ανανεώνει/ανακαλεί τις ακόλουθες άδειες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (αρ. 6, ν.3054/2002) κατά κατηγορία ως εξής:

  • Κατηγορία Α Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου.
  • Κατηγορία Β1 Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων.
  • Κατηγορία Β2 Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων.
  • Κατηγορία Γ Άδεια Εμπορίας υγραερίων.
  • Κατηγορία Δ Άδεια Εμπορίας ασφάλτου.
  • Κατηγορία Ε Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά.

Σχετική νομοθεσία:

ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 230)

Υ.Α. Δ2/16570/07.09.05 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ Β’ 1306)