Οδηγοί – Μελέτες – Πρότυπα

Για την υποστήριξη των Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία δικτύων και υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη των δράσεων και προγραμμάτων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκπονεί θεματικούς Οδηγούς, Μελέτες και Πρότυπα.

Μέχρι σήμερα, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 2000-2006» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών και τεχνικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα, που αναρτώνται προς γενική χρήση ως κατευθυντήρια κείμενα:

 

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) υλοποιείται, από το 2018 (έως το 2021), το έργο “Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας” με στόχο την πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των αποβλήτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) και υλοποιείται από κοινού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) και τη Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο αναλύει τα υφιστάμενα εμπόδια, μεταφέρει τις σχετικές εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο δίνει προτεραιότητα στη στήριξη για (i) βελτιώσεις στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, (ii) ειδικά ρυθμιστικά θέματα στον τομέα των αποβλήτων και (iii) διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την ενίσχυση των ικανοτήτων στο YΠEN, καθώς και των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και των εταίρων του έργου.

 

  • Οδηγός για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα

O οδηγός αποσκοπεί να καθοδηγήσει τους δήμους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της απόδοσής τους στη χωριστή συλλογή και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Περιγράφει μια προτεινόμενη βήμα-προς-βήμα προσέγγιση για κάθε ρεύμα αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και βιοαπόβλητα), λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δήμων (αστικοί, αγροτικοί, νησιωτικοί) και κριτήρια απόδοσής τους αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων (χαμηλό, μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο). Οι συστάσεις είναι συμβατές με το ελληνικό πλαίσιο και προέρχονται από μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και από διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές καλές πρακτικές. Προς το παρόν o οδηγός διατίθεται σε αγγλική έκδοση. Θα αναρτηθεί και η ελληνική έκδοση στο προσεχές διάστημα.

(Link Αρχείο 1) Οδηγός για τη χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (αγγλική έκδοση)

 

  • Οδηγός βελτίωσης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους στην Ελλάδα

Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων, παρουσιάζοντας μια βήμα προς βήμα διαδικασία. Απευθύνεται σε δήμους και αρμόδιους φορείς με στόχο να εξασφαλίσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος πλήρους κοστολόγησης. Προς το παρόν διατίθεται σε αγγλική έκδοση. Θα αναρτηθεί και η ελληνική έκδοση στο προσεχές διάστημα. Ο οδηγός συνοδεύεται από το παρακάτω υπολογιστικό εργαλείο excel.

 

(Link Αρχείο 2) Οδηγός βελτίωσης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους στην Ελλάδα (αγγλική έκδοση)

 

  • Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους (είναι ο τίτλος της ανάρτησης)

Το εργαλείο πλήρους κοστολόγησης αποτελεί ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους διαχείρισης αποβλήτων των δήμων διαφοροποιώντας τα κόστη αναφορικά με: (i) είδη δαπανών (π.χ. κόστος προσωπικού, κόστος εξοπλισμού, κόστος κεφαλαίου, γενικά έξοδα κ.λπ.), (ii) κέντρα κόστους (σε επίπεδο οργανωτικής δομής), (iii) αντικείμενα κόστους (π.χ. συλλογή αποβλήτων, χρήση σταθμού μεταφόρτωσης, συντήρηση οχημάτων κ.λπ.). Υποστηρίζει το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση, προωθώντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και περιλαμβάνει όλες τις θεμελιώδεις παραμέτρους που θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δήμου.

(Αρχείο 3 Excel GR) Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους – ελληνική έκδοση

(Αρχείο 4 Excel EN) Εργαλείο πλήρους κοστολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για Δήμους –  αγγλική έκδοση

  • Οικονομικά εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για ένα σύστημα εγγυοδοσίας (Deposit Refund System)

Η μελέτη περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τα υφιστάμενα οικονομικά εργαλεία στη χώρα, αναλύει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους, προτείνει βελτιώσεις και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, περιλαμβάνει μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή ενός συστήματος εγγυοδοσίας (Deposit Refund System) σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, στη μελέτη, παρατίθενται συστάσεις για εργαλεία λήψης αποφάσεων, αναβάθμιση και αναπαραγωγή, συμμετοχή των πολιτών και παροχή κινήτρων. Προς το παρόν η μελέτη  διατίθεται σε αγγλική έκδοση. Θα αναρτηθεί και η ελληνική έκδοση στο προσεχές διάστημα.

(Link Αρχείο 5) Οικονομικά εργαλεία για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για ένα σύστημα εγγυοδοσίας (Deposit Refund System) (αγγλική έκδοση)

 

  • Οδηγοί πρόληψης παραγωγής αποβλήτων με πρακτικές συμβουλές για δήμους και πολίτες

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων είναι η πρώτη επιλογή στην ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων για να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη διαχείρισής τους, να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

(Link Αρχείο 6) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για Δήμους (ελληνική έκδοση)

(Link Αρχείο 7) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για Δήμους (αγγλική έκδοση)

(Link Αρχείο 8) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (ελληνική έκδοση)

(Link Αρχείο 9) Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (αγγλική έκδοση)

(Link Αρχείο 10) Αφίσα με πρακτικές συμβουλές πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (ελληνική έκδοση) – Συστήνεται να εκτυπωθεί σε μέγεθος έως Α0

(Link Αρχείο 11) Αφίσα με πρακτικές συμβουλές πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες (αγγλική έκδοση) – Συστήνεται να εκτυπωθεί σε μέγεθος έως Α0

 

  • Βελτίωση Πλαισίου Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα

Η μελέτη περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα διαχείρισης ΑΕΚΚ στην Ελλάδα και την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ΑΕΚΚ από ιδιωτικά και δημόσια έργα. Επιπλέον, περιλαμβάνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ανάλυση κόστους-οφέλους και ορθές πρακτικές για τη βελτίωση των πρακτικών κατασκευής και κατεδάφισης στα εργοτάξια. Τέλος, προτείνει ένα ενιαίο σχέδιο/πρωτόκολλο διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ) για δευτερογενή υλικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων της διαδικασίας ανακύκλωσης.

(Link Αρχείο 12) Βελτίωση Πλαισίου Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα