Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό χώρο από το οργανωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα με έξυπνα εργαλεία εντοπισμού των απειλών – Protecting the EuRopean terrItory from organised environmental crime through intelligent threat detection tools-PERIVALLON

Το PERIVALLON στοχεύει να παρέχει μια βελτιωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα πληροφοριών για το οργανωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα και να αναπτύξει αποτελεσματικά και αποδοτικά εργαλεία και λύσεις για την ανίχνευση και την πρόληψη τέτοιων τύπων εγκληματικών δραστηριοτήτων και για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους με βάση τη γεωχωρική νοημοσύνη, την τηλεπισκόπηση, τη σάρωση, την ηλεκτρονική παρακολούθηση, τεχνολογίες ανάλυσης, συσχέτισης, αξιολόγησης κινδύνου και προγνωστικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στους τομείς της όρασης υπολογιστών και της πολυτροπικής ανάλυσης. Ως αποτέλεσμα, βελτιωμένες διεργασίες και μεθοδολογίες έρευνας θα προκύψουν μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα αναπτυγμένα εργαλεία και λύσεις και τις γνώσεις που θα αποκτηθούν μέσω του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Εγκλήματος.

Η ικανότητα των τελικών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών και των συνοριοφυλάκων) θα βελτιωθεί επίσης και θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες με αποτελεσματικό τρόπο, βάσει προηγμένων εργαλείων και λύσεων, καθώς και στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που έχουν αναπτυχθεί με χρήση φυσικών ή/και ψηφιακών δίδυμα συναφών σεναρίων περιβαλλοντικού εγκλήματος. Επιπλέον, η βελτιωμένη διεθνής συνεργασία θα διευκολυνθεί μέσω της βελτιωμένης κοινής χρήσης δεδομένων που ενεργοποιείται από τις τεχνολογίες blockchain, ενώ η βελτιωμένη διαμόρφωση και ρύθμιση των κανονισμών θα υποστηριχθεί μέσω σχετικών συστάσεων πολιτικής.

Το PERIVALLON θα επικυρωθεί σε δοκιμές πεδίου και επιδείξεις σε τέσσερις περιπτώσεις επιχειρησιακής χρήσης. Η εκτεταμένη εκπαίδευση, η πρακτική εμπειρία, οι κοινές ασκήσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα ενισχύσουν την υιοθέτηση των εργαλείων και τεχνολογιών PERIVALLON. Με μια Κοινοπραξία 5 Αρχές Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής, 3 Αρχές που σχετίζονται με την Προστασία του Περιβάλλοντος, 6 Ερευνητικά/Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, 8 βιομηχανικούς εταίρους (συμπεριλαμβανομένων επτά ΜΜΕ), έναν Οργανισμό της ΕΕ και ένα Ίδρυμα, το PERIVALLON εκπροσωπεί ισχυρά τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις και εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του.

  • 24 ΕΤΑΙΡΟΙ – 12 ΧΩΡΕΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 01/12/2022 – 30/11/2025 (3 έτη)
  • ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.379.572,50 €