Έντυπα Αιτήσεων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Η αριθ. 125188/246/22-01-2013 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 285/τ. Β΄/13-02-2013) ορίζει ότι  για την κατοχή και την εν γένει διακίνηση και εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ως και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση CITES και στους σχετικούς με αυτή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 3, 5 και 7) απαιτούνται ειδικά έγγραφα (εν συντομία: Άδειες ή Πιστοποιητικά CITES), ενώ για την εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES (του άρθρου 2 παρ. γ και δ) απαιτούνται οι επονομαζόμενες «απλές άδειες» (άρθρο 8). 

Οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για εισαγωγή στην Ελλάδα (Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση) από οποιαδήποτε τρίτη χώρα (χώρα μη μέλος της ΕΕ), ή για εξαγωγή (ή επανεξαγωγή) από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα- δειγμάτων (ζωντανών ή νεκρών, μερών ή παραγώγων τους) εκ των ως άνω CITES ειδών, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (doc) (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (doc) (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ (doc) (pdf)

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση:
 – για έκδοση Πιστοποιητικού Προσωπικής Ιδιοκτησίας (αφορά αποκλειστικά στον νόμιμο κύριο ή σ’ αυτόν που νόμιμα έχει αποκτήσει ζωντανά ζώα, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς), εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:

4. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (doc) (pdf)

 – για έκδοση Πιστοποιητικού Συλλογής Δειγμάτων (αφορά αποκλειστικά σ’ αυτούς -νομικά ή φυσικά πρόσωπα- που νόμιμα έχουν αποκτήσει νεκρά δείγματα, μέρη και παράγωγα αυτών τα οποία μεταφέρονται σε διάφορα κράτη με σκοπό την παρουσίασή τους), εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
5. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (doc) (pdf)
 – για έκδοση Πιστοποιητικού Μουσικού Οργάνου, εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
6. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚOY ΟΡΓΑΝOY (doc) (pdf)

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδεύουσας Έκθεσης (αφορά είτε ζωντανά δείγματα, είτε μέρη ή παράγωγά τους), εκτυπώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης:
7. Αίτηση για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (docx) (pdf)

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για αποκλειστική χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:
8. Αίτηση για Πιστοποιητικό ΕΕ [νόμιμης απόκτησης] (doc) ((pdf)
9. Αίτηση για πιστοποιητικό ΕΕ [για εμπορικές δραστηριότητες] (doc) (pdf)
10. Αίτηση για πιστοποιητικό ΕΕ [μετακίνησης ζωντανών δειγμάτων] (doc) (pdf)

Επιβάλλει (άρθρο 8) την έκδοση των επονομαζόμενων «απλών αδειών» για την εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES (του άρθρου 2 παρ. γ και δ).

Αν προτίθεστε να υποβάλλετε αίτηση -για εισαγωγή (ή επανεισαγωγή) στην Ελλάδα από οποιαδήποτε χώρα, ή για εξαγωγή (ή επανεξαγωγή) από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε χώρα- δειγμάτων (ζωντανών ή νεκρών, μερών ή παραγώγων τους) εκ των ως άνω μη-CITES ειδών, εκτυπώστε το αντίστοιχο από τα ακόλουθα έντυπα αίτησης:
11. ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ δειγμάτων ΕΙΔΩΝ μη-CITES (docx) (pdf)
12. ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ δειγμάτων ΕΙΔΩΝ μη-CITES (docx) (pdf)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ CITES

Με την απόφαση αριθμ. 331739/26-02-1999 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 194/τ.Β΄/08-03-1999) «Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», θεσπίστηκε ειδικό μητρώο καταχώρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 (Όπως κάθε φορά ισχύουν).

Τυχόν παράληψη υπόχρεου (ιδίως δε επιχειρήσεων που εμπορεύονται είδη CITES) να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο, αποτελεί παράβαση που επισύρει , εκτός των άλλων, πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Αν εσείς ή η επιχείρησή σας ανήκετε στους ως άνω υπόχρεους εγγραφής στο «Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας», μεριμνήστε να υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή CITES αίτηση για την εγγραφή σας στα αντίστοιχα βιβλία του Μητρώου, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό, δεν απαιτείται η καταβολή τελών ή παραβόλου). Εκτυπώστε το έντυπο αίτησης, από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ CITES (docx) (pdf)