Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.

Το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα (ΕΠ) αναπτυξιακών / επενδυτικών παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, με σύστημα διαχείρισης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους.

Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών

Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης (ΦΕΚ  B΄2112 4/2022).

Στόχος του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ισχύει.

Το Πρόγραμμα δομείται για λόγους διαχείρισης σε τρία (3) Υπο-Προγράμματα:

Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ

Β) Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής

Γ) Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλοντος

Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι ολόκληρη η επικράτεια.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2021-2025.

Το Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές και φυσικό και δασικό πλούτο αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Επιλέξιμες Δαπάνες δαπάνες για το Υπο-Πρόγραμμα είναι:

α) Έργα/μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών στις πληγείσες υποδομές προκειμένου να μετριαστούν/αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικών ακραίων κλιματικών γεγονότων.

β) Έργα για την αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους.

γ) Έργα για την αντιπλημμυρική προστασία των εκτάσεων που επλήγησαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

δ) Εργασίες αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, των οποίων η βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 41 του ν. 998/1979 (Α’ 289) ή πληρούνται οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν αναδασωτέες.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπηρεσία Διαχείρισης είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3η Πρόσκληση υποβολής Χρηματοδοτούμενων Νέων Έργων του Εθνικού  Προγράμματος  Ανάπτυξης- Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, Υπό-Πρόγραμμα (Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, σύμφωνα με την  κ.υ.α  43903/27.04.2022 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄2112)

2η Πρόσκληση υποβολής Χρηματοδοτούμενων Νέων Έργων του Εθνικού Προγράμματος  Ανάπτυξης- Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, Υπό-Πρόγραμμα (Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, σύμφωνα με την κ.υ.α 43903/27.04.2022 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄2112 )» (Ημερομηνία έναρξη υποβολής: 31/01/2024)

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ  
1Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία τμήματος του χειμάρρου Μουτσιαρίτη Δ.Ε. Αθαμανίας Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5223476 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025Δειτε συνημ
2

 

Ένταξη της Πράξης «Αντιδιαβρωτικά και μικρά αντιπλημμυρικά έργα στην καμένη έκταση Καλλιθέας Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ΠΕ Κορινθίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5223413 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025Δειτε συνημ
3Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή προβόλων συμβάλλοντα χειμάρρου Μουτσιαρίτη για την αντιμετώπιση ολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αθαμανίας Δήμου Πύλης Π.Ε Τρικάλων» με κωδικό ΟΠΣ 5223481 στο « ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»Δειτε συνημ
4Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΛΑΥΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223752 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025Δειτε συνημ

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223605 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025

1η Πρόσκληση υποβολής Χρηματοδοτούμενων Νέων Έργων του Εθνικού Προγράμματος  Ανάπτυξης- Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, Υπό-Πρόγραμμα (Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, σύμφωνα με την κ.υ.α 43903/27.04.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Ένταξη της Πράξης «Αντιδιαβρωτικά έργα στην καμένη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Ν. Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5202700 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2022 ΒΑΤΕΡΩΝ-ΒΡΙΣΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5202701 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ , ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗ, ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5203194 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση ζημιών-επαναφορά στην κεντρική κοίτη του συμβάλλοντα Περτουλιώτικο ρέμα κεντρικής κοίτης Καμναΐτικου χειμάρρου, αποκατάσταση-διευθέτηση του κλάδου Αγίας Κυριακής εντός του Πανεπιστημιακού δάσους Περτουλίου, Δήμου Πύλης Π.Ε. Τρικάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5202616 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή επενδεδυμένου αναχώματος στην κεντρική κοίτη του Χειμάρρου ‘’Παμίσου’’ από τη θέση ‘’Γέφυρα Μπαλάνου’’ έως τη θέση ‘’Γέφυρα Αργύρη’’» με Κωδικό ΟΠΣ 5203097 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2021-2025»