Νομοθεσία και Πληροφοριακό Υλικό

Διεθνές πλαίσιο

Σύμβαση της Βιέννης

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 590/2024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και  για  την  κατάργηση  του  κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 744/2010 της Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις κρίσιμες χρήσεις των halons.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1088/2013 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 291/2011 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2011 , σχετικά με τις βασικές χρήσεις ελεγχόμενων ουσιών πλην των υδροχλωροφθορανθράκων για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 537/2011 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2011, σχετικά με το μηχανισμό κατανομής ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/372/EU της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Εθνική Νομοθεσία

ΚΥΑ αριθμ. 37411/1829/Ε103/2007 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Πληροφοριακό υλικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Manuals

Part I General information on ODS Licensing (2013)
Part II Registration of an Organisation (2013)
Part III Manual for Undertakings – Importers/Exporters/Producers (2015)
Part IV Manual for Customs Offices (2015)
Manual for the aviation sector: New ODS bulk licenses for the aviation sector (2013)

Πληροφοριακό υλικό

ODS Licensing System: Repackaging of HCFC
ODS Licensing System: Territories & countries with a special relation to the EU under the Montreal Protocol and REG 1005/2009
Quick guide – ODS Licensing System: Add users or organisations to an account v1-0
Quick guide – ODS Licensing System: How to apply for a regular licence

Manuals και πληροφοριακό υλικό για την υποβολή εκθέσεων για τα ODS στην Ε. Επιτροπή (Business Data Repository – BDR)

Manual για τη διαδικασία υποβολής στοιχείων στο Business Data Repository (BDR)

Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για τα ODS για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν στοιχεία βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1005/2009

Συχνές ερωτήσεις για την υποβολή στοιχείων για τις ουσίες που καταστρέφουν το Όζον

Χρήσιμες συνδέσεις

ΟΗΕ – UNEP: Γενική Γραμματεία Όζοντος

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση CLIMATE ACTION