Μελέτες

Στόχος η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων τόσο του εθνικού όσο και του περιφερειακού επιπέδου  

Σε εφαρμογή του νόμου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ν.2742/99), το Υπουργείο έχει θέσει ως στόχο την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων τόσο του εθνικού όσο και του περιφερειακού επιπέδου με ενεργό συμμετοχή των άλλων Υπουργείων, των Περιφερειών της χώρας και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτης» και ακολουθώντας τις θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής αυτής, προωθήθηκε η ανάθεση σε μελετητικά γραφεία με δημόσιους διαγωνισμούς και με χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, της εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων των 12 Περιφερειών της χώρας (εκτός Αττικής).
 

Μελέτες Περιφερειακών Πλαισίων

Προκήρυξη – Ανάθεση Μελετών , Εκπόνηση Μελετών

(α) Προκήρυξη – Ανάθεση Μελετών

Εκπόνηση μελετών "Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης" Περιφερειών της χώρας

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις μελέτες

Πρότυπη Προκήρυξη με υποσημειώσεις

Παραδίδεται με τα τεύχη του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους και να τους ενημερώσει για τον τρόπο ερμηνείας των όρων της προκήρυξης που εφαρμόζει η υπηρεσία.

Διευκρινίσεις επί των τευχών προκήρυξης των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Έγγραφο διευκρινίσεων με Α.Π. 23417, 19.05.2011      Έγγραφο διευκρινίσεων με Α.Π. 23497/27.5.2011

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π.«Μακεδονία – Θράκη».(Ορθή επανάληψη)

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Ε.Π.«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». (Ορθή επανάληψη)

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στο Ε.Π.«Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου». (Ορθή επανάληψη)

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Ε.Π.«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». (Ορθή επανάληψη)

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση 8 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ήτοι: Α. Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Κατάλογος μελετών

Αίτηση για έντυπο 1

Αίτηση για έντυπο 2

Αίτηση για έντυπο 3

Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. ΑΔΑ: 4Α3Ω0-Β

Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. ΑΔΑ: 4Α3Ω0-Λ

Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. ΑΔΑ: 4Α3Ω0-Ν

Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας και Θράκης. ΑΔΑ: 4Α3Ω0-8

(β) Εκπόνηση Μελετών

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: