Ενεργειακοί Υπεύθυνοι

Ο ενεργειακός υπεύθυνος (Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17.06.2008, ΦΕΚ Β’ 1122) καταγράφει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου, σύμφωνα με τη Φόρμα Ενεργειακής Καταγραφής (για τη διευκόλυνση υπάρχει και συμπληρωμένο υπόδειγμα Φόρμας Ενεργειακής Καταγραφής με ενδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες).

Πληροφορίες και αποστολή εντύπων: energymanager@prv.ypeka.gr