Εθνική Βάση Δεδομένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Η Εθνική Βάση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, με σκοπό την άμεση και συνεχή παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της στη χώρα, καθώς και την απευθείας ενημέρωση του κοινού. Έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2012 και αποτελεί ένα σημαντικό διαδραστικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται καθημερινά από το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων, τους αρμόδιους φορείς για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, τους αρμόδιους φορείς για την λειτουργία των έργων και το ευρύ κοινό.

Στην Εθνική Βάση καταχωρούνται και είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες για το σύνολο των οικισμών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας, τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα, πληροφορίες για τον τρόπο διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και της ιλύος, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι για κάθε εγκατάσταση. Η καταχώρηση των στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων γίνεται απευθείας από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Στην αναβαθμισμένη διαθέσιμη έκδοση της Εθνικής Βάσης παρέχεται η δυνατότητα προβολής των πληροφοριών που περιέχει σε αναβαθμισμένο γεωγραφικό περιβάλλον.

Τα λειτουργικά δεδομένα κάθε εγκατάστασης αξιολογούνται και ελέγχονται από  το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων, το οποίο παρέχει κατευθύνσεις, οδηγίες και υποστήριξη στους υπεύθυνους καταχώρησης. Η συμμόρφωση της λειτουργίας κάθε Εγκατάστασης καθορίζεται από τις επιταγές της νομοθεσίας περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων.

Σε εφαρμογή των διατάξεων που περιγράφονται στα άρθρα 15 και 17 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ το Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων, μετά από τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται, υποβάλλει ανά διετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) την Εθνική Έκθεση Εφαρμογής και το Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής με όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη χώρα.

 

Εφαρμογή στην Ελλάδα:

Η τήρηση των σχετικών προθεσμιών και δεσμεύσεων που θέτει η Οδηγία παρουσίασε αντικειμενικές δυσκολίες στην Ελλάδα γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που σημειώθηκε ως προς την εναρμόνισή της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έγιναν σημαντικές ενέργειες και βήματα, κυρίως στα  μεσαία και μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, που σήμερα ως επί το πλείστον διαθέτουν αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και στην παρούσα φάση η βαρύτητα δίνεται στους μικρούς οικισμούς Γ Προτεραιότητας.