Οδηγοί – Μελέτες – Πρότυπα

Για την υποστήριξη των Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία δικτύων και υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη των δράσεων και προγραμμάτων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκπονεί θεματικούς Οδηγούς, Μελέτες και Πρότυπα.

Μέχρι σήμερα, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 2000-2006» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός μελετών και τεχνικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα, που αναρτώνται προς γενική χρήση ως κατευθυντήρια κείμενα: