Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που διαθέτει σηµαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος συνίσταται σε ποικιλία ορυκτών και µεταλλευµάτων µε µεγάλο βιοµηχανικό ενδιαφέρον. Η υψηλή ποιότητα και οι πολλές και εξειδικευμένες χρήσεις των ορυκτών που διαθέτει η Ελλάδα σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ και γενικότερα με τη διεθνή αγορά, δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στην οικονομία της χώρας. Ο εξορυκτικός κλάδος, έχει έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα, αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Σήμερα, εταιρείες του κλάδου κατέχουν σημαντικά μερίδια σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλούμινα, αλουμίνιο, νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρη, μάρμαρα και φυσικοί λίθοι.

Επιπλέον η χώρα διαθέτει σημαντικά υπό εκμετάλλευση κοιτάσματα αστρίων, γύψου, καολίνη, μικτών θειούχων (μολύβδου, ψευδαργύρου), ολιβίνη, ποζολάνης, χαλαζία κλπ. Τέλος διαθέτει κοιτάσματα που δεν έχουν ακόμη υποστεί εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευσή τους έχει ανασταλεί  (μαγγανίου, χρωμίτη, ουρανίου, χρυσού, πετρελαίου, σμύριδας, αλατιού κ.λπ.), καθώς και σημαντικότατο γεωθερμικό δυναμικό κατάλληλο είτε για ηλεκτροπαραγωγή είτε για θερμικές εφαρμογές.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, αποτελεί σηµαντικό τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας (συμμετοχή 4-5% στο ΑΕΠ αν ληφθεί υπόψη και ο μεταποιητικός τομέας) ο οποίος τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα υλικά-πρώτες ύλες µια σειρά σημαντικών κλάδων όπως την τσιµεντοβιοµηχανία, τις κατασκευές, την παραγωγή ενέργειας, τη βιοµηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουµινίου, νικελίου, κ.λπ.), τη βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κ.ά. Επιπλέον, εξασφαλίζει θέσεις απασχόλησης και επειδή κατά κανόνα δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια, συμβάλλει σημαντικά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών εντάσσεται διοικητικά στην Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΓΕΟΠΥ) και αποτελεί   υπηρεσιακή μονάδα με επιτελικό χαρακτήρα η οποία  διαχειρίζεται διοικητικά τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) της χώρας (πλην υδρογονανθράκων) αλλά και τα θέματα δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με αυτές. Στοχεύει και έχει ως σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με βάση την αρχή της αειφορίας, την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να παραβλάπτεται η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και γενικότερα η περιβαλλοντική προστασία.

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών απαρτίζεται από τις εξής υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης:

α) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής
β) Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
γ) Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών