Χαρτογράφηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Επιπλέον της αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα που βασίζεται σε μετρήσεις που διενεργούνται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση της ποιότητας του αέρα για όλη τη χώρα στο πλαίσιο του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί απογραφή εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων από όλες τις πηγές για όλη τη χώρα με ανάλυση 2km x 2km. Με βάση τις εκπομπές, με χρήση τεχνικών προσομοίωσης (CAMx) έχει πραγματοποιηθεί υπολογισμός των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων με την ίδια χωρική ανάλυση.

Οι χάρτες εκπομπών και συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων σε μορφή GIS εδώ.