Μηχανολογικός Θόρυβος

Με τον όρο μηχανολογικός θόρυβος (Μ.Θ.) εννοούμε τον θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις λειτουργικές δραστηριότητες σταθερών (μονίμων) και κινητών πηγών θορύβου. Δεν αναφερόμαστε στο θόρυβο που παράγεται στους εργασιακούς χώρους, ο έλεγχος του οποίου γίνεται με ευθύνη του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι αναφερόμενες πηγές κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  • Σταθερές πηγές θορύβου (μόνιμες μηχανολογικές εγκαταστάσεις) που διακρίνονται σε:
   1. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, για την αδειοδότηση των οποίων απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
   2. Μόνιμες μηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως που δεν υπάγονται στην πρώτη περίπτωση και δεν απαιτείται Μ.Π.Ε., όπως για παράδειγμα αερισμοί καταστημάτων, καφενείων, ταβερνών, Bar, κ.λ.π καταστημάτων, κλιματιστικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, δημοσίων οργανισμών κλπ επιχειρήσεων.
  • Κινητές πηγές θορύβου που δεν υπάγονται στην πρώτη περίπτωση.

Σταθερές πηγές θορύβου

Για όσες δραστηριότητες απαιτείται Μ.Π.Ε. (περίπτωση 1.i) ο έλεγχος αυτών πραγματοποιείται κυρίως από τις Υπηρεσίες που τις εγκρίνουν, οι οποίες είναι:

  1. Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ
  2. Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες.

Για τις περιπτώσεις τις οποίες δεν απαιτείται Μ.Π.Ε (περίπτωση 1.ii) ο έλεγχος πραγματοποιείται από:

  1. Το Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβου (Τ.Κ.Θ) της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
  2. Από τις Υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Ο έλεγχος και οι εισηγήσεις των προστίμων προς τους παραβάτες, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων.

Για τον έλεγχο σε μερικές από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και οι εξής νομοθεσίες, από τις οποίες εξαιρούνται τα καταστήματα – επιχειρήσεις τα οποία κάνουν χρήση μουσικών οργάνων, όπως: Disco, κέντρα διασκέδασης, Bar, και συναφή καταστήματα με χρήση μουσικής.

Οι περιπτώσεις που ανήκουν στις εξαιρέσεις, ελέγχονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών.

Επίσης δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν περιπτώσεις που αφορούν ομιλίες, φωνές, χοροπηδητά, κτυπήματα μπάλας, κ.λπ. δραστηριοτήτων μη μηχανολογικών, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με τις Αστυνομικές Διατάξεις, περί τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας.

Ο έλεγχος γίνεται:

  1. Με επέμβαση της οικείας Αστυνομίας.
  2. Με εφαρμογή του Υγειονομικού Κανονισμού – Κεφάλαιο Δ – Άρθρο 22 παρ. 5-β, η εφαρμογή του οποίου είναι ευθύνη των Υγειονομικών Υπηρεσιών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Επίσης, περιπτώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δημιουργούν προβλήματα λόγω δονήσεων δεν εξετάζονται λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας.

Επισημαίνουμε ότι για τα πλυντήρια αυτοκινήτων η χρησιμοποίηση του πιεστικού μηχανήματος εκτόξευσης νερού, πρέπει να γίνεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλύσης, και η μέτρηση του θορύβου να γίνεται σε απόσταση 10 μέτρων από αυτόν. Σε περιπτώσεις ελέγχου ασανσέρ και λεβήτων – καυστήρων, οικιών- πολυκατοικιών, πρέπει κατά τον έλεγχο να λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Κινητές πηγές θορύβου

Με τον όρο «κινητές πηγές θορύβου» εννοούνται κυρίως μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε πάσης φύσεως εργοτάξια, όπως κατασκευές τεχνικών και οδικών έργων, οικοδομικές εργασίες, νομαρχιακές και δημοτικές εργασίες, κλπ δραστηριότητες τεχνικής φύσεως.

Για τις δραστηριότητες αυτές ανάλογα του είδους και μεγέθους τους, απαιτείται ή όχι Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Για όσες απαιτείται Μ.Π.Ε. οι όροι που θα τεθούν και ο έλεγχος αυτών πραγματοποιείται με ευθύνη:

  1. Των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ
  2. Των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών της χώρας που εκδίδουν την σχετική Μ.Π.Ε.

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ, πρέπει να υπάρχει έλεγχος πιστοποίησης σε 57 ειδικές κατηγορίες μηχανημάτων εργοταξίου. Η πιστοποίηση αφορά την έκδοση ειδικού σήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα αναφερόμενα μηχανήματα, το οποίο θα αναγράφει την ένδειξη CE και δίπλα το επίπεδο θορύβου που εκπέμπει. Ο έλεγχος της πιστοποίησης των νέων εισαγομένων μηχανημάτων πραγματοποιείται για μεν 27 τύπους μηχανημάτων από τις Υπηρεσίες του Υπ. Υποδομών & Δικτύων (ΓΓΔΕ – Δ/νση Δ. 13 – Τμήμα Μηχανημάτων & Έργων ) για δε τους υπόλοιπους από τις Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης & Τροφίμων ( Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – 3-η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής).

Ο έλεγχος, ως προς την πιστοποίηση, των ήδη κυκλοφορούντων μηχανημάτων, πραγματοποιείται από τις οικείες Περιφέρειες σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει να είναι όλα πιστοποιημένα. Όσον αφορά τα επιτρεπτά επίπεδα θορύβου, επειδή τα αναφερόμενα μηχανήματα από τις προδιαγραφές κατασκευής τους, παράγουν υψηλούς θορύβους, ο έλεγχος αυτών δεν είναι δυνατόν να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 1180/81.

Ο επιτρεπόμενος θόρυβος θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος, το πλήθος, τη διάρκεια του έργου κ.λπ. και να αναφέρεται ρητά στην Μ.Π.Ε του έργου σαν περιοριστικός όρος.

Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης πολλών μηχανημάτων και μεγάλης διάρκειας του έργου, εφόσον αυτό πραγματοποιείται σε κατοικημένη περιοχή, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον περιοριστικοί, όπως πχ ειδικά κινητά ηχοπετάσματα για την λειτουργία των κομπρεσέρ, μείωση του χρόνου λειτουργίας μεγάλων μηχανημάτων όπως εκσκαφέων, σφυρών κλπ.

Οι περιοριστικοί όροι που θα τεθούν είναι ευθύνη των Υπηρεσιών:

  1. Του ΥΠΕΚΑ
  2. Των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών που ελέγχουν και εγκρίνουν την Μ.Π.Ε του έργου.

Τα αναφερόμενα στην οδηγία μηχανήματα, καλύπτουν το μεγαλύτερο πλήθος των κινητών πηγών θορύβου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται Μ.Π.Ε, ο έλεγχος γίνεται με επέμβαση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών των οικείων Νομαρχιών (Δ/νσεις Βιομηχανίας, ως προς τον έλεγχο πιστοποίησης, και Γραφεία περιβάλλοντος) οι οποίες επιβάλουν, κρίνοντας κατά περίπτωση, τους απαιτούμενους περιοριστικούς όρους.