Βιοκαύσιμα

Υποχρεώσεις ανάμιξης ορυκτών καυσίμων με βιοκαύσιμα

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και το ν. 3468/2006 η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% το 2020.

Υποχρέωση ανάμιξης ντίζελ κίνησης με βιοντίζελ

Το βιοντίζελ (FAME: fatty acid methyl ester) είναι ένα είδος βιοκαυσίμου, δηλαδή ένα καύσιμο κίνησης που παράγεται από βιομάζα.

Σύμφωνα με το ν. 3054/2002, από το 2005 στην Ελλάδα, το βιοντίζελ αναμειγνύεται με το πετρέλαιο κίνησης. Οι απαιτούμενες ετησίως ποσότητες προέρχονται κατά προτεραιότητα από ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, βαμβακέλαιο και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη οι οποίες μετατρέπονται σε βιοντίζελ στις μεταποιητικές μονάδες που λειτουργούν στη χώρα. Οι επιπλέον αυτών ποσότητες παράγονται είτε από εισαγόμενες πρώτες ύλες σε εγχώριες μονάδες είτε εισάγονται ως έτοιμο τελικό προϊόν από άλλα κράτη-μέλη.

Το ποσοστό ανάμειξης βαίνει αυξανόμενο. Η ανάμειξη ξεκίνησε από το τέλος του 2005 με ένα ποσοστό 2,5% κατ’ όγκο σε βιοντίζελ, σύντομα ανέβηκε στο 4,5%, για να αυξηθεί από τις αρχές του 2010 στο 6,5%. Μετά από επτά χρόνια, στις αρχές του 2013, αποκτούμε και στην Ελλάδα το καύσιμο Β7, το οποίο είναι ένα πετρέλαιο κίνησης, αποτελούμενο από αυτούσιο βιοντίζελ σε ποσοστό που φτάνει το 7%. Το Β7, διατίθεται από κάθε αντλία σε οποιοδήποτε πρατήριο υγρών καυσίμων εντός της ελληνικής επικράτειας. Η ανάμειξη, γίνεται είτε από τα διυλιστήρια είτε από τις εταιρίες που εισάγουν πετρέλαιο κίνησης, πριν τη διάθεση του στη χονδρική εγχώρια αγορά.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ανάμιξης του ντίζελ κίνησης με βιοντίζελ από τους υπόχρεους ανάμιξης επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την ΥΑ Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου και άλλα σχετικά θέματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β’ 1039).

  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2021 ποσότητας 110.000   χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002. ΑΔΑ –ΦΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2021 ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
  • Κατανομή έτους 2020 ποσότητας 132.500 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Β 1248/2020)
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2020 ποσότητας 132.500 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Β 4297/2019)
  • Κατανομή έτους 2019 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002.(ΦΕΚ Β 2003/2019)
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2019 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Β 7093/2019)
  • «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177501/24.07.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘Κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν.3054/2002’» (ΦΕΚ Β’ 4503/2018).
  • Κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002.(ΦΕΚ Β 3081/2018)
  • «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.3054/2002» (ΦΕΚ Β 1311/2018)
  • Συμπλήρωση του οικ. 176052/4.5.2017 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών με θέμα “Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β’) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ”
  • «Κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν.3054/2002»
  • Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497(ΦΕΚ 253 Β’) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Β 2601/2015)
  • Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων και Κατανομής Αυτούσιου Βιοντίζελ ΦΕΚ
  • «Κατανομή έτους 2016 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002»
  • «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2016 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002»
  • «Κατανομή έτους 2015 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002»
  • «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.13316/07.08.2014 ΚΥΑ «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 2220)»
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2015 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 (Αριθμ. Οικ. 23327, ΦΕΚ Β΄ 3549/ 30,12,2014)
  • Κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’ 2220/13.08.2014)
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002. (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.6769, ΦΕΚ Β 937, 15.4.2014).
  • Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ _1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ 253 Β΄) για τον καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ.
  • Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
  • ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.4075 (ΦΕΚ Β’ 586/10.3.2014) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497 (ΦΕΚ Β΄ 253/8.2.2013)
  • ΚΥΑ Αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497 (ΦΕΚ Β 253, 8.2.2013).
  • Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.4075, ΦΕΚ Β΄ 586, 10.3.2014)
  • Τροποποίηση της Δ1/Α/11750/14.06.2013 ΚΥΑ «Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1452) όπως τροποποιήθηκε με τη Δ1/Α/20891/14.11.2013 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2959) (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.4074, ΦΕΚ Β΄ 587, 10.3.2014)
  • Τροποποίηση της Δ1/Α/11750/14.06.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του N. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄/1452). (Αριθμ. Δ1/Α/οικ. 20891, ΦΕΚ Β΄ 2959, 22.11.2013)
  • Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.11750, ΦΕΚ Β 1452, 14.6.2013)
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.3008, ΦΕΚ Β 335,18.2.2013).
  • Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497, ΦΕΚ Β 253/2013)
  • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/23603/21.10.2011 απόφασης «Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει και ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/17970/29.07.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1700)» (ΦΕΚ Β΄ 2432/2011) και ρύθμιση θεμάτων παράτασης της περιόδου κατανομής.
  • Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει και ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/17970/29.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 2432/2011).
  • Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2011 ποσότητας 132.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
  • Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555/4.8.2010 για την κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
  • Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
  • Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
  • Κατανομή, για το έτος 2009, ποσότητας 182.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

Υποχρέωση ανάμιξης βενζίνης με βιοκαύσιμα

Σύμφωνα με το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002, από 1.1.2019 η βενζίνη, που καταναλώνεται εγχώρια στα οχήματα, περιέχει αυτούσια βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.

Το ποσοστό της βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων καθορίστηκε σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί μετά το έτος 2020.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης από τους υπόχρεους ανάμιξης επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την ΥΑ Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25.06.2010 «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου και άλλα σχετικά θέματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ Β’ 1039)

Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και τον ν. 3468/2006 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η  ενέργεια από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά α) για την επίτευξη των εθνικών στόχων  για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και  γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια αειφορίας. Τα κριτήρια αυτά διασφαλίζουν ότι από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ότι δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας ή εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων άνθρακα.

Με την ΚΥΑ «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β’ 1473/3.5.2019) καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων και επαλήθευσης των πληροφοριών που υποβάλλουν σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

Με την ΥΑ «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 32Η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β΄2102/5.6.2019) καθορίζονται οι παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τα κριτήρια αειφορίας και τα σχετικά πρόστιμα.