Χαρτογράφηση Θορύβου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του περιβαλλοντικού θορύβου, διαμόρφωσε μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ Β΄ 384), «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ “σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου” του Συμβουλίου της 25.6.2002».

Η ανωτέρω προσέγγιση στηρίζεται στον χαρτογραφικό προσδιορισμό της έκθεσης στο θόρυβο μέσω εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), σύμφωνα με κοινές μεθόδους, στην ενημέρωση των πληθυσμών και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) εφόσον απαιτείται. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και της ΚΥΑ εναρμόνισής της, ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006, εκδόθηκε και η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης Lden (24−ωρος) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός).

Ο Lden είναι δείκτης του επιπέδου του συνολικού θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο. Ο Lnight είναι δείκτης του ηχητικού επιπέδου κατά την νύκτα. Οι τιμές των δεικτών Lden και Lnight προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας καθορισμένη κοινή μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης καθώς και μετρήσεων. Οι δείκτες θορύβου Lden και Lnight χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των Σ.Χ.Θ. και των Σ.Δ.. Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου καθορίζονται με την προαναφερόμενη ΚΥΑ τα ακόλουθα:

α.     Για τον δείκτη Lden (24−ωρος) : τα 70 dB
β.     Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός) : τα 60 dB

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της Οδηγίας και της ΚΥΑ εναρμόνισής της και όσον αφορά τον αεροπορικό θόρυβο προερχόμενο από το Διεθνή Αερολιμένα  Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα τρείς (3) μελέτες Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου, σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Οδηγίας.
Η πρώτη εκπονήθηκε με έτος αναφοράς το 2006 και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις:  Φάση 1η με το Στρατηγικό Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ), που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007 και Φάση 2η με το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ), που αφορούσε στην διερεύνηση της πιθανής αναθεώρησης του ήδη εφαρμοζόμενου τότε από τον ΔΑΑ Σχεδίου Δράσης, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2008.

Η δεύτερη μελέτη με έτος αναφοράς το 2011, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, για επανεξέταση και πιθανή αναθεώρηση ανά πενταετία του ΣΧΘ και του ΣΔ.

Η τρίτη κατά σειρά μελέτη, με έτος αναφοράς το 2016, εκπονήθηκε πρόσφατα, με την οποία γίνεται εκ νέου επανεξέταση του ΣΧΘ και του ΣΔ για το ΔΑΑ.

Με την Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/20402/526/19-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΣΒ4653Π8-3Α6) του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η Μελέτη επανεξέτασης του Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ) και του Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», για το έτος 2016