Πλημμύρες

Στις 18/9/2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα Κοινοτική Οδηγία ‘‘για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των  κινδύνων πλημμύρας’’ (Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks)

Ο βασικός στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Με την Οδηγία δημιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. Η νέα αυτή Οδηγία προβλέπει, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μια διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, η οποία υλοποιείται σε τρία στάδια:

 • Μέχρι το τέλος του 2011 τα Κράτη Μέλη θα πρέπει έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιορίσουν, με τον τρόπο αυτό, τις περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.
 • Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).
 • Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις περιοχές αυτές πρέπει να καταρτισθούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά θα καλύπτουν μεν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας αλλά θα εστιάζονται ιδίως στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων) και την ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).

Τα τρία αυτά στάδια θα επαναλαμβάνονται σε εξαετείς κύκλους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, για τα στάδια αυτά πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από τη μια περιοχή στην άλλη. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών και τα σχέδια, οι εκτιμήσεις και οι χάρτες κινδύνου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

 

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων / Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010), όπως ισχύει, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Υδάτων (ΓΔΥ) έχει ολοκληρώσει τον 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τα δεκατέσσερα (14) Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, ήτοι την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας για κάθε Λεκάνη Απορροής Ποταμών και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Δεκέμβριος 2012), την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας (Μάρτιος 2017) καθώς και την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Ιούλιος 2018). Σε εφαρμογή του 2ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, η Γενική Διεύθυνση Υδάτων έχει ολοκληρώσει την 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και τον προσδιορισμό των αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Νοέμβριος 2020) καθώς και την 1η Αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας. Την παρούσα χρονική στιγμή η ΓΔΥ καταρτίζει την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Η 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ θα περιλαμβάνει ένα επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μέτρων που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο της πληροφορίας και εμπειρίας που έχει προκύψει τα τελευταία 6 χρόνια. Επισημαίνεται ότι τα ΣΔΚΠ που ολοκληρώθηκαν το 2018 είναι σε ισχύ μέχρι να επικαιροποιηθούν.

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στα τρία (3) στάδια του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ καθώς στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας έχουν αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://floods.ypeka.gr/ και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/.

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση 2ης Ετήσιας Έκθεσης Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Σε εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. 1.5 της ΚΥΑ 31822/1542/31822/1542/Ε1032010 21-07-2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010), όπως ισχύει, καταρτίστηκε η 2η Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και υποβλήθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εν λόγω έκθεση αφορά στην καταγραφή σε επίπεδο χώρας της προόδου υλοποίησης των Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

2η Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής Προγράμματος Μέτρων ‘Ετους 2023

Ανάρτηση χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εκπόνηση του έργου: «Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα)». Το έργο είχε ως αντικείμενο την ενοποίηση, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, των παραμέτρων των όμβριων καμπυλών, όπως αυτές προέκυψαν, σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ). Το παραδοτέο του έργου είναι χάρτες, σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή, με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε:

α) Οδηγίες εφαρμογής όμβριων καμπυλών,

β) Shapefile με τις παραμέτρους των όμβριων καμπυλών στους βροχομετρικούς σταθμούς που χρησιμοποιήθηκαν.

Όμβριες καμπύλες

Ανάρτηση 1ης Ετήσιας Έκθεσης Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Σε εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. 1.5 της ΚΥΑ 31822/1542/31822/1542/Ε1032010 21-07-2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010), όπως ισχύει, καταρτίστηκε η 1η Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και υποβλήθηκε στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

Αφορά στην πρώτη καταγραφή σε επίπεδο χώρας των Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που υλοποιούνται και συμβάλουν τόσο στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας όσο και στη βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, στην επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στον πλημμυρικό κίνδυνο. Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν και αναφέρονται στην παρούσα έκθεση θα λειτουργήσουν ως πληροφορίες βάσης που θα αξιοποιηθούν στις μελλοντικές εκθέσεις προόδου.

1η Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής Προγράμματος Μέτρων των ΣΔΚΠ

Αρχίζει η προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών της χώρας (16-02-2012)

Με έργο που ανατίθεται από τη Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη αρχίζει η εκπόνηση της πρώτης δράσης που προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Η δράση αφορά στην προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και το προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του Απριλίου 2012 και τα πορίσματα θα υποβληθούν στα αρμόδια όργανα της Κοινότητας.

Σε συνέχεια του προσδιορισμού των περιοχών στις οποίες υφίστανται κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες, θα εκπονηθούν μέχρι το τέλος του 2013 (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας), χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κλπ.).

Ολοκλήρωση και υποβολή στην ΕΕ έκθεση προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας (23-03-2012)

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση και υποβολή στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ΕΙΟΝΕΤ των διαθέσιμων πληροφοριών-καταγραφών πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το πρώτο στάδιο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ και Οδηγίας που αφορά στην «Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας» ανά Υδατικό Διαμέρισμα.

Βάσει της Προκαταρκτικής αξιολόγησης θα καταρτισθούν στη συνέχεια οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, καθώς και οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 22 Μαρτίου 2014.

Ελληνική συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας για την εμπλοκή των αρμόδιων Φορέων στη Διαχείριση του Πλημμυρικού Κινδύνου, Βουκουρέστι 17-19 Απριλίου 2012 (8-6-2012)

Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ συμμετείχε με εκπροσώπους της σε συνάντηση εργασίας (Workshop) που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 17 έως 18 Απριλίου 2012 με αντικείμενο την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων και του πληθυσμού στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου «Stakeholder Involvement in Flood Risk Management».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν 36 εισηγήσεις και 28 πόστερ (177 συμμετοχές από 29 χώρες). Oι εισηγήσεις βρίσκονται αναρτημένες στο site http://www.danube-floodrisk.eu/2012/01/wff-workshop/.

Εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ συμμετείχαν και στην 11η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας των Πλημμυρών (11th Meeting of Working Group F on Floods) με εκπροσώπους από τις αρμόδιες επιτελικές αρχές των Κρατών Μελών για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν μεταξύ άλλων η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τα θέματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης των πλημμυρών, της παραγωγής των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας, της σύνδεση της Οδηγίας με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και με τις Οδηγίες προστασίας της φύσης καθώς και την εμπλοκή και ενημέρωση άλλων συναρμόδιων φορέων, όπως οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση της έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012)

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση και υποβολή στην ευρωπαϊκή βάση ΕΙΟΝΕΤ:

 • επικαιροποιημένων δεδομένων για τις ιστορικές πλημμύρες που καταγράφονται στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και έχουν προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.
 • των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας για το σύνολο της επικράτειας

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το πρώτο στάδιο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ και Οδηγίας που αφορά στην «Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας» και τον προσδιορισμό των «Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» ανά Υδατικό Διαμέρισμα.

Για την εφαρμογή των επόμενων σταδίων της Οδηγίας έχουν ενταχθεί στο ΕΠΕΡΑΑ και δρομολογείται από το ΥΠΕΝ η Προκήρυξη 5 μελετών σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας και θα περιλαμβάνουν για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, τους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας, τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Σχεδία Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας.

Επιπλέον έχει δημοπρατηθεί και εκπονείται από 28-9-2012 πιλοτική μελέτη, με το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται από την Οδηγία, για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου, εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ».

Ανάρτηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας

Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.

Παράλληλα παρέχεται Βάση Δεδομένων Καταγραφής των Πλημμυρικών Συμβάντων, διαμορφωμένη για την κάλυψη των απαιτήσεων εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Κάθε συναρμόδιος και ενδιαφερόμενος Φορέας που διαθέτει δεδομένα πλημμυρών καλείται για τη συμπλήρωση της σχετικής βάσης και αποστολή των δεδομένων στη Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος.

(A) Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας – Έκθεση

(Β) Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας – Χάρτες

 • ΥΔ 01 : Δυτική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 02 : Βόρεια Πελοπόννησος
 • ΥΔ 03 : Ανατολική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 04 : Δυτική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 05 : Ήπειρος
 • ΥΔ 06 : Αττική
 • ΥΔ 07 : Ανατολική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 08 : Θεσσαλία
 • ΥΔ 09 : Δυτική Μακεδονία
 • ΥΔ 10 : Κεντρική Μακεδονία
 • ΥΔ 11 : Ανατολική Μακεδονία
 • ΥΔ 12 : Θράκη
 • ΥΔ 13 : Κρήτη
 • ΥΔ 14 : Νήσοι Αιγαίου

(Γ) SHAPE_- KMZ_FILES

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας

 • ΥΔ 01 : Δυτική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 02 : Βόρεια Πελοπόννησος
 • ΥΔ 03 : Ανατολική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 04 : Δυτική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 05 : Ήπειρος
 • ΥΔ 06 : Αττική
 • ΥΔ 07 : Ανατολική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 08 : Θεσσαλία
 • ΥΔ 09 : Δυτική Μακεδονία
 • ΥΔ 10 : Κεντρική Μακεδονία
 • ΥΔ 11 : Ανατολική Μακεδονία
 • ΥΔ 12 : Θράκη
 • ΥΔ 13 : Κρήτη
 • ΥΔ 14 : Νήσοι Αιγαίου

Ιστορικές Πλημμύρες Σύνολο

 • ΥΔ 01 : Δυτική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 02 : Βόρεια Πελοπόννησος
 • ΥΔ 03 : Ανατολική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 04 : Δυτική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 05 : Ήπειρος
 • ΥΔ 06 : Αττική
 • ΥΔ 07 : Ανατολική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 08 : Θεσσαλία
 • ΥΔ 09 : Δυτική Μακεδονία
 • ΥΔ 10 : Κεντρική Μακεδονία
 • ΥΔ 11 : Ανατολική Μακεδονία
 • ΥΔ 12 : Θράκη
 • ΥΔ 13 : Κρήτη
 • ΥΔ 14 : Νήσοι Αιγαίου

Σημαντικές Ιστορικές Πλημμύρες

 • ΥΔ 01 : Δυτική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 02 : Βόρεια Πελοπόννησος
 • ΥΔ 03 : Ανατολική Πελοπόννησος
 • ΥΔ 04 : Δυτική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 05 : Ήπειρος
 • ΥΔ 06 : Αττική
 • ΥΔ 07 : Ανατολική Στερεά Ελλάδα
 • ΥΔ 08 : Θεσσαλία
 • ΥΔ 09 : Δυτική Μακεδονία
 • ΥΔ 10 : Κεντρική Μακεδονία
 • ΥΔ 11 : Ανατολική Μακεδονία
 • ΥΔ 12 : Θράκη
 • ΥΔ 13 : Κρήτη
 • ΥΔ 14 : Νήσοι Αιγαίου

(Δ) Βάση Καταγραφής Ιστορικών Πλημμυρών

Ε) Βάση Εισαγωγής Πλημμυρικών Συμβάντων

Νομοθεσία

 • Οδηγία 2007/60/ΕΚ «Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας»
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ»

Εκθέσεις

Συνδέσεις