Εθνικές Απογραφές και Προβλέψεις Εκπομπών Ρύπων

Η κατάρτιση των εθνικών απογραφών και προβλέψεων εκπομπών των ρύπων διοξείδιο του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NΟx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOCs), αμμωνίας (NH3) και των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2.5), συνεισφέρουν στην παρακολούθηση  και στον έλεγχο της  συμμόρφωσης της χώρας με τις εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με την Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NECD).

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται από το 1990 η πορεία των εθνικών εκπομπών για τους παραπάνω ρύπους στους διάφορους τομείς όπως της ενέργειας (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι μεταφορές), των βιομηχανικών διεργασιών, της γεωργίας και των αποβλήτων, σύμφωνα με την τελευταία ενημερωτική έκθεση απογραφής που υποβλήθηκε το 2024.

Στις απογραφές περιγράφονται οι μέθοδοι υπολογισμού των εκπομπών, παρουσιάζονται τα δεδομένα δραστηριότητας και οι συντελεστές εκπομπής που χρησιμοποιήθηκαν και υπολογίζεται η αβεβαιότητα κατά την εκτίμηση των εκπομπών. Κατά την απογραφή εφαρμόζονται οι τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EMEP/ΕΕΑ.

Εκπομπές NOx ανά τομέα (σε kt) για τα έτη 1990 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπομπές NMVOC ανά τομέα (σε kt) για τα έτη 1990 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπομπές SOx ανά τομέα (σε kt) για τα έτη 1990 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπομπές NH3 ανά τομέα (σε kt) για τα έτη 1990 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπομπές PM2.5 ανά τομέα (σε kt) για τα έτη 1990 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η χώρα υποχρεούται να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος:

  1. Εθνικές απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά έτος από το 1990 (ή το 2000 στην περίπτωση των ΑΣ2,5 ) έως το τρέχον έτος μείον 2, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ
  2. Εθνικές απογραφές εκπομπών με χωρική διακριτοποίηση ανά τέσσερα χρόνια από το 2017 έως το τρέχον έτος μείον 2, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  3. Εθνικές απογραφές εκπομπών μεγάλων σημειακών πηγών ανά τέσσερα χρόνια από το 2017 έως το τρέχον έτος μείον 2, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  4. Εθνικές προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά δύο χρόνια από το 2017 έως το 2020, 2025, 2030 και κατά περίπτωση 2040 και 2050, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  5. Ενημερωτική έκθεση απογραφής των εκπομπών ανά έτος που περιγράφει τις τάσεις, τα βασικά δεδομένα και τις μεθοδολογίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ενημερώνει επίσης ετησίως, για την πρόοδο που σημειώθηκε από την ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της ως προς τη μείωση των εκπομπών και αξιολογεί τις επιδόσεις των Κρατών Μελών σε σχέση με τις δεσμεύσεις για την περίοδο 2020-2029 και την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων που θα ισχύουν από το 2030.