Βιοποικιλότητα

Προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η  προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής συμπεριλαμβάνονται:

 • η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση
 • η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • η προστασία από την αέρια ρύπανση
 • η προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης και των ακτινοβολιών
 • η περιβαλλοντική αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων  και η προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση.
 • η διαχείριση κινδύνων
 • τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • η διαχείριση χωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων
 • η διευκόλυνση της δημόσιας πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία
 • η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος