Φυσικό Αέριο

Φυσικό αέριο είναι το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο – ΥΦΑ).

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, ο τομέας του φυσικού αερίου με ορίζοντα το 2035 και προοπτικά το 2050 γίνεται αντιληπτός σε δύο διαστάσεις:

Η πρώτη διάσταση αφορά την εσωτερική ενεργειακή αγορά και τον εγχώριο καταναλωτή. Το φυσικό αέριο αποτελεί έναν ενεργειακό πόρο που μπορεί να συμβάλλει:

  • Στη βελτίωση των όρων της ασφάλειας εφοδιασμού με τη διαφοροποίηση των καυσίμων στην τελική κατανάλωση παράλληλα με τη διαφοροποίηση και των πηγών τροφοδοσίας.
  • Στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων επιλογών του τελικού ενεργειακού καταναλωτή τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.
  • Στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας δεδομένων των μειωμένων ρύπων από τη χρήση του φυσικού αερίου σε σχέση με τα ανταγωνιστικά συμβατικά καύσιμα.

Η δεύτερη διάσταση αφορά τη θέση της χώρας στο ενεργειακό και όχι μόνο γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι κύριες επιδιώξεις που τίθενται με την εκπόνηση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και την εκπόνηση του σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα αφορούν (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893/Β/31-12-2019):

  • την επίτευξη συγκεκριμένων εθνικών στόχων αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη μεγαλύτερη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην εγχώρια κατανάλωση ενέργειας και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας,
  • την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού,
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
  • την απελευθέρωση και ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών ενέργειας και
  • την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας στον ενεργειακό τομέα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι εισαγωγές (million m3) φυσικού αερίου μέσω αγωγών (NG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα  στοιχεία του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας αγοράς ΦΑ ΔΥΔΡ ΥΠΕΝ, παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα:

 

Οι εισαγωγές αφορούν, τόσο στη μεταφορά μέσω αγωγών φυσικού αερίου, προερχόμενου από τη Ρωσική Ομοσπονδία (μέσω Βουλγαρίας) και το Αζερμπαϊτζάν (μέσω Τουρκίας), όσο και στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, προερχόμενου από την Αλγερία, το Κατάρ, τις ΗΠΑ, τη Νιγηρία, την Αίγυπτος, τη Νορβηγία, καθώς και άλλες χώρες.

Επισημαίνεται ότι για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο με στόχο τη διασφάλιση και ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, που αποτελεί τον μείζονα ενεργειακό στόχο της χώρας. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο της χώρας όσο και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, των προμηθευτών, καθώς  και των οδεύσεων φυσικού αερίου.

Συνοπτική καταγραφή του νομοθετικού, κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Αναλυτικός χάρτης με τις υποδομές φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

 

 

Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Οργάνωσης & Εποπτείας Αγοράς Φυσικού Αερίου της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tm.gasmarket@prv.ypeka.gr